Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24)

om införsel av djur, sperma, ägg och embryon 1 ;

Statens jordbruksverk har, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd med

Generaltullstyrelsen och Statens naturvårdsverk, föreskrivit följande.2

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel från länder inom Europeiska unionen

(EU) och tredje land av djur, sperma, ägg och embryon som inte särskilt

regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av

1. nötkreatur och svin,

2. får och getter,

3. hästdjur,

4. fjäderfä och kläckägg,

5. embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin, eller

6. fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om

handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

embryosamlingslag: en av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad grupp som utför samlandet och prepareringen av embryon,

godkänd anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anlägg-

ning som är godkänd och registrerad av landets behöriga myndighet och

1

Författningen senast ändrad SJVFS 1996:162.

2 Jfr rådets direktiv 92/65/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, Celex 31992L0065),

kommissionens beslut 95/176/EG (EGT L 117, 24.5.1995, s. 23, Celex

31995D0176), rådets direktiv 94/28/EG (EGT L 178, 12.7.1994, s. 66, Celex

31994L0028), kommissionens beslut 94/63/EG (EGT L 28, 2.2.1994, s. 47, Celex

31994D0063), kommissionens beslut 95/307/EG (EGT L 185, 4.8.1995, s. 58, Celex

31995D0307) samt kommissionens beslut 95/388/EG (EGT L 234, 3.10.1995, s. 30,

Celex 31995D0388).

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

2

där en eller flera djurarter hålls regelbundet och som är avsedd för ett eller

flera av följande ändamål:

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3. grundforskning, tillämpad forskning eller uppfödning av försöksdjur

för vetenskapliga ändamål.

För godkännande av anläggning i landet skall kraven som anges i

bilaga 1 vara uppfyllda,

registrerad handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent

eller tillfällig basis bedriver handel med djur och som har registrerats av

avsändarlandets myndighet för handel inom gemenskapen,

reptiler: ormar, sköldpaddor och ödlor,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tull-

kontroll, samt

tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet.

Införseltillstånd

3 § Djur, sperma, ägg och embryon som inte står särskilt omnämnda i

dessa föreskrifter eller där krav på införseltillstånd särskilt anges får inte

föras in utan införseltillstånd i varje enskilt fall. Införseltillstånd skall sökas

från Statens jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla villkor utöver

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Införsel från tredje land

4 § Djur, andra än de som anges i 25 - 27 §§ från tredje land får inte föras

in utan införseltillstånd.

Införsel av djur, sperma, ägg och embryon från tredje land får endast

ske vid gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens Jord -

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid

införsel från och utförsel till tredje land.

Anmälan till tullmyndighet

5 § Vid införseltillfället skall anmälan ske till tullmyndighet.

Djurhälsokrav

6 § Djur, sperma, ägg och embryon som införs får inte uppvisa några

tecken på sjukdom eller misstänkas vara smittade av sjukdom. De får heller

inte härröra från områden eller anläggningar som är spärrade på grund av

smittsam sjukdom för aktuellt djurslag.

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

3

Särskilda villkor

Registrering

7 § Importör av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av be-

stämmelserna i 12 - 27 §§ skall vara registrerad hos Jordbruksverket.

Ansökan om registrering skall ske på fastställd blankett3 och vara Jord-

bruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället.

Registreringen gäller under ett år.

Föranmälan

8 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst an-

mäla införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Vid införsel från tredje land skall anmälan ske till gränskontroll-

veterinären på införselorten senast en arbetsdag före sändningens an-

komst.

Krav på avsändaren

9 § Införsel från land inom EU av djur, sperma, ägg och embryon som

omfattas av bestämmelserna i 12 - 24 §§ får endast ske från registrerad

handlare.

Hälsointyg

10 § Djur, sperma, ägg och embryon som anges i 12 - 24 §§ skall, om inte

annat anges, vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med

ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget skall

utfärdas av en officiell veterinär. Vid införsel till en godkänd anläggning får

intyget vara utfärdat av den avsändande godkända anläggningens

veterinär.

Intyget skall vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen.

Intyget skall i original åtfölja transporten till gränskontrollstationen

eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på svenska och på minst ett

i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Av intyget skall framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona

uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Importör skall under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer

sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.

Härstamningsbevis

11 § Sperma, ägg och embryon som anges i 23 och 24 §§ skall vid införsel

åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de regler som har upp-

ställts av Europeiska gemenskapernas kommission.

3 Blankett E9.26. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

4

Apdjur

12 § Införsel av apor (simiae och prosimiae) får endast ske från en god-

känd anläggning i avsändarlandet till en av Jordbruksverket godkänd

anläggning.

Jordbruksverket kan i enskilda fall medge undantag för införsel av djur

som har tillhört en privatperson eller som har beslagtagits eller om-

händertagits av tullmyndigheten.

Hovdjur

13 § Hovdjur skall

1. vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för

smittsam sjukdom,

3. inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de skall härröra

från ett område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och

klövsjuka, samt

4. härröra från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner för det berörda djurslaget och de skall ha befunnit sig där

sedan födelsen eller de senaste 30 dagarna före avsändandet.

14 § Idisslare skall, förutom att uppfylla kraven i 13 §, antingen

1. härröra från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri

besättning, eller

2. härröra från en besättning där inga fall av tuberkulos eller brucel-los

har förekommit de föregående 42 dagarna och de skall ha genomgått en

provtagning med negativt resultat avseende tuberkulos och brucellos

inom 30 dagar före avsändandet.

Djuren skall genomgå ytterligare provtagning avseende tuberkulos och

brucellos i karantän i Sverige.

15 § Svindjur skall, förutom att uppfylla kraven i 13 §,

1. härröra från en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före

avsändandet med negativt resultat ha genomgått en test för att påvisa

frihet från brucellosantikroppar,

2. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende klassisk svin -

pest om det under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av

klassisk svinpest i regionen. Regionens status avseende svinpest eller

resultatet av testningen skall särskilt intygas av en officiell veterinär i

hälsointyget, samt

3. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende Porcine

Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) om det under de senaste

tolv månaderna har förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status

avseende PRRS eller resultatet av testningen skall särskilt intygas av en

officiell veterinär i hälsointyget.

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

5

Fåglar

16 § Vid införsel av andra fåglar än finkar och papegojfåglar krävs in-

förseltillstånd.

Fåglar skall härröra

1. från en anläggning där inga fall av hönspest har diagnostiserats

inom 30 dagar före avsändandet, och

2. från en anläggning eller ett område som inte lyder under några

restriktioner avseende Newcastlesjuka.

Djuren skall vid införseln antingen åtföljas av ett hälsointyg eller av en

försäkran från en registrerad handlare eller driftsledaren vid den av-

sändande anläggningen. Av försäkran skall framgå att djuret uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

17 § Papegojfåglar skall, förutom att uppfylla kraven i 16 § andra styc-ket

punkt 1 och 2,

1. härröra från en anläggning där psittakos (Chlamydia psittaci) inte

har diagnosticerats och de får inte ha varit i kontakt med fåglar från en

smittad anläggning, och

2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan

spåras.

Bin

18 § Vid införsel av bin (Apis melifera) eller biägg krävs införseltill-stånd.

Bin och ägg skall härröra från ett område som inte lyder under restriktioner

avseende amerikansk yngelröta.

Hardjur

19 § Hardjur (lagomorfer)

1. får inte härröra från eller ha varit i kontakt med en besättning som

inom 30 dagar före avsändandet har haft förekomst av rabies,

2. skall härröra från en besättning där djuren inte har uppvisat några

kliniska tecken på myxomatos, samt

3. skall vid införseln antingen åtföljas av ett hälsointyg eller av en

försäkran från en registrerad handlare eller driftsledaren vid den avsän-

dande anläggningen. Av försäkran skall framgå att djuren uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Djur avsedda för pälsproduktion

20 § Vid all införsel av rovdjur avsedda för pälsproduktion krävs inför-

seltillstånd.

Iller, mink och räv får inte härröra från eller ha varit i kontakt med djur

från en anläggning där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

6

under en tid av sex månader närmast före avsändandet, om inte ett

systematiskt vaccinationsprogram tillämpas.

Hundar och katter

21 § Hundar och katter avsedda för handel som införs från annat land

inom EU än Storbritannien och Irland skall

1. härröra från en registrerad anläggning, som inte lyder under några

djurhälsorestriktioner och där djuren har hållits i fångenskap sedan

födelsen utan att ha varit i kontakt med vilda djur som är mottagliga för

rabies,

2. vara kliniskt friska vid avsändandet,

3. transporteras till landet i ett av avsändarlandet särskilt godkänt

fordon,

4. efter tre månaders ålder ha blivit vaccinerade mot rabies och därefter

årligen ha revaccinerats. Rabiesvaccinationen skall ha skett minst sex

månader före avsändandet. Djuren skall därefter ha genomgått en

serologisk test som utvisar en skyddande antikroppstiter på minst 0,5

IE/ml. Om djuren testas efter sin första vaccination skall testen utföras

mellan den första och tredje månaden efter vaccinationen,

5. vara identifierade med en örontatuering eller ett mikrochips-

implantat, samt

6. vara vaccinerade mot valpsjuka.

Vaccinationsintyg skall medfölja djuren till mottagaren.

22 § Hundar och katter avsedda för handel som införs från Storbritan-nien

eller Irland skall

1. härröra från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner,

2. vara kliniskt friska vid avsändandet,

3. om de är äldre än tre månader vara identifierade med en öron-

tatuering eller ett mikrochipsimplantat,

4. om de är hundar som är äldre än tre månader vara vaccinerade mot

valpsjuka,

5. inte vara vaccinerade mot rabies, samt

6. ha befunnit sig i avsändarlandet sedan födelsen.

Sperma, ägg och embryon

23 § Sperma från får, get och hästdjur från länder inom EU skall härröra

från en seminstation eller, beträffande får och get, från en anläggning som

är godkänd för handel inom EU.

Införsel av sperma från får, get och hästdjur får ske från tredje land eller

del därav enligt bilaga 2 endast under förutsättning

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

7

1. att, vad gäller sperma från får och get, utbrott av eller vaccination

mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv

månaderna i avsändarlandet, och

2. att sperman från får, get och hästdjur härrör från en seminstation

som är godkänd för export till EU.

24 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin från länder inom EU

skall ha samlats av ett godkänt embryosamlingslag i avsändarlandet och

skall ha behandlats i ett godkänt laboratorium.

Införsel av ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin får ske från

tredje land eller del därav enligt bilaga 2 endast under förutsättning

1. att, vad gäller ägg och embryon från får, get och svin, att utbrott av

eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de

senaste tolv månaderna i avsändarlandet, och

2. att äggen eller embryona från får, get, hästdjur och svin har samlats

av ett godkänt embryosamlingslag i avsändarlandet och har behand-lats i

ett godkänt laboratorium.

Gnagare

25 § Införsel av mer än tio möss, råttor, marsvin, guldhamstrar, chinchillor

eller ökenråttor får ske under förutsättning att djuren är uppfödda och

sedan födelsen har hållits i fångenskap.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och

har hållits i fångenskap sedan födelsen.

Gnagare för vetenskapligt bruk

26 § Gnagare (Rodentia) för vetenskapligt bruk skall direkt efter inför-seln

transporteras till mottagarens försöksdjursanläggning.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet inte uppvisade tecken på lymfatisk choriomeningit,

hantavirusinfektion eller annan smittsam sjukdom.

Reptiler och groddjur

27 § Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är

uppfödda i fångenskap.

Införsel av reptiler och groddjur från land inom EU får endast ske över

Stockholm-Arlanda, Göteborg, Göteborg-Landvetter, Malmö, Malmö-

Sturup, Helsingborg eller Trelleborg.

Införsel av reptiler och groddjur från tredje land får endast ske på de

införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

8

1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid införsel från och utförsel till

tredje land.

Om det föreligger tveksamhet om vilken art djuret tillhör får tull-

myndigheten tillkalla en av Jordbruksverket utsedd sakkunnig för att

biträda med artbestämning.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och

har hållits i fångenskap sedan födelsen. (SJVFS 1996:162).

Särskilda bestämmelser

Transitering

28 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte

uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före transitering.

Vid transitering skall sändningen införas via tullplats.

29 § Bestämmelser om tullmyndighets övervakning av införsel av djur och

produkter till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.

30 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 mars 1996. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:66) om införsel

av djur, sperma, ägg och embryon med undantag av 22, 23 och 25 §§ samt

punkten 2 i övergångsbestämmelserna som skall upphöra att gälla den 1

maj 1996.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sperma från hästdjur som

tappats före den 1 oktober 1995. (SJVFS 1996:34).

------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 april 1996.

4

SJVFS 1996:24.

5

SJVFS 1996:34.

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

9

------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 1997.

(Statens jordbruksverk)

6

SJVFS 1996:162.

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

10

Bilaga 1

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 2 § skall uppfylla följande krav för att kunna bli

officiellt godkänd

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen skall

1. vara isolerad från omgivningen och vara inhägnad eller klart avgränsad

på annat sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns

någon risk för spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha godtagbara karantänslokaler,

4. ha resurser för att kunna ta hand om kroppar av djur som dött på grund

av sjukdom, samt

5. ha lämpliga obduktionslokaler (en eller vid behov flera).

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Anläggningen skall stå under tillsyn av veterinär.

Denne skall ansvara för

a. att djurens hälsa dagligen kontrolleras,

b. att djur kan infångas och hållas instängda, samt

c. att träckprover regelbundet tas på djuren.

2. Djuren i anläggningen skall vara fria från följande sjukdomar som djuren

kan vara mottagliga för; mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, afrikansk

svinpest, hönspest, Newcastlesjukan, psittakos, brucellos, tuberkulos,

rabies, amerikansk yngelröta.

3. Journal skall kontinuerligt föras och omfatta följande uppgifter:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen,

b. respektive djurs ålder,

c. antal djur som anländer till respektive lämnar anläggningen,

d. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen trans-

porteras,

e. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

f. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov,

blodprov m.m.,

g. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

h. utförda behandlingar,

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

11

i. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive

dödfödda djur, samt

j. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i an-

läggningen.

4. Anläggningen skall övervakas av en officiell veterinär.

Denne skall minst två gånger per år granska anläggningens journaler och

hälsokontrollera djuren.

Hälsokontrollen skall omfatta

a. inspektion av samtliga djur i anläggningen, och

b. representativ provtagning eller undersökning på annat sätt av samtliga

djur som är mottagliga för de sjukdomar som anges i punkt 2 under rub-

riken skötsel, hälsokontroll m.m.

Proverna skall undersökas på godkänt laboratorium.

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen skall komma från en annan anläggning

som är officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter

tillstånd av den veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i

punkt 2 under rubriken skötsel, hälsokontroll m.m. påvisas antingen vid

laboratorieundersökning av prover tagna på djur i anläggningen eller på

annat sätt skall detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på före-

komst av någon sjukdom som anges i punkt 2 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m. skall omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

B. Återkallelse av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt

av Jordbruksverket, om sjukdom som anges i punkt 2 under rub-riken

skötsel, hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något

av kraven enligt A inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har

utrotats och sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga

krav för godkännande åter uppfylls och detta har bekräftats av en officiell

veterinär.

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

12

Bilaga 2

SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON FRÅN FÅR OCH GET

Införsel får ske från följande tredje länder under förutsättning att utbrott

av eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har före-kommit i

angivet land under de senaste tolv månaderna.

Canada förutom Okanagan Valley

regionen i British Columbia (för

definition av området se hälsointyget)

Estland

Island

Lettland

Litauen

Malta

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Ungern

ÄGG OCH EMBRYON FRÅN SVIN

Införsel får ske från följande tredje länder under förutsättning att utbrott

av eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit i angivet

land under de senaste tolv månaderna.

Amerikas förenta stater

Canada

Norge

Nya Zeeland

Schweiz

SJVFS 2000:92

Saknr J 11

13

SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON FRÅN HÄSTDJUR

Införsel får ske från följande tredje länder

Algeriet

Amerikas förenta stater

Argentina

Australien

Brasilien7

Bulgarien

Canada

Chile

Cypern

Estland

Grönland

Island

Israel

den tidigare Jugoslaviska

republiken Makedonien

Kroatien

Lettland

Litauen

Malta

Marocko

Mauritius

Norge

Nya Zeeland

Paraguay

Polen

Quatar

Rumänien

Ryssland3

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Tunisien

Ukraina

Ungern

Uruguay

Vitryssland (Belarus)

7Regionalisering

Brasilien: endast delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São

Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,

Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio

Grande do Norte, Ceará et Maranhão.

Ryssland: endast området väster om Uralberget.