SJVFS 1999:75

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och desinficering av transportfordon m.m. i samband med ilastning av klövbärande djur avsedda för utförsel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och

desinficering av transportfordon m.m. i samband med

ilastning av klövbärande djur avsedda för utförsel;

beslutade den 14 juli 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., att verkets före-

skrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och desinficering av transport-

fordon m.m. i samband med ilastning av klövbärande djur avsedda för

utförsel skall upphöra att gälla.

SJVFS 1999:75

Saknr J 140:1

Utkom från trycket

den 26 juli 1999

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 26 juli 1999.

ANDERS SWAHNBERG

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)