SJVFS 1998:6

Statens jordbruksverks föreskrifter om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare;

beslutade den 22 januari 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen

(1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare, följande.

SJVFS 1998:6

Utkom från trycket

den 27 januari 1998

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om röjningsbidrag till äppel- och

päronodlare finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2200/97 av den 30 oktober 1997 om

sanering av gemenskapsproduktionen av äpplen, päron, persikor och

nektariner,1

2. kommissionens förordning (EG) nr 2467/97 av den 11 december 1997

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2200/97 om

sanering av gemenskapsproduktionen av äpplen, päron, persikor och

nektariner,2

3. rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den

gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,3

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

5. förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare.

Ansökan

2 § Endast en ansökan får lämnas per brukare.

3 § Ansökan om röjningsbidrag skall göras hos länsstyrelsen. Ansökan

om bidrag skall göras på av Statens jordbruksverk fastställd blankett. Till

ansökan skall en kopia av Ekonomiska kartan i skala 1:10 000 bifogas, där

1EGT nr L 303, 6.11.1997, s. 3 (Celex 397R2200).

2EGT nr L 341, 12.12.1997, s. 3 (Celex 397R2467).

3EGT nr L 297, 28.10.1996, s. 1 (Celex 396R2200).

SJVFS 1998:6

2

hela äppel- och päronodlingar och de parceller för vilka bidrag söks finns

markerade.

Prioritering

4 § Länsstyrelsen skall till Jordbruksverket rapportera den sammanlagda

areal för vilken bidrag sökts och som kontrollerats och godkänts. Om den

nationella ramen för bidragsberättigande areal på 40 hektar överskrids av

ansökningarna, får respektive länsstyrelse endast bevilja bidrag för högst

den areal Jordbruksverket bestämmer. Länsstyrelsen skall därefter

prioritera ansökningarna i enlighet med vad som framgår av bilagan till

dessa föreskrifter.

Villkor för röjningsbidrag

5 § Röjningsbidrag får beviljas först sedan uppgifterna i ansök-

ningshandlingarna kontrollerats och godkänts vid besök av länsstyrelsen

på odlingen.

6 § Som villkor för bidrag skall gälla att röjning inte får påbörjas förrän

sökanden fått ett positivt beslut om bidrag.

Tidpunkt för beslut

7 § Beslut om bidrag skall meddelas senast den 30 april 1998.

Lämnande av uppgifter

8 § Länsstyrelsen skall till Jordbruksverket lämna de handlingar angående

röjningsbidrag till äppel- och päronodlare som Jordbruksverket behöver i

egenskap av behörig myndighet.

9 § Sökande skall senast den 1 oktober 1998 lämna uppgifter till

länsstyrelsen om den genomsnittliga avkastningen, eller produktionen,

under de fem senaste regleringsåren, det vill säga den 1 juli 1992 - 30 juni

1997, på samtliga äppel- och päronodlingar som faktiskt har röjts och för

vilka röjningsbidrag har betalats ut.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 februari 1998.

SVANTE ENGLUND

Veronica Skarborg

(Företagsenheten)

SJVFS 1999:

Saknr

3

Enligt förordning (EG) nr 2467/97 skall varje medlemsstat som väljer att

införa detta stöd göra en prioriteringslista att användas om den ansökta

arealen för röjningsbidrag överstiger den bidragsberättigande areal som

landet blivit tilldelad.

Följande prioriteringslista, i en fallande skala från 1 till 9, skall tillämpas:

1. Ansökningar som avser röjning av hela odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som är 25 år eller äldre.

2. Ansökningar som avser röjning av hela odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som är 15 år eller äldre.

3. Ansökningar som avser röjning av hela odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som är 10 år eller äldre.

4. Ansökningar som avser röjning av hela odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som är yngre än 10 år.

5. Ansökningar som avser röjning av del av odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som ska röjas och är 25 år eller äldre.

6. Ansökningar som avser röjning av del av odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som ska röjas och är 15 år eller äldre.

7. Ansökningar som avser röjning av del av odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som ska röjas och är 10 år eller äldre.

8. Ansökningar som avser röjning av del av odlingsarealen med störst

antal hektar äppel- och päronträd som ska röjas och är yngre än 10 år.

9. Ansökningar skall prioriteras i den ordningsföljd de kommer in till

länsstyrelsen.