SJVFS 1997:121

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får

och getter;

beslutade den 11 december 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1994:224) om införsel av får och getter

dels att nuvarande 16 § skall betecknas 20 §,

dels att 1, 2, 4 och 7 - 15 §§, bilagorna 1 och 3 till föreskrifterna samt

rubrikerna närmast före 7, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 § skall sättas närmast före 18 §,

dels att det i föreskrifterna skall införas åtta nya paragrafer, 4 a, 4 b,

11 a, 12 a och 16 - 19 §§ samt närmast före 2, 4, de nya 4 a, 4 b, 11 a, 16

och 18 §§ nya rubriker av följande lydelse.1

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

Utkom från trycket

den 17 december 1997

1 §2 Dessa föreskrifter avser införsel av får och getter. Införsel får endast

ske från länder inom Europeiska unionen (EU) och de tredje länder som

anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

djur avsedda för slakt: får eller getter som är avsedda för omedelbar

slakt,

djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt (göddjur): andra får

och getter än de som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 91/68/EEG (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19, Celex 391L0068) och rådets

direktiv 94/28/EG (EGT nr L 178, 12.7.1994, s. 66, Celex 394L0028), rådets direktiv

72/462/EEG (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28, Celex 372L0462) och rådets direktiv

91/69/EEG (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 37, Celex 391L0069), kommissionens beslut

93/198/EEG (EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 34, Celex 393D0198) senast ändrat genom

kommissionens beslut 97/231/EG (EGT nr L 93, 8.4.1997, s. 22, Celex 397D0231) samt

kommissionens beslut 97/232/EG (EGT nr L 93, 8.4.1997, s. 43, Celex 397D0232).

2Senaste lydelse SJVFS 1995:92

.

Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje stycket

upphävs.

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

2

transitering: transport genom landet av sändning som står under

tullkontroll, samt

tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet.

Föranmälan

4 §3 Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst

anmäla införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Vid införsel från tredje land skall anmälan ske till gränskontrollvete-

rinären på införselorten senast en arbetsdag före sändningens ankomst.

Anmälan till tullmyndighet

4 a § Vid införseltillfället skall anmälan ske till tullmyndighet.

Gränskontroll

4 b § Införsel från tredje land får endast ske vid gränskontrollstation på

de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid införsel från och utförsel till

tredje land.

Transport m.m.

7 § Under transporten skall får och getter avsedda för avel eller upp-

födning för slakt ha hållits åtskilda från djur avsedda för slakt och från

djur som inte uppfyller djurhälsokraven i dessa föreskrifter samt från

andra klövbärande djur.

Transportfordonen skall vara konstruerade på ett sådant sätt att spill av

foder, gödsel eller strö inte kan ske. Före transporten skall fordonen ha

rengjorts och desinficerats med ett godkänt desinfektionsmedel.

8 § Djuren skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget

skall utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat inom 48 timmar före lastningen eller, vad

gäller tredje land, på dagen för lastningen av djuren.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

gränskontrollstationen eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på

svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett

enda ark.

Av intyget skall framgå att djuren uppfyller de hälsokrav som anges i

dessa föreskrifter.

Importören skall under minst sex månader behålla de intyg som

åtföljer sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.

-------------------------

3Senaste lydelse SJVFS 1995:92.

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

3

9 § Djur som är avsedda för avel skall vid införseln åtföljas av ett här-

stamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska

gemenskapernas kommission.

10 § Införsel får inte ske av djur som av hälsoskäl inte får saluföras i av-

sändarlandet.

11 §4 Djuren

1. skall vara märkta på ett sådant sätt att de kan identifieras,

2. skall vara registrerade på ett sådant sätt att det går att spåra den

ursprungliga anläggningen,

3. får inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid undersökningen

utförd inom 48 timmar före lastningen eller, vad gäller tredje land, dagen

för lastningen,

4. får inte härröra från eller ha varit i kontakt med djur från en an-

läggning som står under djurhälsorestriktioner,

5. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för någon av de smittsamma sjukdomar som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter,

6. får inte härröra från ett land där utbrott av mul- och klövsjuka har

förekommit under de senaste två åren eller vaccination har skett mot

sjukdomen de senaste tolv månaderna, samt

7. skall, vid införsel från tredje land, uppfylla de ytterligare hälso-

villkor som anges i hälsointyget.

Karantän

11 a § Vid införsel av får och getter skall djuren genomgå en

karantänsbehandling enligt bilaga 3 till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är

födda i och sedan födseln har befunnit sig i Danmark eller Finland under

förutsättning att de villkor som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter är

uppfyllda.

Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt

12 § Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt skall härröra från en

anläggning som är officiellt brucellosfri (Brucella melitensis) eller

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

2. inte vara vaccinerade mot brucellos under de senaste två åren med

undantag av hondjur som är äldre än två år, som får ha vaccinerats före sju

månaders ålder, samt

-------------------------

4Ändringen innebär bl. a. att punkt 5 upphävs.

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

4

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden

ha genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med negativt

resultat.

12 a § Vid införsel från land inom EU skall får och getter avsedda för

avel eller uppfödning för slakt vara födda och sedan födseln ha befunnit

sig i ett land inom EU.

Vid införsel från tredje land skall får och getter avsedda för avel eller

uppfödning för slakt på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet

under minst sex månader eller sedan födseln.

Djur avsedda för avel

13 § Djur avsedda för avel skall komma från en anläggning där kliniska

fall av följande sjukdomar inte har diagnostiserats:

1. Smittsam agalakti (Mycoplasma agalactie, Mycoplasma capricolum,

Mycoplasma mycoides var. mycoides, typ LC) under de senaste sex

månaderna,

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de

senaste tolv månaderna, och

3. Pulmonär adenomatos, maedi/visna och caprin artrit och encefalit

(CAE) under de senaste tre åren. Vad gäller maedi/visna och CAE kan

denna tidsperiod reduceras till tolv månader under förutsättning att

samtliga infekterade djur har slaktats och att återstående djur har

genomgått två tester avseende dessa sjukdomar med negativt resultat.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning

som inte uppfyller de villkor som anges i första stycket.

Ägaren till den anläggning djuren kommer från skall skriftligen, till

intygsskrivande veterinär, försäkra att det inte har funnits om-ständigheter

som tyder på att de sjukdomar som anges i första stycket har förekommit.

14 § Djur avsedda för avel skall under de senaste två åren eller sedan

födseln ha befunnit sig på en anläggning som uppfyller följande villkor

avseende scrapie:

1. Anläggningen skall vara officiellt kontrollerad avseende scrapie och

skall inte ha haft fall av sjukdomen under de senaste två åren.

2. Samtliga djur i besättningen skall vara märkta.

3. Äldre tackor skall provtas vid slakt om inte anläggningen är belägen

inom en region eller ett land som är officiellt friförklarad från sjukdomen.

4. Nyrekrytering av hondjur skall ske från besättningar som uppfyller

de villkor som anges i punkterna 1 - 3.

15 § Baggar avsedda för avel skall

1. härröra från en besättning där inga fall av smittsam epididymit

(Brucella ovis) har diagnosticerats under de senaste tolv månaderna,

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

5

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet,

samt

3. högst 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha genom-

gått en serologisk test avseende smittsam epididymit.

Djur avsedda för slakt

16 §5 Vid införsel från land inom EU skall får och getter avsedda för

slakt vara födda och sedan födseln ha befunnit sig i ett land inom EU.

Vid införsel från tredje land skall får och getter avsedda för slakt på

avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst tre månader

eller sedan födseln.

17 § Djur avsedda för slakt skall efter införseln föras direkt till slakteri

för att slaktas omgående.

Transitering

18 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte

uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30

dagar före transitering.

Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats.

19 § Bestämmelser om tullmyndighetens övervakning av införsel av djur

till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur

m.m.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 29 december 1997.

SVANTE ENGLUND

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)

-------------------------

5Senaste lydelse SJVFS 1995:92.

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

6

Bilaga 1

Införsel av får och getter får ske från följande tredje länder under

förutsättning att de villkor som anges i dessa föreskrifter är

uppfyllda.

Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt

Chile

Canada*

Grönland

Island

Kroatien*

Malta

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Slovakien

Schweiz

Tjeckien

Ungern

Djur avsedda för slakt

Canada *

Estland

Island

Kroatien*

Lettland

Litauen

Malta

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Ungern

*Regionalisering:

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

7

Canada: införsel får inte ske från Okanagan Valley regionen i British

Columbia.

Kroatien: införsel får inte ske från Sisacko-Moslavacka, Karlovacka,

Licko-Senjska,

Brodsko-Posavska,

Zadarsko-Kninska,

Osjecko-

Baranjska, Sibenska, Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-Dalmatinska och

Dubrovacko-Neretvanska.

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

8

Bilaga 3

6

Karantän

Nedanstående undersökningar skall utföras i en karantän godkänd av

Jordbruksverket.

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt från införselorten till

karantänen. För tullmyndigheten på införselorten skall uppvisas skriftlig

bekräftelse utvisande att karantänen är godkänd av Jordbruksverket och

att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren skall stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstående

undersökningar är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och

utvisar att undersökt sjukdom inte har konstaterats. Karantänen hävs

genom beslut av Jordbruksverket efter slutrapport från karantäns-

veterinären. Efter godkänd karantänsbehandling får djuren föras in i

landet.

Vid införsel av djur som är födda i och sedan födelsen befunnit dig i

Danmark eller Finland får karantänsvistelsen ersättas av en isolering i

avsändarlandet under förutsättning att dokumentation kan uppvisas att

nedanstående krav avseende paratuberkulos är uppfyllda.

Undersökningar

Paratuberkulos

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i

faeces med slutlig avläsning tidigast sex månader från provtagningstill-

fället. Träckprov avseende paratuberkulos skall uttas tidigast vid ett års

ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån det härrör skall,

såvitt känt, ha varit fria från paratuberkulos de senaste fem åren. Om så

inte är fallet skall undersökningen upprepas två gånger med tre månader

mellan varje provtagningstillfälle.

Djuren skall minst tre månader efter varje träckprovtagning underkastas

serologisk undersökning avseende paratuberkulos.

Undersökningen kan utföras i karantän eller påbörjas före införseln till

Sverige under förutsättning att exportdjuren står isolerade under veterinär

övervakning från provtagning och fram till exporttillfället utan kontakt

med andra djur.

-------------------------

6Senaste lydelse SJVFS 1995:92.

SJVFS 1997:121

Saknr J 20:2

9

I de fall exportdjuren är under ett år kan träck- och serologisk provtagning

enligt ovan ske på moderdjuret samt tio av de djur över ett års ålder som

stått längst i besättningen. I detta fall skall serologisk undersökning också

utföras på de djur avsedda för export som är under ett år.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet, skall för karantäns-

veterinären uppvisas ett av officiell veterinär i avsändarlandet, inom tio

dagar före utförseln, utfärdat intyg utvisande följande:

Djurens identitet,

att djuren stått isolerade under veterinär övervakning i

avsändarlandet från provtagning till exporttillfället utan kontakt

med andra djur,

att, i de fall endast en paratuberkulosodling utförs, exportdjuren

samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör, såvitt känt,

har varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

I de fall undersökningen avslutas under isolering i avsändarlandet skall

intyget uppvisas för en officiell veterinär före insättning i mottagar-

besättningen. Intyget skall då även innehålla följande uppgift:

att paratuberkulosundersökningarna utvisat negativt resultat för

samtliga tillsammans isolerade djur.

Mycoplasma

Andra djur än sådana som är födda i och sedan födelsen har befunnit sig i

Danmark eller Finland, skall undersökas avseende mycoplasma agalactie,

dels genom odling, dels genom blodprovsundersökning. Undersökningen

skall utföras tidigast efter två veckor i karantänen.