SJVFS 1998:110

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:97) om konsumtionsstöd för olivolja

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:97) om konsumtionsstöd för

olivolja;

beslutade den 4 november 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § första stycket 5

förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

att verkets föreskrifter (SJVFS 1997:97) om konsumtionsstöd för olivolja

skall upphöra att gälla.

SJVFS 1998:110

Utkom från trycket

den 12 november 1998.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Yvonne Wahlstöm

(Interventionsenheten)