Upphävd författning

Förordning (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-01-16
Ändring införd
SFS 1997:22 i lydelse enligt SFS 1999:196
Ikraft
1997-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket.

2 §  Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas för

 1. anläggning av lövskog med inhemska trädslag eller buskar av inhemska arter på åkermark i slättområden och för skötsel av en sådan anläggning under fem år, eller
 2. gödsling med vitaliseringsmedel på starkt försurningsdrabbad skogsmark.

3 §  Bidrag lämnas endast till den som äger den mark på vilken åtgärden vidtas.

Stödets storlek

4 §  För åtgärd som avses i 2 § 1 lämnas bidrag med högst 80 procent av den godkända kostnaden för anläggningen. Den godkända kostnaden får uppgå till högst 25 000 kr per hektar för ädellövskog och 20 000 kr per hektar för övriga anläggningar.

[S2]För skötsel av en anläggning lämnas bidrag med ett fast belopp för hela femårsperioden. Bidrag lämnas med 6 000 kr per hektar för ädellövskog och med 5 000 kr per hektar för övriga anläggningar.

5 §  För åtgärd som avses 2 § 2 lämnas bidrag med högst 80 procent av den godkända kostnaden för gödslingen. Den godkända kostnaden får uppgå till högst 2 500 kr per hektar.

6 §  Ytterligare föreskrifter om bidragsbelopp och beräkningsgrunder för bidragsbeloppen meddelas i fråga om bidrag enligt

 1. 2 § 1 av Statens jordbruksverk,
 2. 2 § 2 av Skogsstyrelsen.

 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

Stöd till åtgärder på åkermark

Bidragsformer m.m.

7 §  Bidrag lämnas för anläggning av

 1. ädellövskog,
 2. annan lövskog,
 3. skogsbryn som komplement till en befintlig skog eller skogsplantering,
 4. träd- eller buskstråk som
  1. gynnar rekreation och friluftsliv, särskilt i områden nära tätort,
  2. motverkar läckage av växtnäringsämnen till vattendrag, eller
  3. bidrar till att förstärka den biologiska mångfalden i och invid sjöar och vattendrag.

8 §  Närmare föreskrifter om hur anläggningarna skall vara utformade för att bidrag skall lämnas meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Skogsstyrelsen.

 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

9 §  Bidrag lämnas endast till anläggningar på sådan åkermark i Götaland och Svealand som berättigar till arealersättning enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

10 §  Bidrag lämnas inte för anläggningar på sådan mark

 1. som är belägen inom ett område där stöd kan lämnas för bevarande av ett öppet odlingslandskap enligt förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller för vilken stöd enligt samma förordning har lämnats för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet,
 2. som är av riksintresse för natur- eller kulturmiljövården eller som är värd att bevara enligt en regional naturvårds- eller bevarandeplan för odlingslandskapet, eller
 3. för vilken det lämnats anläggningsstöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. eller stöd enligt förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket. Förordning (1999:196).

11 §  Bidrag lämnas inte till den som tagit bort en skog eller en buskplantering som anlagts med hjälp av bidrag eller som inte kunnat vidmakthålla en sådan skog eller plantering på grund av att den inte skötts på ett lämpligt sätt.

12 §  Bidragsmottagaren skall åta sig att genom lämplig skötsel vidmakthålla anläggningen under minst tio år.

[S2]Om den mark på vilken anläggningen finns övergår till en ny ägare, skall bidragsbeloppet betalas tillbaka om inte stödmyndigheten medger att den nye ägaren övertar ansvaret för anläggningens skötsel. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet får detta sättas ned.

Särskilda villkor för bidrag

13 §  Vid anläggning av skog, skogsbryn eller träd- och buskstråk skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

[S2]Jordbruksverket får efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket meddela ytterligare föreskrifter om vilken hänsyn som skall tas. Förordning (1998:1300).

 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

14 §  Matjordstäkt får inte ske på mark som omfattas av bidrag enligt denna förordning.

Stöd till åtgärder på skogsmark

Bidragsformer m.m.

15 §  Bidrag lämnas för gödsling med vitaliseringsmedel på skogsmark inom följande områden:

LänKommun
Hallandssamtliga kommuner
Västra Götalands länBorås, Mark, Svenljunga, Tranemo
KronobergsLjungby, Markaryd
JönköpingsGislaved
KristianstadsBåstad, Ängelholm, Örkelljunga

[S2]Skogsmarken, som skall utgöras av minst ett hektar produktiv skogsmark, skall omfattas av en översiktlig plan för vitaliseringsgödsling upprättad av skogsvårdsstyrelsen.

16 §  Bidrag lämnas inte för gödsling på sådan mark som är av riksintresse för natur- eller kulturmiljövården eller som är värd att bevara enligt en regional naturvårds- eller bevarandeplan för odlingslandskapet.

Ytterligare villkor för bidrag

17 §  Föreskrifter om ytterligare villkor för bidrag till vitaliseringsgödsling meddelas av Skogsstyrelsen.

Tillsyn och kontroll

18 §  Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2080/92, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning utövas av Jordbruksverket i fråga om bidrag enligt 2 § 1 och av Skogsstyrelsen i fråga om bidrag enligt 2 § 2.

[S2]Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen av bidrag enligt 2 § 1. Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare kontrollen av bidrag enligt 2 § 2.

19 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontroll av bidrag enligt 2 § 1 skall bedrivas.

[S2]Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får föreskriva att det skall tas ut avgift för tillsynen. Förordning (1999:196).

 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

20 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att bestämmelser om kontroll som finns i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen (IAKS-förordningen) skall tillämpas i fråga om bidrag enligt denna förordning.

 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

Förfarandet i bidragsärenden

21 §  Frågor om bidrag enligt 2 § 1 prövas av länsstyrelsen efter samråd med skogsvårdsstyrelsen.

[S2]Frågor om bidrag enligt 2 § 2 prövas av skogsvårdsstyrelsen efter samråd med länsstyrelsen.

[S3]Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla en upplysning om innehållet i 21 a §.

[S4]Bidragen betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1997:768).

21 a §  Före utbetalning av bidrag som länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskaps- reglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut bidraget och sända tillbaka bidragsärendet till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens eller skogsvårdsstyrelsens beslut förfaller. Förordning (1997:768).

22 §  Ett beslut att bevilja bidrag skall förenas med villkor som innebär att sökanden

 1. inom viss tid utför det arbete som avses med bidraget,
 2. underkastar sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som stödmyndigheten bestämmer,
 3. följer de villkor i övrigt som stödmyndigheten bestämmer.

Återbetalningsskyldighet m.m.

23 §  Om bidragsmottagaren inte fullföljer sina åtaganden eller på annat sätt bryter mot villkoren, skall bidraget betalas tillbaka. Om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från åtagandet eller om det annars kan anses oskäligt att hela bidragsbeloppet betalas tillbaka, får beloppet sättas ned.

24 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att bestämmelser om återbetalningsskyldighet som finns i IAKS- förordningen skall tillämpas i fråga om bidrag enligt denna förordning.

[S2]Om det vid kontroll konstateras att en anläggning inte sköts på lämpligt sätt eller att gödsling inte har utförts på rätt sätt, kan bidraget minskas eller helt utebli.

 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

Ränta

25 §  Om bidragsmottagaren inte är berättigad till ett bidragsbelopp och detta skall betalas tillbaka, skall ränta på beloppet betalas till staten enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Stödmyndigheten får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

26 §  Stödmyndighetens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Stödmyndigheten får bestämma att ett beslut i ett enskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla omedelbart.

Överklagande m.m.

27 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. Förordning (1998:751).

28 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Skogsstyrelsen. Förordning (1998:751).

29 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:751).

30 §  Ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Skogsstyrelsen.

 • SJVFS 1999:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden
 • SJVFS 1997:21: Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

31 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (1998:751).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

Förordning (1997:768) om ändring i förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

  Omfattning
  ändr. 21, 29 §§; ny 21 a §
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1997:820) om ändring i förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:751) om ändring i förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

Omfattning
ändr. 27, 28, 29 §§; ny 31 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1300) om ändring i förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:196) om ändring i förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

Omfattning
ändr. 10, 19 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Ändring, SFS 2000:577

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande.
För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år.
Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.
Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden.
Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.
Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.
Omfattning
upph.