SJVFS 2000:173

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläck-ägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och

kläck-ägg till länder som ingår i Europeiska unionen

(EU) och till Norge;

beslutade den 20 december 2000

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§

förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., att 2, 3, 5, 9 och

15 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och

kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

skall ha följande lydelse.2

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:173

Saknr J 139

Utkom från trycket

den 10 januari 2001

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller utförsel av fjäderfä och kläckägg som inte är

avsedda för utställning, förevisning eller tävling.

Definitioner

2 §3 I dessa föreskrifter förstås med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder,

fasaner, strutsfåglar (ratiter) och rapphöns som föds upp eller hålls i

fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för

att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte

är äldre än 72 timmar,

1 Jfr rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för

handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och

kläckningsägg (EGT L 303, 31.10.1990, s. 6, Celex 31990L0539), ändrat genom bl.a.

rådets direktiv 1999/90/EG (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19, Celex 31999L0090).

2 Författningen omtryckt SJVFS 2000:90.

3 Ändringen innebär att änder lagts till i definitionen av fjäderfä.

SJVFS 2000:173

Saknr J 139

2

avelsfjäderfä: fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller

fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som hålls för produktion av konsumtionsägg

eller uppföds för produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt

snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus vilka hålls i

samma djurutrymme. (SJVFS 2000:173).

Registrering

2 a § Den som exporterar djur eller djurprodukter som avses i 1 § skall vara

registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan om registrering skall ske

på fastställd blankett4och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar

före det första utförseltillfället. Registreringen gäller under ett år. (SJVFS

1995:102).

Hälsointyg

3 § Fjäderfän och kläckägg skall vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg

utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt

formulär. Intyget skall utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat på dagen för lastningen och är giltigt i fem

dagar. Det skall vara utfärdat på svenska och på ett i mottagarlandet

officiellt språk.

Intyget skall vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara

signerat och stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

Intygsblanketter rekvireras från Jordbruksverket. (SJVFS 2000:173).

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

4 § Djuren respektive kläckäggen skall komma från en anläggning som är

godkänd och registrerad enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:45) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Djuren får vid tiden

för avsändandet inte vara underkastade några djurhälsorestriktioner som

avser fjäderfä.

Den anläggning djuren eller äggen härrör från får inte vara belägen

inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för

fjäderfä smittsam sjukdom.

Djuren eller äggen skall härröra från en flock som vid tiden för

avsändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara

angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

4 Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2000:173

Saknr J 139

3

Om djuren är vaccinerade skall vaccinationen ha utförts med ett av

Läkemedelsverket godkänt vaccin. (SJVFS 1995:102).

Kläckägg

5 § Kläckägg skall härröra från en flock som

1. hållits i godkända anläggningar i mer än sex veckor,

2. uppfyller kraven i 4 §, samt

3. inom 72 timmar före transporten har genomgått en

djurhälsoundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat

tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom,

eller

4. ha genomgått månatliga hälsoundersökningar av en officiell

veterinär, varvid den senaste undersökningen skall ha skett inom 31 dagar

före avsändandet. Bedömningen av djurens hälsostatus skall ha skett på

grundval av journaler och aktuell information från den person som varit

ansvarig för flocken under de sista 72 timmarna före avsändandet. Om

journaler eller annan information givit anledning till misstanke om

förekomst av sjukdom, skall flocken dessutom ha undersökts av en officiell

veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha konstaterats.

Äggen skall vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens

anvisningar och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens

förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr

2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av

fjäderfä

5.

(SJVFS 2000:173)

Daggamla kycklingar

6 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller de

krav som är angivna i 5 §.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

7 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall

1. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i en sådan

anläggning som anges i 4 §,

2. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före

transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit

anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom, samt

3. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läke-

medelsverket godkänt vaccin. (SJVFS 1995:102).

5 EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R1868.

SJVFS 2000:173

Saknr J 139

4

Fjäderfä för slakt

8 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning

a) där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b) som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäder-

fäsjukdom, samt

c) som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsoundersök-

ning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på

eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom. (SJVFS 1995:102).

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

9 §6 Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som utförs

samtidigt, skall härröra från flockar som

1. hållits i Sverige eller något av de länder som ingår i EU eller i Norge

sedan kläckningen eller under minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä

smittsam sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läke-

medelsverket godkänt vaccin.

Djuren i sändningen skall dessutom ha befunnits negativa vid sero -

logisk undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella

gallinarum inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram

som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar, skall ursprungs-flocken

vara testad under de senaste tre månaderna avseende Salmonella pullorum

och Salmonella gallinarum genom serologisk undersökning på en nivå som

säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när

prevalensen är minst fem procent.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och

kläckägg av strutsfåglar. (SJVFS 2000:173).

6 Senaste lydelse SJVFS 1995:102. Ändringen innebär bl.a. att ett nytt sista stycke

införs.

SJVFS 2000:173

Saknr J 139

5

Fjäderfä för utsättning

10 § Fjäderfä för utsättning i naturen skall

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller

minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän

under de senast två veckorna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

3. inte vara belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga, samt

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officie ll veterinär inom 48

timmar före transport, varvid flocken inte får ha visat några tecken på eller

på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom. (SJVFS 1995:102).

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

11 § Kläckägg och daggamla kycklingar skall transporteras antingen i för

ändamålet utförda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de

före transporten rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får innehålla enbart kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art,

kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, och

2. skall vara märkta med uppgift om

a) avsändarland och region,

b) den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c) antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d) ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får föras

samman i lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje behållare

och märkning enligt första stycket 2. ovan skall återfinnas på dessa

behållare.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

12 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall transporteras i lådor eller burar

som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som

härrör från samma anläggning, och

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor, burar och transportfordon

13 § Lådor, burar och fordon skall vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under

transport,

SJVFS 2000:173

Saknr J 139

6

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

Fordonen samt behållare, lådor och burar som inte är av engångs-

karaktär, skall före lastning och lossning rengöras och desinfekteras.

Tilläggsgarantier

14 § Om mottagarlandet har rätt att kräva att djuren eller äggen skall vara

fria från ytterligare sjukdomar än de som anges i dessa föreskrifter, skall de

uppfylla även dessa hälsokrav.

Övriga bestämmelser

15 §7 Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:173).

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 5 januari 1995. Genom

författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:126) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

----------------------

Denna författning9träder i kraft den 1 juli 1995.

----------------------

Denna författning10träder i kraft den 15 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Anita Wänerholm

(Smittskyddsenheten)

7 Senaste lydelse SJVFS 1995:102.

8 SJVFS 1995:7.

9 SJVFS 1995:102.

10 SJVFS 2000:173.