Upphävd författning

Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-03-26
Ändring införd
SFS 1998:134 i lydelse enligt SFS 2005:649
Ikraft
1998-04-01
Upphäver
Förordning (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Provtagning och undersökning

1 §  Föreskrifter eller beslut i särskilda fall om provtagning eller undersökning enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. får meddelas

 1. av Statens jordbruksverk för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller som görs enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller undersökning av djur,
 2. av Statens livsmedelsverk för att kontrollera förekomsten av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter.

[S2]Beslut om föreskrifter när det gäller vissa smittsamma djursjukdomar enligt första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur. Förordning (1999:666).

 • SJVFS 2000:11: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:144) om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar

2 §  Provtagning eller undersökning får utföras av veterinärer eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

[S2]Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 1 § första stycket och sådana prover som avses i 1 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket. Verket skall även utse de referenslabora- torier som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 96/23 av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG1.

[S3]Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 3 § andra stycket lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 4 § första stycket 1 och 2 lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.,
 2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 4 § första stycket 3 samma lag, och
 3. krav på hygien i djurhållning enligt 4 § första stycket 4 samma lag.

[S2]Föreskrifter och beslut i enskilda fall enligt 4 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 1998:131: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2000:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:60) om obligatorisk hälsoövervakning med avseende på Aujeszkys sjukdom i svinbesättningar
 • SJVFS 2000:11: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:144) om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

4 §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. avlivning av djur,
 2. isolering av djur,
 3. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor. Förordning (1999:666).

 • SJVFS 2002:41: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med nödslakt och sanitetsslakt
 • SJVFS 2002:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:170) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med slakt

5 §  I fråga om djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada människors hälsa får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande eller märkning av djur,
 2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till livsmedel,
 3. avlivning av djur, och
 4. destruktion av djur som har avlivats.

6 §  I fråga om djurprodukter som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada människors hälsa får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande av djurprodukter,
 2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel.

7 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG- förordningar som kompletteras av lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. ankommer på behörig myndighet.

[S2]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av dessa EG-förordningar.

[S3]Jordbruksverket får, i fråga om hantering som inte omfattas av EG-förordningarna, meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, bearbetning, bortskaffande och hantering i övrigt av djurkadaver och andra animaliska biprodukter.

[S4]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden. Förordning (2003:1080).

7 a §  Jordbruksverket får godkänna införsel och användning av animaliska biprodukter enligt artiklarna 8.2 och 23.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2005:649).

Märkning m.m.

8 §  För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser får Jordbruksverket meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,
 3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, och
 5. förbud mot användning av anläggningar för djur som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.

[S2]Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1 överlåta till organisationer att föra register och utfärda identitetshandlingar.

[S3]De uppgifter som enligt artikel 14 och 18 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen2, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/20/EG3, ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat, fullgörs av Jordbruksverket. Förordning (2003:1080).

 • SJVFS 2002:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2004:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Kontroll av mjölkprodukter

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan produktion.

 • SJVFS 2006:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk

Tillsyn

10 §  Livsmedelsverket utövar tillsyn dels över att verkets föreskrifter som meddelas med stöd av 2 § andra stycket lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. följs, dels över att föreskrifter, om djurprodukter, som meddelas med stöd av 4 b § samma lag följs. Detsamma gäller beslut meddelade enligt dessa paragrafer.

11 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur länsstyrelsens och kommunens tillsyn enligt 7 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. skall bedrivas.

 • SJVFS 2003:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur

Avgifter

12 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 9 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Förordning (2001:206).

 • SJVFS 1998:131: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2000:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:60) om obligatorisk hälsoövervakning med avseende på Aujeszkys sjukdom i svinbesättningar
 • SJVFS 2006:60: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk
 • SJVFS 2004:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Ersättning av statsmedel

13 §  Om det finns särskilda skäl kan ersättning av statsmedel lämnas för kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från, kontrollera eller förebygga och hindra spridning av djursjukdomar.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2003:501).

Ändringar

Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

  CELEX-nr
  396R0023
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1999:666) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 4, 8 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2000:887) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
CELEX-nr
32000L0020
Ikraftträder
2000-12-15

Förordning (2001:206) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 8, 12 §§
CELEX-nr
32000L0020
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:501) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2003:1080) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 7, 8 §§, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
31964L0432
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:136) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 7 a §
CELEX-nr
32002R1774
Ikraftträder
2004-04-15

Förordning (2005:649) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2005-09-15

Ändring, SFS 2006:815

Omfattning
upph.