Upphävd författning

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-09-17
Ändring införd
SFS 1971:810 i lydelse enligt SFS 2008:1052
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna samt för veterinärer som utan att höra till dessa organisationer utövar veterinäryrket som anställda eller enskilt. Förordning (1982:1027).

2 §  Med veterinär förstås i instruktionen den som är behörig att utöva veterinäryrket.

Veterinärs åligganden i allmänhet

3 §  Statens livsmedelsverk har tillsyn över den veterinära yrkesutövningen inom besiktningsveterinärorganisationen. Vid annan veterinär yrkesutövning står veterinärerna under Statens jordbruksverks tillsyn.

[S2]Veterinärerna är skyldiga att till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Veterinära ansvarsnämnden och länsstyrelsen skyndsamt avge infordrade förklaringar, utlåtanden, upplysningar, rapporter och årsberättelser. Förordning (1998:1246).

4 §  En veterinär ska

 1. i sin verksamhet föra journal i den omfattning och på det sätt i övrigt som Jordbruksverket föreskriver,
 2. vid förskrivning och tillhandahållande av läkemedel följa de föreskrifter Jordbruksverket meddelar,
 3. vid utfärdande av intyg eller utlåtande visa synnerlig omsorg och noggrannhet samt följa de föreskrifter som Jordbruksverket eller Livsmedelsverket meddelar,
 4. enligt de föreskrifter Jordbruksverket meddelar anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av sådana smittsamma djursjukdomar som inte omfattas av epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658),
 5. utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor.

[S2]Föreskrifter som avses i första stycket 2 får innebära villkor för eller förbud mot användning av läkemedel som kan ge restsubstanser i livsmedel. I sådana fall ska samråd ske med Livsmedelsverket innan föreskrifterna meddelas.

[S3]Om en veterinär i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen (1988:534) eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska veterinären, om förhållandet inte rätttas till, anmäla detta till länsstyrelsen. Förordning (2008:1052).

 • SJVFS 2000:29: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1977:17) om utlämnande av preparat med narkotisk verkan för avlivning av hund och katt

5 §  Om Jordbruksverket beträffande visst område föreskrivit vaccinering eller annan skyddsåtgärd för att förebygga att smittsam husdjurssjukdom bryter ut eller sprides och antalet tjänsteveterinärer inom området ej är tillräckligt för att skyddsåtgärden skall kunna genomföras, är även annan veterinär skyldig att på anmodan och mot ersättning deltaga i arbetet. Förordning (1991:662).

6 §  Veterinärer i allmän civil tjänst är skyldiga att enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket eller Statens livsmedelsverk biträda inom sitt verksamhetsområde med planläggning för krigsorganisation av den civila veterinärverksamheten.

[S2]Första stycket gäller inte veterinär som är anställd som tjänsteman hos länsstyrelsen. Förordning (1991:662).

[S3]7 § har upphävts genom förordning (1991:662)

7 b § har upphävts genom förordning (1982:1027).
7 c § har upphävts genom förordning (1982:1027).

Distriktsveterinär- och besiktningsveterinärorganisationerna

Inledande bestämmelser
8 § har upphävts genom förordning (1996:578).

Uppgifter

9 §  En distriktsveterinär skall

 1. tillhandahålla hälso- och sjukvård för husdjur,
 2. anmäla till Jordbruksverket och länsstyrelsen fall av sådana husdjurssjukdomar som visar sig mycket smittsamma eller annars kan få stor spridning,
 3. se till att de bestämmelser följs som finns dels i miljöbalken och livsmedelslagen (1971:511) och i anslutning till lagen meddelade föreskrifter, om de angår hans verksamhetsområde, dels i föreskrifter rörande hälso- och sjukvården bland husdjuren och djurskyddet,
 4. i sin tillsyn efter förordnande av Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller länsstyrelsen utföra besiktning eller inspektion. Förordning (2002:114).

10 §  Det åligger veterinär inom besiktningsveterinärorganisationen att efter förordnande av statens livsmedelsverk

 1. övervaka verksamheten vid kontrollslakteri, utföra köttbesiktning och se till att gällande föreskrifter efterlevs,
 2. vara besiktningsman enligt kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel,
 3. i övrigt utföra de arbetsuppgifter som lämpligen kan förenas med besiktningsverksamheten vid slakteriet och om vilka överenskommelse träffats mellan statens livsmedelsverk och berört företag. Förordning (1984:689).

11 §  Besiktningsassistent åligger att biträda besiktningsveterinär enligt föreskrifter som statens livsmedelsverk meddelar.

11 a §  Besiktningsveterinär skall medverka i den förebyggande djursjukvården. Förordning (1984:689).

[S2]12 § har upphört att gälla genom förordning (1977:96).

Organisation

13 §  Om indelningen av landet i veterinärdistrikt förordnar jordbruksverket.

[S2]I varje veterinärdistrikt finns det antal distriktsveterinärer som jordbruksverket bestämmer. En av dessa är förste distriktsveterinär. I dennes uppgifter ingår att samordna djursjukvård och djurhälsovård inom distriktet.

[S3]Distriktsveterinärernas tjänstgöringsområden och stationeringsorter bestäms av Jordbruksverket. Förordning (1991:662).

 • SJVFS 1995:101: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:106) om veterinärdistrikt och stationeringsorter

14 §  I besiktningsveterinärorganisationen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1982:1027).

15 §  Om Jordbruksverket bestämmer det, är en distriktsveterinär skyldig att

 1. tjänstgöra även i ett annat veterinärdistrikt,
 2. tjänstgöra hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen,
 3. tjänstgöra som officiell veterinär.

[S2]Om det finns särskilda skäl är en distriktsveterinär skyldig att, mot ersättning som Jordbruksverket godkänner, tjänstgöra inom seminverksamheten och den organiserade hälsokontrollverksamheten. Förordning (1994:846).

15 a §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om officiella veterinärer. Förordning (1994:846).

Tjänstetillsättning

16 §  Tjänst som distriktsveterinär tillsättes av Jordbruksverket. Förordning (1991:662).

17 §  Tjänst i besiktningsveterinärorganisationen tillsättes och annan personal i organisationen antages av Statens livsmedelsverk.

[S2]Förordnande att vara ställföreträdare för besiktningsveterinär meddelas av Livsmedelsverket.

18 §  Behörig att vara distriktsveterinär är veterinär som efter legitimationen fullgjort veterinär tjänstgöring under minst två år och därvid tjänstgjort minst ett år som distriktsveterinär och minst tre månader som besiktningsveterinär vid slakteri. Förordning (1994:846).

19 §  Behörig att vara veterinär i besiktningsorganisationen är veterinär som efter legitimationen

 1. fullgjort veterinär tjänstgöring under minst två år och därvid tjänstgjort minst sex månader som besiktningsveterinär vid slakteri och minst tre månader som distriktsveterinär,
 2. genomgått kurs i bakteriologisk köttkontroll m. m.,
 3. under minst ett år under sakkunnig ledning genomgått utbildning vid bakteriologiskt laboratorium, om anställningen är förenad med skyldighet att förestå sådant laboratorium. Förordning (1994:846).

20 §  I särskilda fall eller för viss tjänst får undantag från behörighetskraven medges av jordbruksverket såvitt avser 18 § och av statens livsmedelsverk såvitt avser 19 §. Förordning (1991:662).

[S2]Övriga bestämmelser

21 § har upphävts genom förordning (1994:846).
22 § har upphävts genom förordning (1982:1027).
23 § har upphävts genom förordning (1994:846).

Övriga besiktningsveterinärer samt stadsveterinär

24 §  Bestämmelsen i 10 § gäller också i fråga om besiktningsveterinär vid fristående sanitetsslaktavdelning. Förordning (1994:846).

25 §  Besiktningsveterinär som avses i 24 § och ställföreträdare för honom förordnas av statens livsmedelsverk.

26 §  För behörighet att vara stadsveterinär med skyldighet att sköta uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen (1971:511) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter krävs att veterinären efter legitimationen

 1. fullgjort veterinär tjänstgöring under minst tre år och därvid tjänstgjort minst tre månader som distriktsveterinär, minst sex månader som stadsveterinär och minst sex månader som besiktningsveterinär vid slakteri,
 2. under minst ett år under sakkunnig ledning genomgått utbildning vid bakteriologiskt laboratorium,
 3. under minst ett år tjänstgjort på livsmedelslaboratorium eller därmed jämförligt laboratorium, om anställningen är förenad med skyldighet att förestå livsmedelslaboratorium. Förordning (1998:1246).

27 §  Tjänst som avses i 26 § får tillsättas endast med veterinär som statens livsmedelsverk förklarat uppfylla de behörighetsfordringar som anges i samma paragraf, om ej livsmedelsverket i särskilt fall medgett undantag från dessa.

[S2]Övriga bestämmelser

28 § har upphävts genom förordning (1994:846).
29 § har upphävts genom förordning (1994:846).

30 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk. Förordning (1982:1027).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Ändring, SFS 1974:549

  Omfattning
  ändr. 13, 15, 16 §§

Ändring, SFS 1975:76

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 3, 13, 29 §§

Förordning (1976:117) om ändring i allmänna veterinärinstruktionen (1971:810)

  Omfattning
  ändr. 8, 28 §§

Förordning (1976:963) om ändring i allmänna veterinärinstruktionen (1971:810)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 8, 23 §§

Förordning (1977:96) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 1, 3, 7, 15 §§; nya 7 a-7 c §§, rubr. närmast före 7 a-7 c §§

Förordning (1979:967) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1980:403) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1982:1027) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  upph. 7 b, 7 c, 22 §§; utgår. rubr. närmast före 7 a-7 c §§; nuvarande 7, 7 a §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13-15, 29, 30 §§; nya rubr. närmast före 7 §; omtryck

Förordning (1983:623) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4, 9, 26 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:689) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 11 a §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:52) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  upph. 29 §
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1986:1127) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:399) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ny 29 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:872) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:169) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:306) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:797) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-11-01

Förordning (1991:662) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 28, 29 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1614) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:846) om ändring i förordningen (1971:910) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  upph. 21, 23, 28, 29 §§; ändr. 3, 4, 15, 18, 19, 24, 26 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:578) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

  Omfattning
  upph. 8 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1246) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den 1 november 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.
Omfattning
ändr. 3, 9, 26 §§
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1999:665) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2002:114) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Omfattning
ändr. 4, 9 §§
Ikraftträder
2002-04-15

Förordning (2004:259) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:1052) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1388) om upphävande av förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

Omfattning
upph.