SJVFS 1999:36

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:90) om förbud mot införsel av potatis med ursprung i Egypten

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:90) om förbud mot införsel

av potatis med ursprung i Egypten;

beslutade den 15 april 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen

(1995:681) om växtskydd m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 1998:90)

om förbud mot införsel av potatis med ursprung i Egypten skall upphöra

att gälla.

SJVFS 1999:36

Saknr T 68:1

Utkom från trycket

den 22 april 1999

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 23 april 1999

INGBRITT IRHAMMAR

Osmo Roivainen

(Växtinspektionen)