SJVFS 1999:85

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä

och kläckägg;

beslutade den 11 augusti 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Tullverket, ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:223) om

införsel av fjäderfä och kläckägg2

dels att 5 a och 6 a §§ samt bilaga 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny bilaga, bilaga 6, av

följande lydelse.

SJVFS 1999:85

Saknr J 22:4

Utkom från trycket

den 27 augusti 1999

5 a §3 Införsel får inte ske av fjäderfä som är uppfödda i Belgien efter den

15 januari 1999 i anläggningar som är belagda med restriktioner av behörig

belgisk myndighet, eller kläckägg lagda av sådana djur under samma tid.

Införsel får dock ske om ett representativt urval av en homogen grupp

djur eller kläckägg har analyserats och resultaten visar att djuren eller

kläckäggen inte är förorenade med dioxin eller innehåller högre halter av

PCB än de gränsvärden som fastställs i bilaga 6.

6 a §4 Vid införsel av levande fjäderfä med ursprung i Belgien eller

kläckägg som härrör från sådana djur skall varje sändning förutom av

hälsointyg enligt 6 § åtföljas av en officiell förklaring i enlighet med bilaga

5. Förklaringen skall vara undertecknad av den behöriga belgiska

1 Jfr kommissionens beslut 1999/449/EG av den 9 juli 1999 om skyddsåtgärder när

det gäller dioxinförorening av vissa animaliska produkter avsedda att användas som

livsmedel eller foder (EGT nr L 175, 10.7.1999, s. 70, Celex 399D0499), ändrat

genom kommissionens beslut 1999/551/EG (EGT nr L 209, 7.8.1999, s. 42, Celex

399D0551).

2 Författningen omtryckt SJVFS 1995:98.

3 Senaste lydelse SJVFS 1999:57.

4 Senaste lydelse SJVFS 1999:66.

SJVFS 1999:85

Saknr J 22:4

2

myndigheten.

Den officiella förklaringen skall vara utfärdad samma dag som last-

ningen av djuren eller kläckäggen skett. Förklaringen skall vara utfärdad på

svenska och på ett i Belgien officiellt språk, samt bestå av ett enda ark.

-----------------------

Denna författning träder i kraft den 27 augusti 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Maria Cedersmyg

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1999:85

Saknr 22:4

3

Bilaga 5

1

OFFICIELL FÖRKLARING

För fjäderfä och kläckägg av det slag som förtecknas i artikel 1.3 i beslut

1999/449/EG

Hälsointyg nr: ............................................................................................................

FÖRKLARING

Förklaring nr: .............................................................................................................

Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär att jag har tagit del av

bestämmelserna i beslut 1999/449/EG, ändrat genom beslut 1999/551/EG, och intygar

att de djur/kläckägg (1) som detta hälsointyg avser uppfyller kraven i beslut

1999/449/EG och särskilt att djuren inte har fötts upp i anläggningar som belagts med

restriktioner av de belgiska myndigheterna/att kläckäggen inte härrör från djur som

fötts upp i anläggningar som belagts med restriktioner av de belgiska myndigheterna

(1).

Utfärdat i ..............................................

den ........................................................

(ort)

(datum)

..............................................................

(Undertecknas av officiell veterinär vid

Ministère

des

classes

moyennes

et de

l’agriculture (2)

..............................................................

(Namnförtydligande, befattning och titel)

1Senaste lydelse SJVFS 1999:66.

(1) Stryk det ej tillämpliga.

(2) Namnteckningen och stämpeln måste vara i annan färg än den tryckta texten.

Stämpel

(2)

SJVFS 1999:85

Saknr J 22:4

4

Bilaga 6

Gränsvärde för PCB i vissa produkter som förtecknas i 5 a §

Produkt

Gränsvärde för PCB (1)

Ägg, äggprodukter, färskt fjäderfäkött och produkter som härrör från dessa

200 ng/g fett

Färskt griskött och produkter därav

200 ng/g fett (2)

Färskt nötkött och produkter därav

200 ng/g fett (2)

(1)

Summan av följande PCB-kongener (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153,

180.

(2)

Provisoriskt gränsvärde.