SJVFS 1999:84

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur

och svin;

beslutade den 11 augusti 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter

samråd med Tullverket, ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:70)

om införsel av nötkreatur och svin2

dels att 1 a och 10 a §§ samt bilaga 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny bilaga, bilaga 6, av

följande lydelse.

SJVFS 1999:84

Saknr J 18

:

1

Utkom från trycket

den 27 augusti 1999

1 a §3 Införsel får inte ske av nötkreatur eller svin som är uppfödda i

Belgien efter den 15 januari 1999 i anläggningar som är belagda med

restriktioner av behörig myndighet i Belgien.

Införsel får dock ske om ett representativt urval av en homogen grupp

djur har analyserats och resultaten visar att djuren inte är förorenade med

dioxin eller innehåller högre halter av PCB än de gräns-värden som

fastställs i bilaga 6.

10

a

§4

Vid införsel av nötkreatur eller svin med ursprung i Belgien

skall

varje sändning förutom av hälsointyg enligt 10 § åtföljas av en officiell

förklaring i enlighet med bilaga 5. Förklaringen skall vara undertecknad

av den behöriga belgiska myndigheten.

Den officiella förklaringen skall vara utfärdad samma dag som

lastningen av djuren skett. Förklaringen skall vara utfärdad på svenska

och på ett i Belgien officiellt språk, samt bestå av ett enda ark.

____________________________

1Jfr kommissionens beslut 1999/449/EG av den 9 juli 1999 om skyddsåtgärder när det

gäller dioxinförorening av vissa animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel

eller foder (EGT nr L 175, 10.7.1999, s. 70, Celex 399D0499), ändrat genom

kommissionens beslut 1999/551/EG (EGT nr L 209, 7.8.1999, s. 42, Celex 399D0551).

2Författningen omtryckt SJVFS 1999:76.

3Senaste lydelse SJVFS 1999:58.

4Senaste lydelse SJVFS 1999:67.

SJVFS 1999:84

Saknr J 18:1

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 27 augusti 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Maria Cedersmyg

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1999:84

Saknr J 18:1

3

Bilaga 5 1

OFFICIELL FÖRKLARING

För nötkreatur och svin av det slag som förtecknas i artikel 1.3 i beslut 1999/449/EG

Hälsointyg nr: ..........................................................................................................................

FÖRKLARING

Förklaring nr: ..........................................................................................................................

Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär att jag har tagit del av

bestämmelserna i beslut 1999/449/EG, ändrat genom beslut 1999/551/EG, och intygar att

de nötkreatur/svin (1) som detta hälsointyg avser uppfyller kraven i beslut 1999/449/EG och

särskilt att djuren inte har fötts upp i anläggningar som belagts med restriktioner av de

belgiska myndigheterna.

Utfärdat i ....................................................

den ..............................................................

(ort)

(datum)

.....................................................................

(Undertecknas av officiell veterinär vid Ministère

des classes moyennes et de l’agriculture (2)

.....................................................................

(Namnförtydligande, befattning och titel)

____________________________

1

Senaste lydelse 1999:67.

(1)

Stryk det ej tillämpliga.

(2) Namnteckningen och stämpeln måste vara i annan färg än den tryckta texten.

Stämpel

(2)

SJVFS 1999:84

Saknr J 18:1

4

Bilaga 6

Gränsvärde för PCB i vissa produkter som förtecknas i 1 a §

Produkt

Gränsvärde för PCB (1)

Ägg, äggprodukter, färskt fjäderfäkött och produkter som härrör från dessa

200 ng/g fett

Färskt griskött och produkter därav

200 ng/g fett (2)

Färskt nötkött och produkter därav

200 ng/g fett (2)

(1)

Summan av följande PCB-kongener (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

(2)

Provisoriskt gränsvärde.