SJVFS 1999:66

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä

och kläckägg;

beslutade den 24 juni 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:223)

om införsel av fjäderfä och kläckägg2

dels att 6 a § skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny bilaga, bilaga 5, av

följande lydelse.

SJVFS 1999:66

Saknr J 22:3

Utkom från trycket

den 30 juni 1999

6 a §3 Vid införsel av djur med ursprung i Belgien skall varje sändning

förutom hälsointyg enligt 6 § också åtföljas av en officiell förklaring i

enlighet med bilaga 5. Förklaringen skall vara undertecknad av den

behöriga belgiska myndigheten.

Den officiella förklaringen skall vara utfärdad samma dag som last-

ningen av djuren sker. Förklaringen skall vara utfärdad på svenska och på

det avsändande landets eller de avsändande ländernas språk, samt bestå

av ett enda ark.

1Kommissionens beslut 1999/363/EG av den 3 juni 1999 om skyddsåtgärder när det

gäller dioxinförgiftning av vissa animaliska produkter avsedda att användas som

livsmedel eller foder (EGT nr L 141, 4.6.1999, s. 24, Celex 399D0363), ändrat

genom kommissionens beslut 1999/390/EG (EGT nr L 147, 12.6.1999, s. 29, Celex

399D0390).

2Författningen omtryckt SJVFS 1995:98.

3Senaste lydelse SJVFS 1999:57.

SJVFS 1999:66

Saknr J 22:3

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 juni 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Maria Cedersmyg

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1999:66

Saknr 22:3

3

Bilaga 5

OFFICIELL FÖRKLARING

för fjäderfä och kläckägg av det slag som förtecknas i artikel 1.1 B i beslut

1999/363/EG

Hälsointyg nr: ............................................................................................................

FÖRKLARING

Förklaring nr: .............................................................................................................

Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär att jag har tagit del av

bestämmelserna i beslut 1999/363/EG och intygar att de djur/kläckägg (1) som detta

hälsointyg avser uppfyller kraven i beslut 1999/363/EG och särskilt att djuren inte har

fötts upp i anläggningar som belagts med restriktioner av de belgiska

myndigheterna/att kläckäggen inte härrör från djur från anläggningar som belagts med

restriktioner av de belgiska myndigheterna. (1)

Utfärdad i ..............................................

den ........................................................

(ort)

(datum)

..............................................................

(Undertecknas av officiell veterinär vid

Ministère

des

classes

moyennes

et de

l’Agriculture/Ministerie van Middenstand en

Landbouw) (5)

..............................................................

(Namnförtydligande, befattning och titel)

(4)

Stryk det ej tillämpliga.

(5)

Namnteckningen och stämpeln måste vara i annan färg än den tryckta texten.

Stämpel

(2)