SJVFS 1999:102

Statens jordbruksverks föreskrifter om epizootiska sjukdomar m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om epizootiska sjukdomar m.m.;

beslutade den 29 september 1999

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 1 och 4 §§

epizootiförordningen (1999:659) följande.

SJVFS 1999:102

Saknr K 6

Utkom från trycket

den 1 oktober 1999

1 § Följande sjukdomar omfattas av epizootilagen (1999:657).

Svensk benämning

Internationell benämning

Sjukdomar hos flera djurslag

Multiple species diseases

mul- och klövsjuka

foot-and-mouth disease

(FMD)

vesikulär stomatit

vesicular stomatitis (VS)

rift valley fever

rift valley fever

bluetongue

bluetongue

rabies

rabies

transmissibla spongiforma encephalopatier transmissible spongiform

encephalopathies (TSE)

Aujeszkys sjukdom

Aujeszky´s disease

mjältbrand

anthrax

paratuberkulos

paratuberculosis

brucellos hos livsmedelsproducerande djur brucellosis in animals for

food producion

tuberkulos av bovin och human typ

bovine and human tubercu-

losis

Sjukdomar hos nötkreatur

Cattle diseases

boskapspest

rinderpest

elakartad lungsjuka

contagious bovine pleuro-

pneumonia (CBPP)

lumpy skin disease

lumpy skin disease

infektion med bovint herpesvirus 1

bovine herpes virus 1

infection (IBR/IPV/IBP)

SJVFS 1999:102

Saknr K 6

2

Sjukdomar hos får och get

Sheep and goat diseases

peste des petits ruminants

peste des petits ruminants

(PPR)

får- och getkoppor

sheep pox and goat pox

Sjukdomar hos hästdjur

Diseases in equidae

afrikansk hästpest

african horse sickness (AHS)

virala encephaliter och encephalo-

equine viral encephalitis and

myeliter

encephalomyelitis

Sjukdomar hos svin

Pig diseases

swine vesicular disease

swine vesicular disease

(SVD)

afrikansk svinpest

african swine fever (ASF)

klassisk svinpest

classical swine fever (CSF)

porcine reproductive and respiratory

porcine reproductive and

syndrome

respiratory syndrome (PRRS)

Sjukdomar hos fjäderfä

Poultry diseases

aviär influensa (hönspest)

avian influenza (fowl plague)

newcastlesjuka

Newcastle disease (ND)

Sjukdomar hos odlad fisk

Diseases in farmed fish

infektiös laxanemi

infectious salmon anaemia

(ISA)

viral hemmorhagisk septikemi

viral haemmorhagic

(egtvedsjuka)

septicaemia (VHS)

infektiös hematopoietisk nekros

infectious haematopoietic

necrosis (IHN)

spring viraemia of carp

spring viraemia of carp

(SVC)

infektiös pankreasnekros med undantag

infectious pancreatic necrosis

för serotyp ab

(IPN) other than serotype ab

Sjukdomar hos övriga djurslag

Diseases in other animal

species

filovirusinfektion hos primater

filovirus infection in primates

2 § Har en veterinär beslutat om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen

(1999:657) skall beslutet snarast underställas Statens jordbruksverk.

SJVFS 1999:102

Saknr K 6

3

3 § Jordbruksverket fattar beslut enligt 5, 7 och 9 §§epizootilagen

(1999:657). Jordbruksverket får överlåta till länsstyrelsen att fatta beslut i

enskilda fall.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1999, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:85) om epizootiska sjukdomar skall

upphöra att gälla.

INGBRITT IRHAMMAR

Diana Viske

(Smittskyddsenheten)