Upphävd författning

Förordning (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-11-22
Ändring införd
SFS 1990:1092
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning kan stöd lämnas till särskilt skuldsatta jordbrukare som fått allvarliga ekonomiska svårigheter, om svårigheterna i huvudsak är en följd av avvecklingen av den interna marknadsregleringen på jordbrukets område. Förordning (1993:708)

2 §  Stöd lämnas under perioden den 1 januari 1991--den 30 juni 1996.

3 §  Stöd lämnas endast till jordbrukare som under tiden den 1 januari 1981--1 juni 1990 har börjat ägna sig åt jordbruk eller gjort en i förhållande till företagets storlek betydande investering och som haft och fortfarande har sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket. Förordning (1993:708).

4 §  Stöd kan lämnas

 1. för rekonstruktion av jordbruksföretag, eller
 2. för avveckling av jordbruksföretag.

Rekonstruktion av jordbruksföretag

5 §  Stöd för rekonstruktion av jordbruksföretag kan i samband med ackordsförfarande lämnas i form av räntebidrag till företag som inte har några statliga lån och inte heller lån med statlig kreditgaranti.

6 §  Räntebidrag får lämnas med högst 2,5 procent per år på summan av företagets räntebärande skulder efter rekonstruktionen.

[S2]Bidraget lämnas med högst 50 000 kr. per år under en period av högst tre år.

7 §  Ytterligare föreskrifter om räntebidragen får meddelas av statens jordbruksverk. Förordning (1991:1461).

 • SJVFS 1997:29: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

Avveckling av jordbruksföretag

8 §  Stöd för avveckling av jordbruksföretag lämnas som månatligt avvecklingsbidrag.

[S2]Bidraget lämnas under lägst tre och högst tolv månader, dock längst till den månad brukaren fyller 65 år.

9 §  Avvecklingsstöd kan även lämnas i form av

 1. inlösen av fastighet, eller
 2. inlösen av arrendators byggnad eller annan anläggning som använts i jordbruksdriften.

10 §  Om en jordbruksfastighet inte kan avyttras till inköpspriset kan staten, om den lagfarne ägaren begär det, lösa in fastigheten. Även arrendators byggnad eller annan anläggning som inte kan avyttras till inköpspriset eller anläggningskostnaden kan staten lösa in, om arrendatorn begär det.

11 §  Vid inlösen som avses i 9 § 1 skall priset motsvara köpeskillingen justerad med hänsyn till investeringar, förslitning och eventuella skogsuttag eller liknande förändringar under innehavstiden. Om köpeskillingen översteg marknadsvärdet vid inköpstillfället, skall detta värde i stället läggas till grund för bestämmande av priset.

[S2]Vid inlösen som avses i 9 § 2 skall priset motsvara köpeskillingen eller anläggningskostnaden med avdrag för ålder och förslitning. Om köpeskillingen översteg marknadsvärdet vid inköpstillfället, skall detta värde i stället läggas till grund för bestämmande av priset.

12 §  Ytterligare föreskrifter om stöd för avveckling av jordbruksföretag får meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1461).

 • SJVFS 1997:29: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

Förfarandet i stödärenden m. m.

13 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Den som vill få stöd skall ansöka om detta hos länsstyrelsen. Förordning (1991:1461).

14 §  I beslut om stöd skall de villkor anges som gäller för stödet.

15 §  Beslut om stöd får upphävas och stödet krävas tillbaka om

 1. stödet beviljats på grund av oriktig uppgift från sökanden, eller
 2. den som beviljats stöd bryter mot villkor som gäller för stödet.

16 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1461).

17 §  Om det finns särskilda skäl, kan jordbruksverket i enskilda fall medge att stöd får lämnas även om förutsättningarna för stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda.

[S2]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1461).

 • SJVFS 1997:29: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:88) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

18 §  För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1461).

Ändringar

Förordning (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

Förarbeten
Prop. 1989/90:146
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (1991:1461) om ändring i förordningen (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

  Omfattning
  ändr. 7, 12, 13, 16, 17 §§; ny 18 §
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1993:708) om ändring i förordningen (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1997:76

  Omfattning
  upph.