SJVFS 2000:157

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk,

kräftdjur och blötdjur och produkter därav;

beslutade den 6 december 2000

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter sam-

råd med Fiskeriverket, Tullverket och Statens livsmedelsverk, att 5 a §

verkets föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och

blötdjur och produkter därav skall ha följande lydelse2.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

Utkom från trycket

den 18 december 2000

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelser om tillståndsprövning av fiskodling, slakt av fisk,

transport av levande fisk samt utplantering och flyttning av fisk finns även

i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och i

Fiskeriverkets med stöd av förordningen meddelade föreskrifter.

Statens livsmedelsverks kungörelse (SLVFS 1994:2) med föreskrifter

och allmänna råd om hantering av fiskvaror m.m. och Statens livs-

medelsverks kungörelse (SLVFS 1994:21) med föreskrifter och allmänna råd

om hantering av tvåskaliga blötdjur m.m. gäller även för införsel och

försäljning av vattenbruksvaror för livsmedel.

1 Jfr rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för

utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT L 46,

19.2.1991, s. 1, Celex 31991L0067), senast ändrat genom rådets direktiv 98/45/EG

(EGT L 189, 3.7.1998, s. 12, Celex 31998L0045), kommissionens beslut

1999/766/EG av den 28 juli 1999 om skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos

laxfisk i Norge (EGT L 302, 25.11.1999, s. 23, Celex 31999D0766) samt

kommissionens beslut 2000/574/EG av den 14 september 2000 om vissa

skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos laxfisk i Färöarna (EGT L 240,

23.9.2000, s. 26, Celex 32000D0574).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:129.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

2

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

vattenbruksdjur: levande odlad fisk inklusive rom och mjölke, levande

odlade kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier samt levande

viltfångad fisk, kräftdjur eller blötdjur avsedda att tillföras en odling eller

att utplanteras,

fisk, kräftdjur och blötdjur: alla djur inklusive dess förstadier avsedda

för odling, utplantering eller som livsmedel,

odling: varje anläggning eller plats där det hålls vattenbruksdjur för

odling,

godkänd zon: en zon som står under kontroll avseende de sjukdomar

som anges i lista I och II i bilaga 1 för det djurslag som avses i dessa

föreskrifter och där ingen av dessa sjukdomar har påvisats,

officiellt organ: den myndighet eller organisation som har förordnats

av avsändarlandets myndighet att sköta hälsokontroller rörande vatten-

bruksdjur, samt

direkt konsumtion som livsmedel: direkt leverans för konsumtion, utan

att fisk, kräftdjur eller blötdjur dessförinnan har utplanterats eller har lagts i

sump. (SJVFS 1997:87).

3 § Vid införsel av vattenbruksdjur för odling eller utplantering från länder

inom Europeiska unionen (EU) gäller bestämmelserna i 4 - 12 §§ i

tillämpliga delar.

Vid införsel av vattenbruksdjur från tredje land skall de krav som anges

i 4 - 12 §§ vara uppfyllda samt införseltillstånd skall sökas från Statens

jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla ytterligare villkor utöver

bestämmelserna i dessa föreskrifter. Vid införsel från land inom EU och

tredje land av levande fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav för

direkt konsumtion eller för vidareförädling till livsmedel gäller

bestämmelserna i 5 och 14 - 16 §§ i tillämpliga delar. Vid införsel från tredje

land av fisk, kräftdjur, blötdjur och akvariefisk som inte uppfyller kraven i

dessa föreskrifter skall införseltillstånd sökas från Jordbruksverket.

(SJVFS 1997:87).

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

3

4 § Importören skall vara registrerad hos Jordbruksverket för införsel av

vattenbruksdjur för odling eller utplantering. Ansökan om registrering

skall ske på fastställd blankett och vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före det första beräknade införseltillfället. Registreringen gäller

under ett år.

Registrerad importör skall senast 24 timmar före beräknad ankomst göra

anmälan om införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Registrerad importör skall senast 24 timmar före införsel från tredje land

göra anmälan om införsel av försändelse till gränskontrollveterinär på

införselorten.

Vid införsel till landet av fisk, kräftdjur och blötdjur samt produkter

därav som anges i 6 och 13 §§ skall anmälan ske till tullkontoret på

införselorten. (SJVFS 2000:129).

Transport m.m.

5 § Transporten av levande fisk, kräftdjur och blötdjur skall ske enligt

följande:

1. Vattenbruksdjuren skall på kortast möjliga tid överföras till mot-

tagaren,

2. transportmedlet skall vara konstruerat så att vatten inte kan läcka ut

under transporten,

3. vattenbyten skall ske i erforderlig omfattning, samt

4. vattenbyten i Sverige får ske endast på platser som Jordbruks verket

godkänt för detta ändamål.

Djurhälsorestriktioner

5 a §3 Införsel från Norge samt Färöarna av levande laxfiskar (alla arter av

familjen Salmonidae inklusive harr och sik) samt rom och mjölke av sådan

fisk är förbjuden. (SJVFS 2000:157).

Vattenbruksdjur för odling eller utplantering

Hälsokrav

6 § Levande vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

1. får vid avsändningstillfället inte ha uppvisat några kliniska sjuk-

domstecken,

2. får inte vara avsedda att avlivas i ett bekämpningsprogram för någon

smittsam sjukdom enligt bilaga 1, samt

3. får inte härröra från en odling som är föremål för några djurhälso-

restriktioner eller ha varit i kontakt med djur från en sådan odling.

3 Senaste lydelse SJVFS 2000:129.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

4

Rom och mjölke samt förstadier till kräftdjur eller blötdjur skall härröra

från levande djur som uppfyller ovanstående krav.

Flyttningsdokument m.m.

7 § Försändelsen med levande vattenbruksdjur för odling eller utplante-

ring skall åtföljas av ett flyttningsdokument. Dokumentet skall bestå av ett

formulär som är godkänt av avsändarlandet. Det skall ha utfärdats av en

officiell veterinär eller ett officiellt organ senast 48 timmar före lastning.

Dokumentet gäller för en enskild försändelse till en mottagare samt har en

giltighetstid av tio dagar.

8 § Försändelsen skall vara tydligt märkt med uppgift om avsändande

odling eller anläggning, och för viltfångad fisk med uppgift om fångstplats.

Märkningen av försändelsen skall klart framgå av flyttningsdokumentet.

Särskilda bestämmelser

Vattenbruksdjur som anges i lista I och II i bilaga 1

9 § Försändelse med vattenbruksdjur som är avsedd för odling eller ut-

plantering av arter angivna i lista I och II i bilaga 1, skall åtföljas av ett

flyttningsdokument enligt bilaga 2 som visar att försändelsen kommer från

en godkänd zon.

Odlade vattenbruksdjur som inte är omnämnda i lista I och II i bilaga 1

10 § Försändelse med vattenbruksdjur, med undantag av kräftdjur, av

arter som inte omfattas av lista I och II i bilaga 1, skall åtföljas av ett

flyttningsdokument enligt bilaga 3 som visar att försändelsen kommer från

en godkänd zon.

Viltlevande vattenbruksdjur

11 § Försändelse av viltfångade vattenbruksdjur utom kräftdjur skall

åtföljas av ett flyttningsdokument som visar att den kommer från en

godkänd zon enligt bilaga 2 eller 3. Avsändande odling behöver ej anges i

flyttningsdokumentet.

Vattenbruksdjur enligt lista III i bilaga 1

12 § Vattenbruksdjur enligt lista III skall

1. härröra från en zon eller odling som har minst samma hälsostatus

avseende de sjukdomarna, samt

2. uppfylla de särskilda villkor som Jordbruksverket meddelar importör i

samband med registrering.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

5

Akvariefiskar

13 § Vid införsel av akvariefisk från länder inom EU skall försäkran enligt

bilaga 4 sändas till Jordbruksverket inom fem dagar från införseltillfället.

Vid införsel av akvariefisk från tredje land skall en försäkran enligt

bilaga 4 avlämnas till tullkontoret vid gränsstationen. Tullkontoret skall

vidarebefordra försäkran till Jordbruksverket. (SJVFS 2000:129).

Fisk, blötdjur och kräftdjur och produkter därav avsedda för direkt

konsumtion eller vidareförädling som livsmedel

14 § Produkter från fisk, blötdjur och kräftdjur avsedda som livsmedel

skall härröra från levande djur som vid slakttillfället inte har visat tecken på

smittsam sjukdom.

15 § Laxfiskar (alla arter av familjen Salmonidae inklusive harr och sik),

gädda och piggvar som härrör från icke godkända zoner och är avsedda

för direkt konsumtion som livsmedel får endast föras in i rensat och urtaget

skick.

Orensad lax (Salmo salar), öring och regnbåge med ursprung i Norge

får dock härstamma från en icke godkänd zon för infektiös lax anemi (ILA)

om ett intyg enligt bilaga 5 åtföljer försändelsen.

Övriga fiskarter avsedda för direkt konsumtion eller vidareförädling

som livsmedel får föras in i levande skick eller i orensat tillstånd om inte

annat anges i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:129).

16 § Levande kräftdjur och ostron avsedda för direkt konsumtion som

livsmedel skall vid lastningstillfället inte ha uppvisat några tecken på

smittsam sjukdom. (SJVFS 1997:87).

17 § har upphävts genom (SJVFS 1997:87).

18 § har upphävts genom (SJVFS 1997:87).

19 § har upphävts genom (SJVFS 1997:87).

Övriga bestämmelser

20 § Fisk, blötdjur och kräftdjur samt produkter därav, med undantag av

levande fisk och levande kräftdjur, får införas från länder inom EU och från

Norge för att förbrukas i enskilt hushåll utan att bestämmelserna i dessa

föreskrifter är uppfyllda under förutsättning att varornas sammanlagda vikt

inte överstiger 15 kg. Motsvarande gäller vid införsel från länder utanför

EU under förutsättning att varornas sammanlagda vikt inte överstiger 1 kg.

Införd fisk skall vara rensad och urtagen.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

6

21 § Om särskilda skäl föreligger får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning.

----------------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 8 augusti 1995, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:122) om införsel av vattenbruksdjur

från länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall

upphöra att gälla.

----------------------------------

Denna författning5träder i kraft den 15 september 1997.

----------------------------------

Denna författning6träder i kraft den 4 december 1998.

----------------------------------

Denna författning7träder i kraft den 30 augusti 2000.

----------------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Michael Diemer

(Smittskyddsenheten)

4 SJVFS 1995:125.

5 SJVFS 1997:87.

6 SJVFS 1998:123.

7 SJVFS 2000:129.

8 SJVFS 2000:157.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

7

Bilaga 1

Sjukdom

Mottagliga arter

Lista I

Infektiös laxanemi (ILA)

Lax (Salmo salar)

Lista II

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS)

Samtliga arter i familjen Salmonidae

(inklusive sik, Coregonus spp., och harr,

Thymallus thymallus)

Gädda (Esox lucius)

Piggvar (Scophthalmus maximus)

Infektiös hemorrhagisk nekros

(IHN)

Samtliga arter i familjen Salmonidae Gädda

(Esox lucius)

Bonaemia ostreae

Ostron (Ostrea edulis)

Marteilia refringens

Ostron (Ostrea edulis)

Lista III

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae och

Anguillidae

Renibakterios (BKD)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae och

Anguillidae

Furunkulos (ASS)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

Yersinios (ERM)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

Vårviremi hos karp (SVC)

Fisk tillhörande familjen Cypriinidae

Gädda (Esox lucius)

Mal (Silurus glanis)

(SJVFS 2000:129)

.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

8

Bilaga 2

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE FISK, ÄGG OCH GAMETER

OCH BLÖTDJUR FRÅN EN GODKÄND ZON

I.

Ursprungsland

Godkänd zon:.....................................................................................................

II. Från anläggning (namn och adress)

III. Djur eller produkter

Levande djur

ägg

gameter

Familj (allmän och

vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig

benämning)

Mängd

Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland:..............................................................................................

Mottagare (namn och adress): ........................................................................

V. Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur eller varor som ingår i denna sändning

härrör från en godkänd zon och att de uppfyller kraven i direktiv

91/67/EEG.

Ort:.................................................. Datum: .....................................................

Officiellt organ:............................. Organets stämpel

Namnteckning:...................................................................................................

Namnförtydligande (textat):.............................................................................

Titel eller befattning:.........................................................................................

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

9

Bilaga 3

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE VILD FISK, BLÖTDJUR

OCH SKALDJUR SAMT DERAS ROM OCH MJÖLKE ENLIGT DIREK-

TIV 91/67/EEG, ARTIKEL 14(2)

Detta dokument måste åtfölja försändelse som skall införas till en:

- godkänd zon

(1)

- godkänd odling (1)

I.

Sändningens ursprung

Ursprungsmedlemsstat:...................................................................................

Ursprungsplats:................................................................................................

II. Beskrivni ng av sändningen

Levande djur

ägg

gameter

Arter

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Kvantitet

Antal

Sammanlagd vikt

Medelvikt

III. Sändningens destination

Destinationsland:..............................................................................................

Mottagare

namn: ..................................................................................................................

adress:................................................................................................................

Destinationsort: ................................................................................................

IV. Transportmedel

Slag: ....................................................................................................................

Identifiering: ......................................................................................................

(

1) Stryk det som inte gäller.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

10

V. Hälsodeklaration

Undertecknad intygar härmed att de djur eller produkter som ingår i

denna sändning härrör ifrån följande zon: ....................................................

.........................................................................................................................

(2)

som är godkänt för följande sjukdom(ar).......................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

i enlighet med beslut.....................................................................................

(3)

Ort:.................................................. Datum: .....................................................

Officiellt organ:............................. Stämpel

Namnteckning:...................................................................................................

Namnförtydligande (textat):.............................................................................

Titel eller befattning:.........................................................................................

(

2) Beskrivning av området.

(

3) Hänvisning till det gemenskapsbeslut som ligger till grund för godkännandet.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

11

Bilaga 4

Akvariefiskar

FÖRSÄKRAN

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av

vattenbruksdjur och produkter därav.

Försändelsen innehåller akvariefisk av följande arter ......................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Undertecknad försäkrar härmed

- att fiskarna endast ska användas för akvarieändamål,

- att fiskarna inte används som betesfisk eller utplanteras i vattendrag eller

utomhusdammar,

- att fiskar inte tillhör någon art upptagen i bilagorna till konventionen om

internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

(Washington-konventionen), och

- att fiskarna inte tillhör följande arter:

a) fiskarter som förekommer naturligt i svenska vattendrag såsom löja,

abborre, ål, mal m.fl.,

b) exotiska fiskarter som odlas för utplantering i svenska vattendrag t.ex.

gräskarp (Ctenopharyngodon idella),

c) karp (Cyprinus carpio) inklusive alla dess kulturformer såsom koikarp,

spegelkarp m.fl. Guldid (Leucisus idus) och

d) arter som kan fortplanta sig i vilt tillstånd i Sverige.

...................................................................................................................................

Importör

...................................................................................................................................

Adress

...................................................................................................................................

Telefonnummer

..............................................................

.................................................................

Ort

Datum

...................................................................................................................................

Signatur och namnförtydligande

Vid införsel från länder inom EU skall försäkran insändas inom fem dagar

från införseltillfället till Smittskyddsenheten, Statens jordbruksverk, 551 82

Jönköping.

Vid införsel från tredje land skall försäkran lämnas samtidigt med tull-

deklaration för övergång till fri omsättning på gränskontrollstation.

Tullmyndigheten skall vidarebefordra försäkran till Jordbruksverket.

SJVFS 2000:157

Saknr J 12

12

Bilaga 5

FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG

för import till gemenskapen av orensad lax med ursprung i Norge

Kodnummer (1): ...................................................

Identifikationsuppgifter för leveransen

Fiskodling där produkterna har sitt ursprung (kodnummer och namn): ..................................

Anläggning där produkterna ursprungligen slaktades och förpackades (kodnummer och namn):

.............................................................................................................................................

Total vikt:............................................................................................................................

Antal lårar: ...........................................................................................................................

Transportmedel

Typ av transportmedel och registreringsnummer: .................................................................

Bestämmelseort

Bestämmelsemedlemsstat:.....................................................................................................

Mottagare (namn och adress):...............................................................................................

Hälsodeklaration

Undertecknad intygar i egenskap av ansvarig företrädare för det officiella organet att de

produkter som ingår i denna leverans kommer från en fiskodling belägen i en region i Norge

som inte är föremål för djurhälsorestriktioner på grund av utbrott eller misstanke om

utbrott av infektiös laxanemi.

Utfärdat i…………………………………………………………., (datum) .....................................

Det officiella organets beteckning: .......................................................................................

Ansvarig företrädare (namnförtydligande):. ..........................................................................

Underskrift (2): ....................................................................................................................

Det offentliga organets stämpel (2):

(1) Fastställs av den behöriga myndigheten.

(2) Underskriften och stämpeln skall vara i en färg som skiljer sig från den tryckta

texten.

------------------------------------

(SJVFS 2000:129).