Upphävd författning

Förordning (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-03-10
Ändring införd
SFS 1994:94 i lydelse enligt SFS 1997:807
Ikraft
1994-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För jordbruket skall det finnas en särskild beredskapsorganisation.

2 §  Beredskapsorganisationens syfte är att vid krig, krigsfara eller andra allvarliga kriser verka för att tillgängliga produktionsmedel fördelas och utnyttjas på ett sådant sätt att bästa möjliga produktionsresultat uppnås.

3 §  Statens jordbruksverk har det övergripande ansvaret för beredskapsorganisationen. Arbetsmarknadsstyrelsen ansvarar centralt för jordbrukets försörjning med arbetskraft.

[S2]Av beredskapsförordningen (1993:242) följer att Jordbruksverket och Arbets- marknadsstyrelsen som beredskapsmyndigheter har funktionsansvar för livsmedelsförsörjningen m. m. respektive för försörjningen med arbetskraft.

4 §  Inom varje län har länsstyrelsen ansvaret för beredskapsorganisationen. Länsarbetsnämnden ansvarar för jordbrukets försörjning med arbetskraft.

5 §  Jordbruksverket utser efter förslag från Lantbrukarnas riksförbund en rikssamordnare för hela landet samt en biträdande rikssamordnare, som också skall vara ersättare för rikssamordnaren.

[S2]Varje län utgör en beredskapsregion som indelas i beredskaps- områden.

[S3]Länsstyrelsen utser efter förslag från länsförbundet av Lantbrukarnas riksförbund en regionsamordnare för länet och en områdessamordnare för varje beredskapsområde. Förordning (1997:807).

6 §  Samordnarna skall i fredstid biträda myndigheterna vid personalplanläggning och hålla sig underrättade om förhållandena och utvecklingen inom jordbruket samt delta i utbildning, övningar och förberedelser.

7 §  Ytterligare föreskrifter om beredskapsorganisationen får meddelas av Jordbruksverket och, i fråga om jordbrukets försörjning med arbetskraft, av Arbetsmarknadsstyrelsen.

  • SJVFS 2000:12: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:42) om jordbrukets beredskapsorganisation

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den 7 april 1972 om jordbrukets blockorganisation.
    Ikraftträder
    1994-04-01

Förordning (1997:807) om ändring i förordningen (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2000:24) om upphävande av förordningen (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:91, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:MJU2
Omfattning
upph.