SJVFS 1999:77

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår

i Europeiska unionen (EU) och till Norge;

beslutade den 14 juli 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., följande.

SJVFS 1999:77

Saknr J 136

Utkom från trycket

den 26 juli 1999

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser utförsel av nötkreatur och svin till länder som

ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge.

Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och svin som skall delta i

kultur- eller sportevenemang. Föreskrifterna gäller inte heller vildsvin.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemi-

ologisk enhet; om flera besättningar hålls i en och samma anläggning skall

de bilda en enhet som har samma hälsostatus,

handelsanläggning: anläggning, godkänd av Statens jordbruksverk,

som får användas endast av en handlare i dennes verksamhet vid handel

mellan länder inom EU,

nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur inklu-

sive bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som är

avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

nötkreatur avsedda för slakt: nötkreatur inklusive bison (bison bison)

och vattenbuffel (bubalus bubalus) avsedda för omedelbar slakt,

1Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som

påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT nr 121,

29.7.1964, s. 1977, Celex 364L0432), senast ändrat genom rådets direktiv 98/46/EG

(EGT nr L 198, 15.7.1998, s. 22, Celex 398L0046), samt rådets direktiv 97/12/EG

(EGT nr L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex 397L0012), senast ändrat genom rådets

direktiv 98/99/EG (EGT nr L 358, 31.12.1998, s. 107, Celex 398L0099).

SJVFS 1999:77

Saknr J 136

2

svin avsedda för avel eller produktion: andra svin än vildsvin och

svin som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

svin avsedda för slakt: svin, utom vildsvin, avsedda för omedelbar

slakt,

uppsamlingsplats: varje plats inklusive anläggningar, uppsamlings-

stationer och marknader som godkänts av Jordbruksverket, dock inte

handelsanläggningar, där nötkreatur eller svin som kommer från olika

besättningar samlas för att utgöra sändningar av djur avsedda för handel,

samt

vildsvin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning

inom- eller utomhus.

Registrering

3 § En exportör skall vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om

registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade utförseltillfället. Regist-

reringen gäller under ett år.

Transport m.m.

4 § Regler om hur djur skall lastas och transporteras samt om rengöring

och desinfektion m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:105) om transport av levande djur.

Uppsamling av djur

5 § Djur som kommer från olika anläggningar och som är avsedda för

utförsel till länder inom EU eller till Norge får endast samlas på en upp-

samlingsplats eller en handelsanläggning. En uppsamlingsplats får vara

belägen i Sverige, annat land inom EU eller Norge.

Bestämmelser om uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:71) om uppsamlingsplatser för nötkreatur och svin

avsedda för utförsel.

Bestämmelser om djur som förs via en handelsanläggning finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:72) om handlare som

bedriver handel med nötkreatur och svin avsedda för in- eller utförsel m.m.

Hälsointyg m.m.

6 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utformat enligt ett

av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär för

1. nötkreatur avsedda för avel, produktion eller slakt3, eller

2. svin avsedda för avel, produktion eller slakt.4

2Blankett (D 92) rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3Blankett E9.7 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4Blankett E9.9 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1999:77

Saknr J 136

3

Intyget skall utfärdas av en officiell veterinär. Intyget skall vara ut-

färdat samma dag som en klinisk undersökning av djuren utförs och inom

24 timmar före avsändandet. Denna undersökning får utföras i

avsändarbesättningen eller på en godkänd uppsamlingsplats. Den offi-

ciella veterinären skall även kontrollera djurens identitet samt att even-

tuella krav på tilläggsgarantier enligt gemenskapslagstiftningen är upp-

fyllda.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

destinationsorten. Om sändningen är avsedd för flera mottagare skall varje

djur eller djurgrupp åtföljas av ett hälsointyg. Hälsointyget skall vara

utfärdat på svenska och på minst ett i mottagarlandet officiellt språk. Det

skall ha ett löpnummer och bestå av ett enda ark eller vara utformat så att

varje sidpar bildar en odelbar enhet.

7 § För djur som transporteras via en godkänd uppsamlingsplats skall den

officiella veterinär som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen utfärda

sådant hälsointyg som avses i 6 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den

officiella veterinären som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 6 §, där avsnitt A och B har ifyllts och

undertecknats av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbe-

sättningen.

Exportpass m.m.

8 § Nötkreatur skall åtföljas av exportpass. Deras förflyttning skall ha

rapporterats till den centrala djurdatabasen (CDB) i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering

av nötkreatur.

Härstamningsbevis

9 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av härstamningsbevis i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som

används till avel och verkets föreskrifter (SJVFS 1994:79) om svin som

används i avel.

Djurhälsovillkor m.m.

Allmänt

10 § Djuren

1. skall vara märkta i enlighet med med Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymptom vid en klinisk under-

sökning utförd av officiell veterinär inom 24 timmar före avsändandet,

SJVFS 1999:77

Saknr J 136

4

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för smittsam sjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under

djurhälsorestriktioner,

5. skall även vara fria från sjukdomar som mottagarlandet har rätt att

kräva frihet från enligt gemenskapslagstiftningen, och

6. skall härröra från något land inom EU eller Norge eller ha importerats

från ett av EU godkänt tredje land.

Nötkreatur för avel eller produktion

11 § Djuren skall på avsändningsdagen ha befunnit sig i avsändar-

besättningen i minst 30 dagar eller i ursprungsbesättningen sedan födseln

om djuren är yngre än 30 dagar.

12 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall komma från en

besättning som är

1. officiellt fri från brucellos,

2. officiellt fri från, bovin tuberkulos och

3. officiellt fri från enzootisk bovin leukos (EBL); djur som är äldre än

tolv månader skall, innan de har lämnat avsändarbesättningen, ha reagerat

negativt på ett individuellt test som tagits inom 30 dagar före

avsändningsdagen med ELISA eller agargelimmunodiffusionsmetoden

(AGID) i enlighet med Europeiska gemenskapernas råds bestämmelser.

Nötkreatur avsedda för slakt

13 § Nötkreatur avsedda för slakt skall komma från en besättning som är

officiellt fri från brucellos, bovin tuberkulos och EBL.

Svin avsedda för avel eller produktion

14 § Djuren skall på avsändningsdagen ha befunnit sig i avsändarbesätt-

ningen i minst 30 dagar eller i ursprungsbesättningen sedan födseln om

djuren är yngre än 30 dagar.

Övriga bestämmelser

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 1999:77

Saknr J 136

5

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 26 juli 1999, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:5) om utförsel av tamdjur av nötkreatur

och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge skall

upphöra att gälla.

ANDERS SWAHNBERG

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)