SJVFS 1999:58

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur

och svin;

beslutade den 9 juni 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen att det i verkets föreskrifter (SJVFS 1998:70)

om införsel av nötkreatur och svin skall införas två nya paragrafer, 1 a

och 10 a §§, av följande lydelse.

SJVFS 1999:58

Saknr J 18:1

Utkom från trycket

den 9 juni 1999

1 a § Införsel får inte ske av nötkreatur och svin om djuren är uppfödda i

Belgien från och med den 15 januari 1999 i anläggningar som är belagda

med restriktioner av behörig myndighet i Belgien.

10 a § Vid införsel av djur med ursprung i Belgien skall hälsointyget vara

kompletterat med ett officiellt intyg utfärdat av behörig myndighet i

Belgien, av vilket det skall framgå att djuren uppfyller kraven i

kommissionens beslut 99/368/EG1.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 9 juni 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Annica Wallen-Norell

(Smittskyddsenheten)

____________________________

1 EGT nr L 142, 5.6.1999, s. 46 (Celex 399D0368).