SJVFS 1997:118

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning

och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i

slättområden;

beslutade den 4 december 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd 30 § förordningen

(1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket samt efter

samråd med Skogsstyrelsen, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1997:21) om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar

på åkermark i slättområden

dels att 17 och 18 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 2 och 16 §§ skall ha följande lydelse.

SJVFS 1997:118

Utkom från trycket

den 12 december 1997

2 § Ansökan om bidrag för anläggning skall göras på av Statens jord-

bruksverk fastställd blankett eller, efter särskilt medgivande av läns-

styrelsen, på av Jordbruksverket fastställd blankett jämte elektroniskt

dokument och ha kommit in till länsstyrelsen senast den 26 april

ansökningsåret. Jordbrukare som bedriver verksamhet i mer än ett län

skall skicka blanketten till länsstyrelsen i det län där den huvudsakliga

jordbruksverksamheten bedrivs.

Ansökan om bidrag för skötsel av en anläggning kan göras tidigast det

femte året räknat från och med det år då anläggningen godkänts för

bidrag.

16 §1 Till ansökan om arealersättning och anmälan av foderareal skall

Blockkarta för skiftesredovisning 1998 bifogas. På blockkartan skall

jordbrukaren ange identiteten på samtliga sina jordbruksskiften. Endast de

skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser skall markeras.

Ett jordbruksskifte kan endast tillhöra ett block.

Varje jordbruksskifte skall ges en identitet skild från alla andra skiften.

Identiteten består av blocknummer på det block där skiftet är beläget följt

av en bokstav. Det första skiftet inom blocket skall ha bokstaven A, det

-------------------------

1Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SJVFS 1997:118

2

andra B o.s.v. till Z. Om jordbrukaren har mark på flera jordbruksblock

börjar bokstavsbeteckningen för skiftena om med A inom varje nytt block.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1998.

SVANTE ENGLUND

Jan Smedhagen

(Arealstödsenheten)