SJVFS 2000:15

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:89) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Nederländerna, m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:89) om obligatorisk anmälan

för växtskyddskontroll vid införsel av potatis ( Solanum

tuberosum L . ) med ursprung i Nederländerna, m.m.;

beslutade den 1 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 25 § förordningen

(1995:681) om växtskydd m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS

1997:89) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av

potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Nederländerna, m.m.

skall upphöra att gälla.

SJVFS 2000:15

Saknr T 56:1

Utkom från trycket

den 9 mars 2000

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 10 mars 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Osmo Roivainen

(Växtinspektionen)