SJVFS 2000:16

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Egypten

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av

potatis ( Solanum tuberosum L.) med ursprung i

Egypten;

beslutade den 1 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 4 och 25 §§ förord-

ningen (1995:681) om växtskydd m.m., följande.

SJVFS 2000:16

Saknr T 56

Utkom från trycket

den 9 mars 2000

1 § Vid försäljning av potatis med ursprung i Egypten skall följande text

finnas tydligt angiven på förpackningen eller i anslutning till försäljnings-

stället: "Denna potatis får inte användas som utsäde."

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 10 mars 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Osmo Roivainen

(Växtinspektionen)