SJVFS 2000:29

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1977:17) om utlämnande av preparat med narkotisk verkan för avlivning av hund och katt

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

kungörelse (LSFS 1977:17) om utlämnande av preparat

med narkotisk verkan för avlivning av hund och katt

beslutade den 22 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § förordningen

(1971:810) med allmän veterinärinstruktion, att lantbruksstyrelsens

kungörelse (LSFS 1977:17) om utlämnande av preparat med narkotisk

verkan för avlivning av hund och katt skall upphöra att gälla.

SJVFS 2000:29

Saknr C 14:1

Utkom från trycket

den 31 mars 2000

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Susanne Liljenström

(Djurmiljöenheten)