SJVFS 2001:105

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av ut-

säde av stråsäd;

beslutade den 6 december 2001

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 § utsädesförord-

ningen (2000:1330), att det i verkets föreskrifter (SJVFS 1994:22) om

certifiering m.m. av utsäde av stråsäd1 skall införas en ny paragraf, 7 a §,

av följande lydelse.

SJVFS 2001:105

Saknr U 39:1

Utkom från trycket

den 10 december 2001

7 a § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § får utsäde av havre, vårkorn

och vårvete godkännas för certifiering i klasserna C1 respektive C2 för

saluföring i Sverige till och med den 30 juni 2002 enligt nedanstående

villkor.

1. Utsädet skall vid undersökning av officiellt uttagna prov uppfylla

kvalitetskraven i bilaga 1.1, 1.3-1.5 samt bilaga 2.2. Minsta provmängd

för bestämning av antal inblandningar av frön av andra arter skall vara

1 kg. För flyghavreundersökning i havre skall provmängden vara minst

2 kg.

2. Förpackningarna skall tydligt märkas med texten ”EG:s regler”.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 10 december 2001 och gäller till

och med den 30 juni 2002.

MATS PERSSON

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

1

Författningen omtryckt SJVFS 1999:43 och SJVFS 2001:27.