SJVFS 1996:99

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om avgifter för kontroll av efterlevnaden av kvalitets-

normer för bananer;

beslutade den 18 juni 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 27 § förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och efter samråd

med Riksrevisionsverket, följande.

SJVFS 1996:99

Saknr T 136

Utkom från trycket

den 25 juni 1996

Avgift för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer

1 § Aktör som inte har beviljats dispens från kontroll enligt artikel 7 i

kommissionens förordning (EG) nr 2898/95 av den 15 december 1995 om

bestämmelser för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer1

och aktör vars dispens är definitivt eller temporärt återkallad skall betala

avgift för varje kontroll med 700 kronor per timme effektiv tid, varvid 700

kronor är minsta avgift, därefter betalas per påbörjad halvtimme.

Tilläggsavgift

2 § Tilläggsavgift skall betalas för varje sändning som kontrolleras utanför

den vid Statens jordbruksverk tillämpade ordinarie arbetstiden med 700

kronor per timme effektiv tid, varvid 700 kronor är minsta avgift, därefter

betalas per påbörjad halvtimme.

Avgift för dispens

3 § Aktör som har beviljats dispens från kontroll enligt artikel 7 i för-

ordning (EG) nr 2898/95 skall betala avgift för den beviljade dispensen

enligt följande:

1. Aktör som erhållit en årlig importkvot på mer än 6 miljoner kg

bananer skall betala 11 000 kronor per år.

1EGT nr L 304, 16.12.1995, s. 17 (Celex 395R2898).

SJVFS 1996:99

Saknr T 136

2

2. Aktör som erhållit en årlig importkvot på 6 miljoner kg bananer eller

mindre skall betala 2 000 kronor per år.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996.

MATS PERSSON

Sofie Persson

(Växtinspektionen)