SJVFS 1999:129

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr J 135:1 Utkom från trycket (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder den 13 december 1999 inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder

inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge;

beslutade den 8 december 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder

inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge att 1 § skall ha

följande lydelse.

1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

vattenbruksdjur: levande odlad fisk, inklusive rom och mjölke,

levande odlade kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier, samt

levande vildfångad fisk, kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier,

avsedd att tillföras en odling, och

odling: varje anläggning eller plats där det hålls vattenbruksdjur för

odling och som är registrerade hos länsstyrelsen i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:94) om obligatorisk hälso-

övervakning av odlad fisk.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 28 december 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Michael Diemer

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1999:129

Saknr J 135:1

Utkom från trycket

den 13 december 1999