SJVFS 1997:29

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta

jordbrukare;

beslutade den 26 mars 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7, 12 och 17 §§

förordningen (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare, att

verkets föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jord-

brukare skall upphöra att gälla.

SJVFS 1997:29

Saknr R 26:1

Utkom från trycket

den 27 mars 1997

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 31 mars 1997.

SVANTE ENGLUND

Lars Runemo

(Företagsenheten)