SJVFS 2000:10

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:60) om obligatorisk hälsoövervakning med avseende på Aujeszkys sjukdom i svinbesättningar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:60) om obligatorisk hälsoöver-

vakning med avseende på Aujeszkys sjukdom i svin-

besättningar;

beslutade den 23 februari 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 - 3 och 12 §§ för-

ordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd

med Statens veterinärmedicinska anstalt, att verkets föreskrifter (SJVFS

1994:60) om obligatorisk hälsoövervakning med avseende på Aujeszkys

sjukdom i svinbesättningar skall upphöra att gälla.

SJVFS 2000:10

Saknr K 30:2

Utkom från trycket

den 28 februari 2000

---------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Bengt Larsson

(Smittskyddsenheten)