SJVFS 1997:34

Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av frukt och grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om prisrapportering av frukt och grönsaker importe-

rade från länder som inte är medlemmar i Europeiska

unionen (EU);

beslutade den 10 april 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1997:34

Utkom från trycket

den 17 april 1997

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om prisrapportering för färska frukter

och grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i EU finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den

gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,1

2. kommissionens förordning (EEG) nr 2118/74 av den 9 augusti 1974

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för systemet med refe-

renspriser för frukt och grönsaker,2

3. kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994

om tillämpningsföreskrifter för importsystemet för frukt och grönsaker,3

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

1EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1 (Celex 396R2200).

2EGT nr L 220, 10.8.1974, s. 20 (Celex 374R2118).

3EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66 (Celex 394R3223).

SJVFS 1997:34

2

Rapportering

2 § Ansvarig importör skall efter försäljning lämna uppgift om erhållna priser

till Statens jordbruksverk, interventionsenheten, 551 82 Jönköping, senast

klockan 10.00 dagen efter försäljningen.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 21 april 1997, då Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 1995:42) om prisrapportering av frukt och

grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska

unionen (EU) skall upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Lennart Gert

(Interventionsenheten)