SJVFS 1997:87

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk,

kräftdjur och blötdjur och produkter därav;

beslutade den 10 september 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter sam-råd

med Fiskeriverket, Generaltullstyrelsen och Livsmedelsverket, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och

blötdjur och produkter därav

dels att 17 - 19 §§ och bilaga 5 till föreskrifterna skall upphöra att

gälla,

dels att 2 - 4, 15 och 16 §§ skall ha följande lydelse.

SJVFS 1997:87

Saknr J 12:1

Utkom från trycket

den 12 september 1997

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

vattenbruksdjur: levande odlad fisk inklusive rom och mjölke, levande

odlade kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier samt levande

viltfångad fisk, kräftdjur eller blötdjur avsedda att tillföras en odling eller

att utplanteras,

fisk, kräftdjur och blötdjur: alla djur inklusive dess förstadier avsedda

för odling, utplantering eller som livsmedel,

odling: varje anläggning eller plats där det hålls vattenbruksdjur för

odling,

godkänd zon: en zon som står under kontroll avseende de sjukdomar

som anges i lista I och II i bilaga 1 för det djurslag som avses i dessa

föreskrifter och där ingen av dessa sjukdomar har påvisats,

officiellt organ: den myndighet eller organisation som har förordnats

av avsändarlandets myndighet att sköta hälsokontroller rörande vatten-

bruksdjur, samt

direkt konsumtion som livsmedel: direkt leverans för konsumtion, utan

att fisk, kräftdjur eller blötdjur dessförinnan har utplanterats eller har lagts

i sump.

SJVFS 1997:87

Saknr J 12:1

2

3 § Vid införsel av vattenbruksdjur för odling eller utplantering från

länder inom Europeiska unionen (EU) gäller bestämmelserna i 4 - 12 §§ i

tillämpliga delar.

Vid införsel av vattenbruksdjur från tredje land skall de krav som

anges i 4 - 12 §§ vara uppfyllda samt införseltillstånd skall sökas från

Statens jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla ytterligare villkor

utöver bestämmelserna i dessa föreskrifter. Vid införsel från land inom

EU och tredje land av levande fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter

därav för direkt konsumtion eller för vidareförädling till livsmedel gäller

bestämmelserna i 5 och 14 - 16 §§ i tillämpliga delar. Vid införsel från

tredje land av fisk, kräftdjur, blötdjur och akvariefisk som inte uppfyller

kraven i dessa föreskrifter skall införseltillstånd sökas från Jord-

bruksverket.

4 § Importören skall vara registrerad hos Jordbruksverket för införsel av

vattenbruksdjur för odling eller utplantering. Ansökan om registrering

skall ske på fastställd blankett och vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före det första beräknade införseltillfället. Registreringen gäller

under ett år.

Registrerad importör skall senast 24 timmar före beräknad ankomst

göra anmälan om införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Registrerad importör skall senast 24 timmar före införsel från tredje

land göra anmälan om införsel av försändelse till gränskontrollveterinär

på införselorten.

Vid införsel till landet av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter

därav som anges i 6 och 13 §§ skall anmälan ske till tullmyndigheten på

införselorten.

15 §1 Laxfiskar (alla arter av familjen Salmonidae) och gäddor avsedda

för direkt konsumtion som livsmedel får endast föras in i rensat och

urtaget skick. Övriga fiskarter får föras in i levande skick eller i orensat

tillstånd om inte annat anges i dessa föreskrifter.

16 § Levande kräftdjur och ostron avsedda för direkt konsumtion som

livsmedel skall vid lastningstillfället inte ha uppvisat några tecken på

smittsam sjukdom.

-------------------------

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje meningen upphävs.

SJVFS 1997:87

Saknr J 12:1

3

----------------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 september 1997.

SVANTE ENGLUND

Håkan Henrikson

(Smittskyddsenheten)