Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Euro-peiska unionen (EU) samt till Island och Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71)

om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Euro-

peiska unionen (EU) samt till Island och Norge

1

;

Statens jordbruksverk har, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen

(1994:542) om utförsel av levande djur m.m., föreskrivit följande2.

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

vattenbruksdjur: levande odlad fisk, inklusive rom och mjölke, levande

odlade kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier, samt levande

vildfångad fisk, kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier, avsedd att

tillföras en odling, och

odling: varje anläggning eller plats där det hålls vattenbruksdjur för

odling och som är registrerade hos länsstyrelsen i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:94) om obligatorisk hälsoöver-

vakning av odlad fisk. (SJVFS 1999:129).

2 § Utförsel av akvariefisk omfattas inte av dessa föreskrifter.

För utförsel av vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

skall exportör vara registrerad hos Jordbruksverket för den varutyp som

avses utföras. Ansökan om registrering skall göras minst 30 dagar före

utförseltillfället.

Hälsokrav

3 § Vattenbruksdjur för odling eller utplantering

1. får vid avsändningstillfället inte ha uppvisat några kliniska sjuk-

domstecken,

2. får inte vara avsedda att avlivas i ett bekämpningsprogram för någon

smittsam sjukdom enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter, samt

1Jfr rådets direktiv 91/67/EEG (EGT L 46, 19.2.1991, s. 1) senast ändrat genom

kommissionens beslut 93/55/EEG (EGT L 14, 22.1.1993, s. 24).

2 Författningen senast ändrad SJVFS 1999:129

.

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

2

3. får inte härröra från en odling som är föremål för några djurhälso-

restriktioner och får heller inte ha varit i kontakt med djur från en sådan

odling.

Rom och mjölke samt förstadier till kräftdjur eller blötdjur skall härröra

från levande djur som uppfyller ovanstående krav.

Vattenbruksdjur avsedda för direkt konsumtion eller vidareförädling får

vid avsändningstillfället inte ha uppvisat tecken på smittsam sjukdom.

Produkter från vattenbruksdjur skall härröra från djur som vid slakttillfället

inte uppvisat tecken på smittsam sjukdom.

Flyttningsdokument m.m.

4 § Försändelsen av vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

skall åtföljas av ett särskilt flyttningsdokument för vattenbruksdjur enligt

bilaga 2 eller 3 avsedda för odling eller utplantering i en godkänd zon eller i

en godkänd odling.

Dokumentet skall ha utfärdats av en officiell veterinär tidigast 48

timmar före lastning och gäller under tio dagar. Det skall vara utfärdat på

svenska och minst ett i mottagarlandet officiellt språk och gälla för en

enskild försändelse till en mottagare. Intygsformulär skall rekvireras från

Jordbruksverket.

5 § Försändelse med vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

skall vara tydligt märkt med uppgift om avsändande odling eller

anläggning, för vildfångad fisk med uppgift om fångstplats.

Märkningen skall klart framgå av flyttningsdokumentet.

Transport m.m.

6 § Transport skall ske enligt följande:

1. Djuren skall på kortast möjliga tid överföras till mottagaren.

2. Transportmedlet skall vara konstruerat så att inget vatten kan läcka

under transporten.

3. Vattenbyten skall ske i erforderlig omfattning.

4. Vattenbyten i Sverige får ske endast på platser i landet som Jord-

bruksverket godkänt för detta ändamål.

Tilläggsgarantier

7 § Vattenbruksdjur, som är mottagliga för sjukdom enligt lista III i bilaga 1

till dessa föreskrifter och som skall sändas till en region som erhållit

tilläggsgarantier för någon av dessa sjukdomar, skall härröra från en zon

eller odling som har samma hälsostatus avseende ifrågavarande

sjukdomar.

-------------------------

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

3

Denna författning3 träder i kraft den 1 maj 1995. Genom författningen

skall Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:123) om utförsel av

vattenbruksdjur till länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet upphöra att gälla.

------------------------

Denna författning4träder i kraft den 28 december 1999.

(Statens jordbruksverk)

3 SJVFS 1995:71.

4 SJVFS 1999:129.

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

4

Bilaga 1

Sjukdom

Mottagliga arter

Lista I

ILA (infektiös laxanemi)

Salmo salar

Lista II

VHS (viral hemorrhagisk septikemi)

Samtliga arter i familjen Salmonidae

Scophthalmus maximus

IHN (infektiös hemorrhagisk nekros) alla laxarter

Esox lucius

Bonaemia ostrae

Ostrea edulis

Marteilla refringens

Ostrea edulis

Lista III

IPN (infektös pankreas nekros)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

BKD (Renibakterios)

För IPN även fisk tillhörande familjen

Anguillidae

Furunkulos (Aeromonas

salmonicida)

ERM (Yersinios)

SVC (vårviremi på karp)

Fisk tillhörande familjen Cypriinidae

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

5

Bilaga 2

Levande fisk av arter som omfattas av Lista I och II till Bilaga 1

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE FISK, ROM OCH MJÖLKE

FRÅN EN GODKÄND ZON

I.

Ursprungsland: SVERIGE

Godkänd zon:...........................................................................................................

II.

Från anläggning (namn och adress):

III.

Djur eller produkter:

Levande djur

Rom

Mjölke

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd Antal

Total vikt

Medelvikt

IV.

Destination

Destinationsland:....................................................................................................

Mottagare (namn och adress): ..............................................................................

V.

Transportsätt (sätt och identifiering):

VI.

Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur eller varor som ingår i denna sändning

härrör från en godkänd zon och att de uppfyller kraven i direktiv

91/67/EEG.

Ort:........................................................Datum:........................................................

Officiellt organ:........................................................................................................

Namnteckning:....................................Stämpel:

Namnförtydligande (textat):...................................................................................

Titel eller befattning:...............................................................................................

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

6

Bilaga 3

Levande fisk av arter som inte omfattas av lista I och II till Bilaga 1

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE VILD FISK, BLÖTDJUR

OCH SKALDJUR SAMT DERAS ROM OCH MJÖKE ENLIGT

ARTIKEL 14(2) AV DIREKTIV 91/67/EEG

Detta dokument måste åtfölja försändelse som skall införas till en:

- godkänd zon5

- godkänd odling2

I.

Sändningens ursprung

Ursprungsmedlemsstat:.....................SVERIGE: ...................................................

Ursprungsplats:.......................................................................................................

II.

Beskrivning av sändningen

Levande djur

Rom

Mjölke

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd Antal

Total vikt

Medelvikt

III. Sändningens destination

Destinationsland: ....................................................................................................

Mottagare; namn:....................................................................................................

adress:.......................................................................................................................

Destinationsort:.......................................................................................................

V.

Transportmedel

Slag:...........................................................................................................................

Identifiering:.............................................................................................................

5Stryk det som inte gäller.

SJVFS 2000:84

Saknr J 135

7

V.

Hälsodeklaration

Undertecknad intygar härmed att de djur eller produkter som ingår i denna

sändning härrör ifrån följande zon:......................................................................

.................................................................................................................................6

som är godkänt för följande sjukdom(ar):............................................................

...................................................................................................................................

i enlighet med beslut...............................................................................................

.................................................................................................................................7

Ort:........................................................Datum:........................................................

Officiellt organ:...................................Stämpel:

Namnteckning:.........................................................................................................

Namnförtydligande (textat):...................................................................................

Titel eller befattning:...............................................................................................

6Beskrivning av området.

7Hänvisning till det gemenskapsbeslut som ligger till grund för godkännandet.