SJVFS 1999:134

Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU) och Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära

kontroller av levande djur som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU) och Norge;

beslutade den 15 december 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Tullverket och Statens livsmedelsverk, följande.

SJVFS 1999:134

Saknr J 34

Utkom från trycket

den 14 januari 2000

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller veterinära kontroller av levande djur som förs

in från tredje land, utom sällskapsdjur som medföljer resenär och inte är

avsedda för handel.

Bestämmelser om veterinära kontroller vid införsel av sällskapsdjur

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av

sällskapsdjur.

Veterinära kontroller av fisk, kräftdjur och blötdjur (ostron, musslor och

bläckfisk) som är avsedda för direkt konsumtion som livsmedel utförs i

enlighet med Statens livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 1999:21) om

kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlems stat, i Sverige

Jordbruksverket, som har behörighet att utföra veterinärkontroller eller den

myndighet till vilken den centrala myndigheten har delegerat sådan

behörighet,

1Jfr rådets direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56, Celex 391L0496),

kommissionens beslut 97/794/EG (EGT nr L 323, 26.11.1997, s. 31, Celex

397D0794) samt gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 (EGT nr L 158,

24.6.1999, s. 1).

SJVFS 1999:134

2

dokumentkontroll: kontroll av veterinärintyg eller motsvarande do-

kument som åtföljer sändningen,

EU: medlemsstaternas i Europeiska unionen territorier enligt bilaga 1,

fysisk kontroll: klinisk undersökning av det enskilda djuret inbegripet

eventuell provtagning och analys av prover,

gränskontrollstation: en av Europeiska kommissionen godkänd sta-

tion för veterinära kontroller av levande djur som skall föras in till EU och

Norge från tredje land,

gränskontrollveterinär: av den behöriga myndigheten förordnad

officiell veterinär vid en gränskontrollstation,

identitetskontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att uppgifterna i

veterinärintyg eller andra dokument stämmer överens med djuret,

sändning: ett antal djur av samma art, som omfattas av samma vete-

rinärintyg eller andra dokument, befordras med samma transportmedel och

kommer från samma tredje land eller samma del av tredje land,

transitering: sändningar med levande djur från tredje land som under

tullkontroll transporteras genom EU eller Norge och är avsedda för ett

annat tredje land.

Gränskontrollstationer

3 § Införsel får endast ske över en av Europeiska kommissionen godkänd

gränskontrollstation.

Godkända gränskontrollstationer i Sverige finns förtecknade i bilaga 2.

Anmälan om införsel

4 § Importören skall senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till

gränskontrollveterinären genom att lämna uppgifter om djurens antal, art

och beräknad ankomsttid.

Veterinärkontroller

5 § Veterinära kontroller enligt denna föreskrift skall utföras av en

gränskontrollveterinär på en gränskontrollstation.

6 § Varje sändning skall genomgå en dokumentkontroll i enlighet med

bilaga 3.

7 § Varje djur i en sändning skall genomgå identitetskontroll.

Om sändningen består av ett stort antal djur skall minst tio procent av

djuren, dock minst tio djur, som är representativa för sändningen,

genomgå identitetskontroll.

SJVFS 1999:134

3

För djur som inte behöver vara individuellt märkta enligt Jordbruks-

verkets föreskrifter, skall identitetskontrollen minst omfatta kontroll av

märkningen på ett representativt antal förpackningar eller containrar samt

en visuell kontroll av djuren för att fastställa djurslaget.

Om resultaten av de först utförda kontrollerna är otillfredsställande

skall antalet kontroller ökas och skall vid behov utföras på samtliga djur,

förpackningar eller containrar.

8 § Varje sändning skall genomgå fysisk kontroll. Analys av tagna prover

skall ske så snart som möjligt.

Fysisk kontroll av hov- och klövdjur skall utföras i enlighet med bilaga

4. För djur som är avsedda för avel eller produktion skall minst tio procent

av djuren, dock minst tio djur, som är representativa för sändningen,

genomgå fysisk kontroll. För djur avsedda för slakt skall minst fem procent

av djuren, dock minst fem djur, som är representativa för sändningen,

genomgå fysisk kontroll.

Fåglar inbegripet fjäderfä, vattenbruksdjur (fisk, kräftdjur och blötdjur

avsedda för odling eller utplantering), bin, andra ryggradslösa djur,

gnagare, hardjur, reptiler, groddjur, vissa djurparks- och cirkusdjur

(inbegripet hov- och klövdjur) som anses farliga samt djur för päls -

produktion behöver inte genomgå individuell klinisk undersökning. Den

fysiska kontrollen skall i sådant fall begränsas till observation av häls o-

tillstånd och beteende hos hela gruppen eller hos ett representativt antal

djur.

Om resultaten av de först utförda kontrollerna är otillfredsställande

skall antalet kontroller ökas och skall vid behov utföras på samtliga djur.

Undantag från fullständig kontroll

9 § När levande fisk, skaldjur och blötdjur samt djur som enligt intyg har

en specifik hälsostatus och som är avsedda för vetenskaplig fors kning

förvaras i förseglade behållare i en kontrollerad miljö, skall den fysiska

kontrollen utföras endast om djuren bedöms utgöra en särskild risk på

grund av art eller ursprung eller om det föreligger misstanke om

oegentligheter.

10 § För djur som anländer till en gränskontrollstation i en hamn eller på

en flygplats och som skall transporteras vidare till en annan hamn eller

flygplats inom EU eller Norge där det finns en godkänd gräns-

kontrollstation, kan identitetskontrollen och den fysiska kontrollen utföras

i den hamnen eller på den flygplatsen under förutsättning att transporten

fortsätter med samma transportmedel.

I fall som avses i första stycket skall gränskontrollveterinären på den

första gränskontrollstationen utföra en dokumentkontroll samt sända ett

SJVFS 1999:134

4

Animo-meddelande till den gränskontrollstation dit djuren skall trans-

porteras om att sändningen har passerat.

Avgifter m.m.

11 § Importören eller dennes ombud skall stå för avgifter för veterinär-

kontroller och andra kostnader som uppstår till följd av kontroller enligt

dessa föreskrifter.

12 § Efter avslutad kontroll gäller följande:

1. En bestyrkt kopia av originalintygen eller originaldokumenten eller,

om sändningen delas upp, flera bestyrkta kopior samt ett veterinärintyg2

över utförd kontroll skall överlämnas till importören. Samtliga handlingar

skall förses med det löpnummer som sändningen tilldelats på

gränskontrollstationen.

2. Uppgifter om varje sändning skall föras in i ett register i enlighet med

Jordbruksverkets instruktioner. Uppgifterna i registret skall senast den

femte i varje månad rapporteras till Jordbruksverket.

3. Om en sändning avvisas vid gränskontrollstationen skall samtliga

veterinärintyg eller andra dokument stämplas på varje sida med ordet

”AVVISAT/REJECTED” i rött.

4. Originalhandlingarna samt en kopia av veterinärintyget skall arki-

veras på gränskontrollstationen i minst tre år. När hästdjur förs in tillfälligt

till EU eller Norge skall dock originalintygen medfölja djuren. Vid införsel

av registrerade hästdjur skall identitetshandlingarna i original medfölja

djuret.

5. Vid införsel av hästdjur avsedda för slakt som skall passera en

marknad eller en uppsamlingsplats skall veterinärintyget samt en bestyrkt

kopia av originalintyget följa med djuren till slakteriet.

Transitering

13 § Vid transitering från tredje land till tredje land genom Sverige skall

gränskontrollveterinären i samband med veterinärkontrollerna även

kontrollera att tillstånd till transitering finns för de aktuella transite-

ringsländerna samt att det första tredje landet som djuren sänds till tillåter

införseln.

Tillstånd för transitering enligt första stycket skall sökas hos Jord-

bruksverket.

2Blankett E9.27 (Intyg om gränspassage) rekvireras från Statens jordbruksverk,

551 82 Jönköping.

SJVFS 1999:134

5

14 § Vid transitering enligt 13 § skall gränskontrollveterinären via ett

Animo-meddelande underrätta den behöriga myndigheten i övriga tran-

siteringsländer och den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen

där sändningen skall föras ut att sändningen har passerat.

Särskilda bestämmelser

15 § Om det vid de kontroller som anges i dessa föreskrifter framkommer

att villkoren för införsel inte är uppfyllda, skall gränskontrollveterinären ge

importören anvisningar om vilka åtgärder som skall vidtas för att

införselvillkoren skall anses uppfyllda.

Om åtgärder inte vidtas, eller inte kan vidtas, skall gränskontroll-

veterinären besluta om återutförsel av sändningen. Gränskontrollveteri-

nären kan även besluta om karantän eller isolering av sändningen i av-

vaktan på kompletterande åtgärder eller återutförsel.

16 § Om återutförsel inte kan ske kan gränskontrollveterinären, om möjligt

efter samråd med Jordbruksverket, besluta om avlivning, slakt eller

destru ktion.

17 § Om det vid de kontroller som anges i dessa föreskrifter framkommer

att en sändning riskerar att utgöra omedelbar fara för djurs hälsa skall

gränskontrollveterinären se till att sändningen genast omhändertas och

destrueras.

Gränskontrollveterinären skall snarast informera Jordbruksverket om

vidtagna åtgärder.

18 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 1999:134

6

--------------------------

Denna författning träder i kraft den dag den kommer från trycket, då

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär

gränskontroll m.m. vid införsel från och utförsel till tredje land skall

upphöra att gälla.

INGBRITT IRHAMMAR

Annica Wallén Norell

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1999:134

7

Bilaga 1

EU:s område

1.

Belgiens territorium

2.

Danmarks territorium med undantag för Färöarna och

Grönland

3.

Tysklands territorium

4.

Spaniens territorium med undantag för Ceuta och

Melilla

5.

Greklands territorium

6.

Frankrikes territorium

7.

Irlands territorium

8.

Italiens territorium

9.

Luxemburgs territorium

10. Nederländernas territorium i Europa

11. Portugals territorium

12. Storbritannien och Nordirlands territorium

13. Österrikes territorium

14. Finlands territorium

15. Sveriges territorium

SJVFS 1999:134

8

Bilaga 2

Gränskontrollstationer för levande djur i Sverige

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Alla levande djur

Göteborg-Landvetter (flygplats)

Alla levande djur

Norrköping (flygplats)

Hov- och klövdjur

(ungulater)

Göteborg (hamn)

Alla levande djur

Varberg (hamn)

Islandshästar (april-

oktober)

SJVFS 1999:134

9

Bilaga 3

Dokumentkontroll

1. Varje intyg som följer med en sändning skall granskas för

att säkerställa:

a) att det är ett originalintyg och att det är upprättat på

avsändarlandets språk samt på minst ett av de officiella

språken i de länder där gränskontrollstationen och den slutliga

destinationen är belägna,

b) att det avser ett tredje land eller en del av ett tredje land

varifrån import till EU och Norge är tillåten,

c) att utformning och innehåll överensstämmer med den mall

som har upprättats för det berörda djuret och tredje landet,

d) att det består av ett enda ark,

e) att det är fullständigt ifyllt,

f) att datum för utfärdande av intyget överensstämmer med

dagen för lastning av djuren,

g) att det är ställt till en enda mottagare,

h) att det har undertecknats av den officiella veterinären

eller, i förekommande fall, den officiella myndighetens före-

trädare, att namnförtydligande och angivelse av befattning

finns med och att de är läsliga samt, när så krävs, att det tredje

landets officiella stämpel och namnteckningen har en annan

färg än trycket på intyget,

i) att intyget inte har ändrats annat än genom strykningar

som signerats och stämplats av den intygande veterinären.

2. I de fall transportören skall underteckna ett skriftligt

åtagande (Intyg rörande djurskydd under transport3) och i de

fall en färdplan4 krävs enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1996:105) om transport av levande djur skall dessa

kontrolleras. Det skriftliga åtagandet och färdplanen skall vara

upprättade på minst ett av de officiella språken i de länder där

gränskontrollstationen och den slutliga destinationen är

belägna.

3 Blankett E17.1 (Intyg rörande djurskydd under transport) rekvireras från Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4 Blankett E9.35 (Färdplan) rekvireras från Statens jordbruksverk,

551 82 Jönköping.

SJVFS 1999:134

10

Bilaga 4

Fysisk kontroll av hov- och klövdjur

Samtliga hov- och klövdjur skall lastas av vid

gränskontrollstationen i gränskontrollveterinärens närvaro.

Varje djur skall undersökas vis uellt.

I. Undersökning av om djuren är i skick att transporteras

En bedömning skall göras för att fastställa om djuret är i

skick att transporteras vidare. Hänsyn skall tas både till den

avverkade och den kvarvarande transport sträckan och till ar-

rangemangen för utfodring, vattning och vila under resan.

Transportmedlet skall kontrolleras för att fastställa om det

uppfyller kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:105) om transport av levande djur.

II. Klinisk undersökning

Den kliniska undersökningen skall minst omfatta följande:

1. En visuell undersökning av djuret, inbegripet en

helhetsbedömning av hälsotillstånd, förmåga att röra sig fritt,

hudens och slemhinnornas tillstånd samt tecken på onormala

utsöndringar.

2. Kontroll av andnings- och matsmältningsorganen.

3. Stickprovsmässig kontroll av kroppstemperaturen. Denna

kontroll behöver inte utföras på djur som inte har uppvisat

några avvikelser enligt punkterna 1 eller 2.

4. Palpation i de fall avvikelser enligt punkterna 1, 2 eller

3 upptäcks.

III. Provtagning

Prov skall tas för att kontrollera om hälsokraven enligt det

medföljande veterinärintyget är uppfyllda.

1. Minst 3 % av sändningarna varje månad skall genomgå

serologisk provtagning. Prov skall tas på minst 10 % av dju-ren

i sändningen, dock minst fyra djur. Om problem upptäcks skall

antalet djur som provtas ökas.

2. Gränskontrollveterinären får också ta andra prover från

djuren i sändningen.

I avvaktan på provsvar skall en sändning kvarhållas på

gränskontrollstationen endast i de fall det finns anledning till

misstanke om felaktigheter.