SJVFS 2000:12

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:42) om jordbrukets beredskapsorganisation

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:42) om jordbrukets bered-

skapsorganisation;

beslutade den 25 februari 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen

(1994:94) om jordbruksverkets beredskapsorganisation, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:42) om jordbrukets beredskapsorganisation

skall upphöra att gälla.

SJVFS 2000:12

Utkom från trycket

den 29 februari 2000

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 29 februari 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Leif Eriksson

(Beredskapsenheten)