Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1998-01-08
Ändring införd
SFS 1998:8 i lydelse enligt SFS 2018:973
Ikraft
1998-01-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2200/97 av den 30 oktober 1997 om sanering av gemenskapsproduktionen av äpplen, päron, persikor och nektariner.

2 §  Frågor om röjningsbidrag enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

[S2]Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla en upplysning om innehållet i 3 §.

[S3]Bidraget betalas ut av Statens jordbruksverk.

3 §  Före utbetalning av bidrag som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut bidraget och sända tillbaka ärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

4 §  Belopp som bidragsmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det anses oskäligt att återkräva hela beloppet skall detta sättas ned.

[S2]Om ett beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragsmottagaren eller om denne har brutit mot villkor eller åtaganden som gäller för bidraget, har länsstyrelsen rätt att omedelbart häva beslutet och kräva tillbaka beloppet inom 15 år från det att beloppet betalades ut.

[S3]Därutöver följer av kommissionens förordning (EG) nr 2467/97 av den 11 december 1997 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2200/97 om sanering av gemenskapens produktion av äpplen, päron, persikor och nektariner2 att den som inte fullföljer de åtaganden som gäller för röjningsbidraget skall betala en avgift motsvarande bidraget.

5 §  Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:973).

6 §  Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2200/97 meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 1998:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

7 §  Länsstyrelsen kontrollerar att

 1. uppgifter som läggs till grund för röjningsbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena,
 2. villkoren för bidraget uppfylls.

[S2]Om inte annat följer av denna förordning, gäller för röjningsbidrag bestämmelser om behörig myndighet, uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll, ränta och verkställighet av beslut som finns i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Förordning (2000:104).

Ändringar

Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

  CELEX-nr
  397R2467
  Ikraftträder
  1998-01-21

Förordning (1998:1132) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:104) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-04-15

Förordning (2018:973) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01