SJVFS 1997:113

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:103) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:103) med anledning av utbrott

av newcastlesjuka i Skåne län;

beslutade den 1 december 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 14 §§ epizoo-

tiförordningen (1980:371), att verkets föreskrifter (SJVFS 1997:103)

med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län skall upphöra att

gälla.

SJVFS 1997:113

Saknr K 5:1

Utkom från trycket

den 2 december 1997

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 december 1997.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Diana Viske

(Djurhälsoenheten)