SJVFS 1998:88

Statens jordbruksverks föreskrifter om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om systemet med import- och exportlicenser och förut-

fastställelselicenser för jordbruksprodukter;

beslutade den 26 augusti 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 2 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1998:88

Utkom från trycket

den 31 augusti 1998

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om systemet med import- och export-

licenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter finns i

1. kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november

1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import-

och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter,1

2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

3. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Ansökan

2 § Ansökan om importlicens skall göras på blankett E4.1.1 och ges in till

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Vid ansökan om förmåns-

behandling skall i förekommande fall kvotnummer anges.

3 § Ansökan om exportlicens skall göras på blankett E4.2.1 och ges in till

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

1EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1 (Celex 388R3719).

SJVFS 1998:88

2

4 § Vid ansökan om förmånsbehandling skall tidigare import styrkas

genom ingivande av

1. faktura och enhetsdokumentets exemplar 8,

2. kopia på tullräkning och kopia av enhetsdokumentet, eller

3. annan handling som Statens jordbruksverk godkänner.

Övriga bestämmelser

5 § I de fall licensen skall användas i ett annat EU-land än Sverige skall

licensinnehavaren hos Jordbruksverket begära en licens utskriven på

papper.

6 § Endast ett licensnummer per varupost får anges på tulldeklarationen.

Om en sändning skall avskrivas på flera licenser anges licensnummer med

tillhörande kvantitet i var sin varupost.

7 § Begäran om frisläppande av säkerhet för licens som överförts till

Tullverkets datasystem skall göras skriftligt hos Jordbruksverket med

angivande av licensnummer. I annat fall skall utnyttjad licens åtföljas av

en sådan begäran.

8 § Exportlicens krävs inte om de förutsättningar som anges i artikel 5.3 i

förordning (EEG) 3719/88 är uppfyllda.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 september 1998, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:37) om systemet med import- och

exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter skall

upphöra att gälla.

INGBRITT IRHAMMAR

Stig Wingård

(Exportenheten)