SJVFS 1998:70

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om införsel av nötkreatur och svin;

beslutade den 25 juni 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.1 samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen, följande.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

Utkom från trycket

den 10 juli 1998

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel av nötkreatur och svin. Införsel får

endast ske från länder inom Europeiska unionen (EU) och Norge samt de

tredje länder som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter som gäller för införsel från länder

inom EU gäller även för införsel från Norge om inte annat anges.

Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och svin som skall delta i

kultur- eller sportevenemang.

Införsel av nötkreatur får inte ske från Storbritannien och Nordirland.

Bestämmelser om handlare finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1998:72) om handlare som bedriver handel med nötkreatur och

svin avsedda för in- eller utförsel.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemi-

ologisk enhet; om flera besättningar hålls i en och samma anläggning skall

de bilda en enhet som har samma hälsostatus,

infektiös bovin rhinotracheit (IBR): infektion med bovint herpesvirus

1,

____________________________

1Jfr rådets direktiv 64/432/EEG (EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 177, Celex 364L0432) senast

ändrat genom rådets direktiv 97/12/EG (EGT nr L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex 397L0012)

och kommissionens beslut 93/42/EEG (EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 50, Celex 393D0042)

senast ändrat genom kommissionens beslut 98/362/EG (EGT nr L 163, 6.6.1998, s. 48,

Celex 398D0362).

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

2

nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur inklu-

sive bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som är

avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

nötkreatur avsedda för slakt: nötkreatur inklusive bison (bison bison)

och vattenbuffel (bubalus bubalus) avsedda för omedelbar slakt,

svin avsedda för avel eller produktion: andra svin än vildsvin och svin

som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

svin avsedda för slakt: svin, utom vildsvin, avsedda för omedelbar

slakt,

transitering: transport genom landet av sändning som står under

tullkontroll,

tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet,

uppsamlingsplats: varje plats, inklusive anläggningar, uppsamlings-

stationer och marknader, där nötkreatur eller svin som kommer från olika

anläggningar samlas för att utgöra sändningar av djur avsedda för utförsel,

samt

vildsvin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning.

Registrering

3 § Importör skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället. Registreringen

gäller under ett år.

4 § För att bli registrerad som importör av svin avsedda för produktion

krävs att importören garanterar att djuren kommer, efter godkänd

karantänsbehandling, att föras direkt till mottagarbesättningen och att

inget djur flyttas därifrån annat än direkt till ett slakteri.

Denna garanti skall inte lämnas i de fall djuren kommer från ett land

eller område som anges i bilaga 2 punkt 5 till dessa föreskrifter.

Föranmälan

5 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst

anmäla införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Vid införsel från Norge eller annat tredje land skall anmälan ske till

gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före

sändningens ankomst.

Anmälan till tullmyndighet

6 § Vid införseltillfället skall anmälan ske till tullmyndighet.

____________________________

2Blankett E9.26 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

3

Gränskontroll

7 § Införsel från Norge eller annat tredje land får endast ske vid

gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid

införsel från och utförsel till tredje land.

Insättningskontroll och förflyttning av djur från mottagarbesättningen

8 § Vid införsel från tredje land skall djur avsedda för avel eller

produktion kontrolleras av en veterinär före insättning i mottagarbe-

sättningen. Vid insättningskontrollen skall veterinären försäkra sig om att

djuren inte utgör en risk för mottagarbesättningens hälsostatus.

Vid införsel av djur avsedda för avel och produktion från tredje land

får inga klövbärande djur lämna mottagarbesättningen inom 30 dagar från

införseltillfället. Undantag kan medges för slakt efter tillstånd från en

officiell veterinär.

Transport m.m.

9 § Djuren får inte vid något tillfälle från transporten från avsändar-

besättningen till destinationsorten komma i kontakt med andra klöv-

bärande djur som har lägre hälsostatus.

Transporten från avsändarbesättningen till destinationsorten kan ske

via en godkänd uppsamlingsplats.

Djuren skall efter lastning sändas direkt och så snabbt som möjligt till

det exporterande landets gränsövergång.

Djuren skall transporteras i transportmedel som uppfyller de villkor

som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:105) om

transport av levande djur.

Hälsointyg

10 § Djuren skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget

skall utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat samma dag som en klinisk undersökning av

djuren utförs. Denna undersökning får utföras i avsändarbesättningen eller

på en uppsamlingsplats. Den officiella veterinären skall även kontrollera

djurens identitet.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

gränskontrollstationen eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på

svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett

enda ark.

Av intyget skall framgå att djuren uppfyller de hälsovillkor som anges

i dessa föreskrifter.

Importören skall under minst sex månader behålla de intyg som

åtföljer sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

4

11 § För djur som kommer från en godkänd uppsamlingsplats skall den

officiella veterinären, som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen, utfärda

sådant hälsointyg som avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den

officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och

undertecknats av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändar-

besättningen.

12 § För djur som kommer från en anläggning, som ingår i ett av Euro-

peiska gemenskapernas kommission godkänt epidemiologiskt övervak-

ningssystem, skall en officiell veterinär utfärda sådant hälsointyg som

avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den

veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och

undertecknats av den veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

Härstamningsbevis

13 § Djur som är avsedda för avel skall vid införsel åtföljas av ett här-

stamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av kommis-

sionen.

Djurhälsokrav

Allmänt

14 § Djuren

1. skall vara märkta och registrerade i enlighet med avsändarlandets

bestämmelser,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymtom vid en klinisk under-

sökning som skall utföras av en officiell veterinär inom 24 timmar före

avsändningen,

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för smittsam sjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under

djurhälsorestriktioner, samt

5. skall, vid införsel från tredje land, uppfylla de ytterligare hälso-

villkor som anges i hälsointyget.

Karantän

15 § Vid införsel av nötkreatur och svin skall djuren genomgå en

karantänsbehandling enligt bilaga 4 till dessa föreskrifter.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

5

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är

födda i och sedan födseln har befunnit sig i Danmark, Finland eller Norge

under förutsättning att de villkor som anges i bilaga 4 till dessa

föreskrifter är uppfyllda.

Nötkreatur avsedda för avel eller produktion

16 § Vid införsel från land inom EU skall nötkreatur avsedda för avel

eller produktion ha vistats i samma besättning under minst 30 dagar före

avsändningsdagen eller sedan födseln.

Vid införsel från tredje land skall nötkreatur avsedda för avel eller

produktion på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst

sex månader eller sedan födseln.

17 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall komma från en

besättning som

1. är officiellt fri från brucellos; djur som är äldre än tolv månader och

som inte har kastrerats skall inom 30 dagar före avsändandet individuellt

ha testats mot brucellos genom ett seroagglutinationstest med resultat <30

IE/ml eller genom ett av kommissionen godkänt test med negativt resultat,

2. är officiellt fri från tuberkulos; djur som är äldre än sex veckor skall

inom 30 dagar före avsändandet ha visat negativ reaktion på ett int-

radermalt tuberkulintest, samt

3. är officiellt fri från enzootisk bovin leukos (EBL); djur som är äldre

än tolv månader skall ha reagerat negativt på ett individuellt

immunodiffusionstest eller ELISA-test utfört inom 30 dagar före

avsändandet.

Djur som kommer från ett land eller del av land inom EU som är

officiellt fritt från brucellos, tuberkulos eller EBL eller från ett land eller

del av land som ingår i ett av kommissionen godkänt epidemiologiskt

övervakningssystem behöver inte provtas enligt första stycket punkt 1 - 3.

18 § Vid införsel av nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall de

villkor som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter avseende infektiös bovin

rhinotracheit (IBR) vara uppfyllda.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

6

Nötkreatur avsedda för slakt

19 § Vid införsel från tredje land skall nötkreatur avsedda för slakt på

avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst tre månader

eller sedan födseln.

20 § Nötkreatur, som är kastrerade och som är avsedda för slakt, skall

komma från en besättning som är officiellt fri från tuberkulos och EBL.

Nötkreatur, som inte är kastrerade och som är avsedda för slakt, skall

komma från en besättning som är officiellt fri från tuberkulos, EBL och

brucellos.

21 § Djuren skall efter införseln föras direkt till ett slakteri för att slaktas

så snart som möjligt eller senast 72 timmar efter ankomsten.

Svin avsedda för avel eller produktion

22 § Vid införsel från land inom EU skall svin avsedda för avel eller

produktion ha vistats i samma besättning under minst 30 dagar före

avsändningsdagen eller sedan födseln.

Vid införsel från tredje land skall svin avsedda för avel eller

produktion på avsändningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst

sex månader eller sedan födseln.

23 § Svin avsedda för avel eller produktion skall ha testats serologiskt

med negativt resultat avseende porcine respiratory and reproductive

syndrome (PRRS) om det under det senaste tolv månaderna har

förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status avseende PRRS

eller resultatet av testningen skall särskilt intygas i hälsointyget av en

officiell veterinär.

24 § Vid införsel av svin avsedda för avel eller produktion skall de

villkor som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter avseende Aujeszkys

sjukdom (AD) vara uppfyllda.

Svin avsedda för slakt

25 § Vid införsel från tredje land skall svin avsedda för slakt på avsänd-

ningsdagen ha vistats i avsändarlandet under minst tre månader eller sedan

födseln.

26 § Vid införsel av svin avsedda för slakt skall de villkor som anges i

bilaga 2 till dessa föreskrifter avseende AD vara uppfyllda.

27 § Djuren skall efter införseln föras direkt till ett slakteri för att slaktas

så snart som möjligt eller senast 72 timmar efter ankomsten.

Övriga bestämmelser

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

7

Transitering

28 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte

uppfyller de hälsovillkor som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30

dagar före transitering.

Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats.

29 § Bestämmelser om tullmyndighetens övervakning av införsel av djur

till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur

m.m.

30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 juli 1998, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:221) om införsel av tamdjur av

nötkreatur och svin skall upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

8

Bilaga 1

Införsel av nötkreatur och svin får ske från följande tredje länder

under förutsättning att de villkor som anges i dessa föreskrifter är

uppfyllda.

Bulgarien *

Canada *

Cypern (endast svin)

Estland (endast nötkreatur)

Island

Kroatien *

Lettland (endast nötkreatur)

Litauen (endast nötkreatur)

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Schweiz*

Slovenien (endast nötkreatur)

Slovakien

Tjeckien*

Ungern

*Regionalisering

Bulgarien: införsel av nötkreatur och svin får inte ske från Bourgas,

Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo och Kardjali.

Canada: införsel av nötkreatur och svin får inte ske från Okanagan

Valley regionen i British Columbia.

Kroatien: införsel av nötkreatur och svin får inte ske från Sisacko-

Moslavacka, Karlovacka, Licko-Senjska, Brodsko-Posavska, Zadarsko-

Kninska, Osjecko-Baranjska, Sibenska, Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-

Dalmatinska och Dubrovacko-Neretvanska.

Schweiz: införsel av svin får inte ske från Trubschachen, Trub,

Langnau, Eggiwil, Signau och Lauperswil i kantonen Bern samt

Escholzmatt och Marbach i kantonen Luzern.

Tjeckien: införsel av svin får inte ske från Breclav, Kromeriz,

Prostejov, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin, Vsetin och Prerov.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

9

Bilaga 2

Vid införsel av svin avsedda för avel eller produktion och slakt skall

följande villkor vara uppfyllda enligt 24 och 26 §§.

1. Allmänt

Djuren skall komma från ett land där obligatorisk anmälningsplikt gäller

för Aujeszkys sjukdom (AD).

2. Svin avsedda för avel

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd eller serologiska reaktioner på

AD får inte ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tolv

månaderna.

Djuren skall ha funnits i avsändarbesättningen sedan födseln eller ha

funnits i avsändarbesättningen i tre månader före utförseltillfället eller

sedan födseln i andra besättningar med samma hälsostatus.

Om vaccin avseende AD har använts i avsändarbesättningen får endast

deleterat gl vaccin ha använts de senaste tolv månaderna.

Djuren får inte ha vaccinerats mot AD.

Djuren skall under minst 30 dagar närmast före utförseltillfället ha varit

isolerade i lokaler som den behöriga myndigheten i avsändarlandet har

godkänt.

Djuren skall med negativt resultat ha genomgått ett ELISA-test avseende

AD i enlighet med bestämmelserna i bilaga 2 till kommissionens beslut

93/24/EEG av den 11 december 1992 om ytterligare garantier med

avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till

medlemsstater eller regioner som är fria från sjukdomen3med avseende

på g1 antikroppar i serum som skall ha tagits efter minst 21 dagars

isolering. Samtliga isolerade djur skall ha visat negativt resultat vid detta

test. Om djuren är äldre än fyra månader skall helvirus-ELISA-test

användas.

I hälsointyget som anges i 10 § skall följande uppgift vara införd:

"Svin i enlighet med kommissionens beslut 93/24/EEG av den 11 de-

cember 1992 om Aujeszkys sjukdom. För avelssvin har det använda testet

____________________________

3EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 18, Celex 393D0024.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

10

varit fullständig virus-ELISA/ELISA för g1 antikroppar" (stryk det som

inte gäller).

3. Svin avsedda för produktion

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd eller serologiska reaktioner på

AD får inte ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tolv

månaderna.

Djuren får inte ha vaccinerats mot AD.

Djuren behöver inte testas för AD före utförseltillfället om avsändar-

besättningen ingår i ett officiellt övervakningsprogram i enlighet med

bestämmelserna i kommissionens beslut 93/24/EEG. Mottagande av djur

till avsändarbesättningen får endast ske från besättningar av likvärdig eller

högre status och inga kliniska fall får ha förekommit inom två kilometer

från avsändarbesättningen under de senaste 60 dagarna före mottagandet.

Om avsändandarbesättningen inte ingår i något övervakningsprogram

skall svinen isoleras samt provtas i isoleringen. Ett antal djur tas ut i

enlighet med nedanstående tabell för provtagning tidigast tio dagar före

utförseltillfället. Provtagningen skall ske i enlighet med bestämmelserna i

bilaga 2 till kommissionens beslut 93/24/EEG. Samtliga testade djur skall

ha visat negativt resultat.

Antal svin i besättningen

Antal svin som ska testas

under 25

Alla

25 - 100

25

över 100

30

Svinen skall ha funnits i avsändarbesättningen sedan födseln eller i tre

månader eller sedan födseln i andra besättningar med samma hälsostatus.

I hälsointyget som anges i 10 § skall följande uppgift vara införd:

"Svin i enlighet med kommissionens beslut 93/24/EEG av den 11 de-

cember 1992 om Aujeszkys sjukdom. ".

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

11

4. Svin avsedda för slakt

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd eller serologiska reaktioner på

AD får inte ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tre

månaderna.

Om djuren har vaccinerats avseende AD får endast deleterat g1 vaccin ha

använts.

Djuren skall ha funnits i avsändarbesättningen under de senaste 60

dagarna före utförseln eller sedan födseln.

5. Undantag

Dessa villkor gäller inte vid införsel av svin från:

Danmark

Finland

Frankrike: endast departementen Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée,

Charente, Charante-Maritime, Deux-Sévres, Vienne, Aude, Dordogne,

Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron,

Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

Norge

Storbritannien (England, Skottland, Wales)

Tyskland: endast delstaterna Thüringen, Sachsen, Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Phalz

Österrike

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

12

Bilaga 3

Vid införsel av nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall

följande villkor vara uppfyllda enligt 18 §.

Kliniska eller patologisk anatomiska fynd på infektiös bovin rhinotracheit

(IBR) får inte ha påvisats i avsändarbesättningen under de senaste tolv

månaderna.

Djuren skall under 30 dagar närmast före utförseltillfället ha hållits iso-

lerade i lokaler som den behöriga myndigheten i avsändarlandet har

godkänt.

Djuren skall med negativt resultat ha genomgått ett serologiskt test avse-

ende IBR efter minst 21 dagars isolering. Samtliga isolerade djur skall ha

visat negativt resultat vid detta test.

I hälsointyget som anges i 10 § skall följande uppgift vara införd:

"Nötkreatur i enlighet med kommissionens beslut 93/42/EEG av den 21

december 1992 om IBR för nötkreatur som skickas till Sverige".

Djuren får inte ha vaccinerats mot IBR.

Undantag

Dessa villkor gäller inte vid införsel av nötkreatur från Danmark, Finland

eller Norge.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

13

Bilaga 4

Karantän

Nedanstående undersökningar skall utföras i en av Jordbruksverket

godkänd karantän.

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt från införselorten till

karantänen. För tullmyndigheten på införselorten skall uppvisas skriftlig

bekräftelse utvisande att karantänen är godkänd av Jordbruksverket och

att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren skall stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstående

undersökningar är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och

utvisar att undersökt sjukdom inte har konstaterats. Karantänen hävs

genom beslut av Jordbruksverket efter slutrapport från karantäns-

veterinären. Efter godkänd karantänsbehandling får djuren föras in i

landet.

Vid införsel av djur från Danmark, Finland eller Norge får karantäns-

vistelsen ersättas av en isolering i avsändarlandet under förutsättning att

dokumentation

kan

uppvisas

att

nedanstående

krav

avseende

provtagningar är uppfyllda.

Nötkreatur

Leptospiros

Tidigast efter tre veckor i karantän skall djuren underkastas en serologisk

undersökning avseende leptospira hardjo.

Campylobacterios och Trichomoniasis

Tidigast efter två veckor i karantän skall betäckt hondjur samt könsmogen

tjur underkastas undersökning avseende campylobacter foetus spp

veneralis infektion och trichomonas foetus infektion. Detta gäller inte vid

införsel från Danmark, Finland eller Norge.

Salmonella

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av salmonella i fae-

ces. Undersökningen skall upprepas minst två veckor efter första prov-

tagningstillfället. Detta gäller inte vid införsel från Finland.

Paratuberkulos

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i

faeces med slutlig avläsning tidigast fyra månader från provtagningstill-

fället. Träckprov avseende paratuberkulos skall tas tidigast vid ett års

ålder.

SJVFS 1998:70

Saknr J 18

14

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör skall

såvitt är känt ha varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

Om så inte är fallet skall undersökningen upprepas två gånger med tre

månader mellan varje provtagningstillfälle.

Djuren skall minst tre månader efter varje träckprovtagning underkastas

serologisk undersökning avseende paratuberkulos. Undersökningen kan

utföras i karantän eller påbörjas före införseln till Sverige under förut-

sättning att exportdjuren står isolerade under veterinär övervakning från

provtagningen till utförseltillfället utan att ha haft kontakt med andra djur.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet skall för karantänsve-

terinären uppvisas ett av en officiell veterinär i avsändarlandet, inom tio

dagar utfärdat intyg, av vilket skall framgå följande:

1. att djuren har varit isolerade under veterinär övervakning i av-

sändarlandet från provtagningen till utförseltillfället utan att ha haft

kontakt med andra djur

2. att, i de fall endast en paratuberkulosodling har utförts, exportdjuren

samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör såvitt är känt har

varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

Svin

Leptospiros, Porcine epidemic diarrhea (PED, Porcine respiratory and

reproductive syndrome (PRRS) och Transmissible gastroenteritis (TGE).

Tidigast efter tre veckor i karantän skall djuren underkastas serologisk

undersökning avseende leptospira pomona, PED, PRRS och TGE. Vid

införsel från Danmark, Finland eller Norge behöver inte djuren provtas

avseende TGE.

Salmonella

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av salmonella i fae-

ces. Undersökningen skall upprepas minst två veckor efter första prov-

tagningstillfället. Detta gäller inte vid införsel från Finland.