SJVFS 1997:7

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:4) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:4) om systemet med import-

och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jord-

bruksprodukter;

beslutade den 28 januari 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 2 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1997:4) om systemet med import- och exportlicenser

och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter skall upphävas.

SJVFS 1997:7

Utkom från trycket

den 30 januari 1997

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 31 januari 1997.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Ylva Purfürst

(Exportenheten)