SJVFS 2000:11

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:144) om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:144) om obligatorisk hälso-

övervakning av bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV)

i nötkreatursbesättningar;

beslutade den 23 februari 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 och 3 §§ för-

ordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd

med Statens veterinärmedicinska anstalt, att verkets föreskrifter (SJVFS

1995:144) om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1

infektion (IBR/IPV) skall upphöra att gälla.

SJVFS 2000:11

Saknr K 31:1

Utkom från trycket

den 28 februari 2000

---------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Bengt Larsson

(Smittskyddsenheten)