SJVFS 2000:22

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och

getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU);

beslutade den 15 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§ i för-

ordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som

ingår i Europeiska unionen (EU)

dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,

dels att rubriken till föreskrifterna samt 3 och 4 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf 5 a §, samt

närmast före paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:22

Saknr J 137

Utkom från trycket

den 30 mars 2000

Omtryck

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av får och

getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och

till Norge

2

Allmänna bestämmelser

1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

slaktdjur: får eller getter som är avsedda att överföras direkt till ett

slakteri, och

djur för avel och uppfödning för slakt: övriga får och getter.

2 § Exportören skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett3 och vara Jordbruksverket

1

Jfr rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom

gemenskapen (Celex 31991L0068).

2Senaste lydelse av författningens rubrik SJVFS 1995:8.

3

Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2000:22

Saknr

J 137

2

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade exporttillfället.

Registreringen gäller under ett år.

Hälsointyg

3 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg4 utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget skall

utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat inom 48 timmar före lastningen.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

gränskontrollstationen eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på

svenska och på minst ett i mottagarlandet officiellt språk och bestå av ett

enda ark.

Av intyget skall framgå att djuren uppfyller de hälsokrav som anges i

dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:22).

Djurhälsokrav m.m.

4 § Djuren skall vara födda och ha befunnit sig i något land inom EU eller i

Norge sedan födelsen, eller härröra från ett land utanför EU som är

godkänt för import till EU. (SJVFS 2000:22).

5 § Djuren

1. skall vara märkta så att de kan identifieras och komma från en av

Jordbruksverket registrerad besättning,

2. får inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid undersökning

utförd inom 48 timmar före lastningen,

3. får inte härröra från anläggning som står under restriktioner av

djurhälsoskäl eller ha varit i kontakt med djur från sådan anläggning,

4. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för någon av de smittsamma sjukdomar som finns angivna i bilaga 2 till

dessa föreskrifter, samt

5. skall även vara fria från ytterligare sjukdomar om mottagarlandet har

rätt att kräva detta.

Vidare får utförsel inte ske av djur som av hälsoskäl inte får mark-

nadsföras i Sverige.

Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt

5 a § Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt skall härröra från en

anläggning som är officiellt brucellosfri (Brucella melitensis) eller

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

4

Blanketter för slakt (E9.4) uppfödning för slakt (gödning) (E9.5) samt för avelsdjur (E9.6) rekvireras från

Jordbruksverket av officiell veterinär.

SJVFS 2000:22

Saknr

J 137

3

2. inte vara vaccinerade mot brucellos under de senaste två åren med

undantag av hondjur som är äldre än två år, som får ha vaccinerats före sju

månaders ålder, samt

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden ha

genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med negativt

resultat. (SJVFS 2000:22

).

Avelsdjur

6 § Avelsdjur skall komma från en anläggning där kliniska fall av följande

sjukdomar inte diagnosticerats.

1. Smittsam agalakti (M. agalactie, M. capricolum, M. mycoides var.

mycoides, typ LC) under de senaste sex månaderna.

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de

senaste tolv månaderna.

3. Pulmonär adenomatos, Maedi/Visna och kaprin artrit och encefalit

(CAE) under de senaste tre åren. Vad gäller Maedi/Visna samt kaprin artrit

och encefalit (CAE) kan denna tidsperiod reduceras till tolv månader under

förutsättning att samtliga infekterade djur slaktats ut och återstående djur

har reagerat negativt på två tester avseende dessa sjukdomar.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning som

inte uppfyller kraven i första stycket.

Vidare skall ägaren till den anläggning djuren kommer från skriftligen,

till den officielle veterinären, försäkra att det inte förekommit om-

ständigheter som tyder på att sjukdomar som anges i första stycket har

förekommit.

7 § Djuren skall under de senaste två åren eller sedan födseln ha befunnit

sig på en anläggning som uppfyller nedanstående krav, såvitt avser

scrapie:

Anläggningen skall vara officiellt kontrollerad och

1. inte haft konstaterade fall av sjukdomen under de senaste två åren,

samt

2. ha samtliga djur i besättningen märkta.

I anläggningen skall vidare

1. äldre tackor kontrolleras vid slakt om inte anläggningen är belägen

inom en region eller ett land som är officiellt friförklarad från sjukdomen,

samt

2. nyrekrytering av hondjur ske från besättningar som uppfyller ovan-

stående krav beträffande sjukdomen.

8 § Baggar skall

1. härröra från en besättning i vilken inga fall av smittsam epididymit

(Brucella ovis) har diagnosticerats de senaste 12 månaderna,

SJVFS 2000:22

Saknr

J 137

4

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet,

samt

3. högst 30 dagar före avsändandet ha genomgått en serologisk test

med negativt resultat.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 10 januari 1995. Genom författ-

ningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:116) om

utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet

(EES).

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 1 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Maria Nöremark

(Smittskyddsenheten)

5

SJVFS 1995:8.

6

SJVFS 2000:22.

SJVFS 2000:22

Saknr

J 137

5

Bilaga 2

Smittsamma sjukdomar

Mul- och klövsjuka (FMD)

Boskapspest

Pest hos mindre idisslare (PPR)

Vesikulär stomatit (VS)

Blue tongue

Afrikansk hästpest (AHS)

Koppor hos får och get

Lumpy skin disease

Rift valley fever

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Brucellos (Brucella melitensis)

Smittsam epididymit (Brucella ovis)

Mjältbrand

Rabies