SJVFS 1996:63

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till

jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige;

beslutade den 30 april 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 12 § förordningen

(1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige,

att följande författningar skall upphöra att gälla, nämligen

1. verkets föreskrifter (SJVFS 1991:22) om pristillägg på mjölk samt

kostnadstillägg till mejeriförening, och

2. verkets föreskrifter (SJVFS 1995:131) om pristillägg på kött.

SJVFS 1996:63

Utkom från trycket

den 30 april 1996

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1996. Äldre föreskrifter

gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.

MATS PERSSON

Maria Hessel

(Regionalstödsenheten)