SJVFS 1998:131

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling;

beslutade den 16 december 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1-3 §§ samt 12 §

förordningen (1998:134) om provtagning på djur, följande.

SJVFS 1998:131

Saknr K

21

Utkom från trycket

den

23 december 1998

Grundläggande bestämmelser

1 § Hälsokontrollens syfte är att kontrollera hur de koccidiostatika som

används har den sjukdomsförebyggande effekt som eftersträvas.

Kontrollen skall också ge underlag, för att effekten av nya metoder för

förebyggande av koccidios skall kunna bedömas.

2 § Grundläggande bestämmelser om hälsokontroll av djur m.m. finns dels

i lagen (1992:1683) om provtagning på djur m.m. dels i förordningen

(1998:134) om provtagning på djur m.m..

Tillämpningsområde

3 § Dessa föreskrifter gäller djurhållare som årligen föder upp mer än 500

slaktkycklingar.

Slaktkycklingbesättning ansluten till organiserad hälsokontroll

4 § Om en slaktkycklingbesättning är ansluten till organiserad

hälsokontroll för slaktkyckling enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur, behöver andra

undersökningar avseende koccidios än de som sker i enlighet med nämnda

föreskrifter inte utföras.

Slaktkycklingbesättning ej ansluten till organiserad hälsokontroll

5 § En slaktkycklingbesättning skall undersökas avseende koccidios en

gång årligen. Undersökningen skall utföras av en distriktsveterinär.

SJVFS 1998:131

Saknr K 21

2

Distriktsveterinären skall rapportera resultaten av undersökningen till

Jordbruksverket direkt efter varje undersökningstillfälle.

6 § Undersökning avseende koccidios skall ske enligt den metod som

anvisas av Jordbruksverket.

7 § Djurhållaren skall betala full ersättning för de kostnader som följer av

undersökningar som utförs enligt dessa föreskrifter. Avgiften för en

distriktsveterinärs yrkesutövning framgår av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:105) om avgifter vid veterinär yrkesutövning.

Övriga bestämmelser

8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars Uhlin

(Djurhälsoenheten)