Utsädesförordning (2000:1330)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1330 i lydelse enligt SFS 2021:1194
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Utsädesförordning (1993:1375)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2005:1225 har iakttagits.
 • SJVFS 2012:8: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen.

Krav för saluföring av utsäde

2 §  Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om det har certifierats.

[S2]Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering.

[S3]Bestämmelser om vilka krav som gäller för att få saluföra utsäde från ekologiskt heterogent material finns i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

[S4]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

 1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat standardutsäde,
 2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde,
 3. att visst utsäde av prydnadsväxter och fruktplantor får saluföras utan att vara certifierat eller kvalitetskontrollerat på annat sätt om det släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald, och
 4. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1-3. Förordning (2021:1194).

 • SJVFS 2020:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2017:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2020:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2013:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2013:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2012:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2007:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2006:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

3 §  Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls får tillståndet återkallas. Förordning (2005:1225).

4 §  Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska unionen som tredjeland ska likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om

 1. villkoren i 8 § första stycket 1, 2 eller 5 är uppfyllda, och
 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av unionen.

[S2]Första stycket gäller också utsäde av sådana sorters lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 juni 1999, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad. Förordning (2016:1181).

5 §  Bestämmelserna i 2 § gäller inte

 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,
 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,
 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,
 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,
 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och
 6. utsäde av släkten och arter enligt bilaga 2 som släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald. Förordning (2016:1181).

6 §  Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i mottagarlandet.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. Förordning (2002:339).

 • SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2016:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde.

 • SJVFS 2010:79: Statens jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2020:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2020:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2017:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2015:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2015:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2013:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2013:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2012:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2012:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2010:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2007:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2006:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2006:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

Certifiering av utsäde

8 §  Följande utsäden får certifieras:

 1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses i 4 § andra stycket,
 2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. utsäde som endast är avsett för utförsel eller för reproduktion för utförsel, och
 4. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jordbruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta om sådan certifiering. Förordning (2017:1120).

 • SJVFS 2017:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2007:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter
 • SJVFS 2005:88: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2004:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

9 §  En växtsort ska godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. Växtsorter av arter enligt bilaga 1 ska också ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde.

[S2]För bedömningen av om en växtsort av släkten och arter i bilaga 2 ska godkännas och registreras enligt första stycket ska Jordbruksverket låta utföra odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om de krav som växtsorter måste uppfylla för att godkännas och registreras i sortlistan samt om undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter. Förordning (2016:1181).

 • SJVFS 2010:79: Statens jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2009:66: Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2007:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

9 a §  En växtsort av släkten och arter i bilaga 2 får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning. Förordning (2016:1181).

10 §  Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning för införande i sortlistan.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas och om hur ett sortgodkännande kan förnyas, återkallas eller avregistreras ur sortlistan. Förordning (2016:1181).

 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2020:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2009:66: Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2020:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2019:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2019:49: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2018:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2018:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2018:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2017:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2017:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2016:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2016:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2016:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2015:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2012:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2012:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2011:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2010:76: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2007:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2008:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2007:75: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2005:88: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2004:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

10 a §  Jordbruksverket får offentliggöra den svenska sortlistan elektroniskt eller på något annat sätt. Förordning (2016:1181).

11 §  Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

[S2]Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd.

 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2020:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2020:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2017:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2020:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2020:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2018:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2018:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2016:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2015:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2014:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2013:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2011:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2010:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2010:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2010:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2009:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2008:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2008:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2007:79: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2007:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2007:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2006:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2004:77: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:105: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

12 §  De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,
 3. utsädets sortrenhet,
 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
 5. utsädets renhet,
 6. lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädespotatis, och
 7. krav på odling eller produktion isolerad från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat för släkten och arter i bilaga 2. Förordning (2016:1181).

13 §  Jordbruksverket ska när det gäller utsäde av släkten och arter i bilaga 2 se till att en etikett framställs och fästs på sådant utsäde som ska saluföras som förökningsmaterial.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG. Förordning (2016:1181).

 • SJVFS 2010:79: Statens jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2016:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2016:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2015:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2014:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2013:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2013:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2012:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2011:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2011:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2010:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2010:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2010:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2010:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2009:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2008:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2008:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2007:79: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2007:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2007:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2006:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2006:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2006:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2006:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2004:77: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

13 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering i fråga om

 1. provtagning,
 2. undersökning,
 3. partistorlek,
 4. märkning, och
 5. försegling. Förordning (2016:1181).

 • SJVFS 2020:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2020:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2017:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2020:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2020:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2018:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)

14 §  Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring.

[S2]Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

Fältbesiktningar

15 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda fallet godkänna sådana personer. Förordning (2005:1225).

 • SJVFS 2018:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2016:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2015:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2014:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2010:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2007:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter

Laboratorieanalys

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall analysera utsäde av visst slag. Förordning (2005:1225).

 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering

17 §  Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets

 1. sortrenhet och sortäkthet,
 2. sundhet, livs- och lagringsduglighet, och
 3. renhet.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kvalitetskontrollen.

 • SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

18 §  En leverantör av ett sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §. Förordning (2016:1181).

19 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras. Förordning (2005:1225).

 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)

19 a §  Jordbruksverket ska utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 och rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014. Förordning (2016:1181).

Leverantörsregister samt skyldighet att göra anmälan och föra journal

20 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Förordning (2020:280).

 • SJVFS 2010:79: Statens jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

20 a §  För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde av släkten och arter i bilaga 2.

[S2]Registret får endast innehålla följande uppgifter:

 1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,
 2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten, de berörda lokalernas adress och de viktigaste släkten eller arter som berörs, och
 3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att leverantören förs in i registret.

[S3]Jordbruksverket ska informera en leverantör om att leverantören har registrerats och om alla eventuella ändringar av registreringen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges. Förordning (2020:280).

20 b §  Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av släkten och arter i bilaga 2:

 1. reproduktion,
 2. produktion,
 3. bevarande eller behandling,
 4. import,
 5. saluföring. Förordning (2020:280).

20 c §  Bestämmelserna i 20 a, 20 b och 24 d §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

[S3]Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret. Förordning (2018:383).

21 §  Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal över vissa utsädespartier.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska innehålla.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Förordning (2020:280).

 • SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2016:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2012:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

Införsel och import av utsäde

22 §  Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. Förordning (2002:339).

 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

23 §  Utsäde av prydnadsväxter får endast föras in i landet om utsädet uppfyller de krav som ställs upp enligt 17 och 18 §§ i denna förordning. Förordning (2016:1181).

23 a §  Utsäde av släkten och arter i bilaga 2 får endast importeras om utsädet uppfyller de krav som ställs upp i denna förordning och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2016:1181).

24 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som för in utsäde i landet ska anmäla detta.

[S2]För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. Förordning (2012:292).

 • SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2016:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2012:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

Undersökningar och kontroller

24 a §  Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra undersökningar av utsädesvarornas kvalitet i växthus eller ute på fältet, utom för de släkten och arter där leverantören ansvarar för att sådan kontroll utförs enligt 18 §.

[S2]När det gäller släkten och arter där leverantören ansvarar för att kontroll utförs enligt 18 §, ska Jordbruksverket utföra kvalitetskontroller.

[S3]Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att sorter av släkten och arter i bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen. Förordning (2020:280).

24 b §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av utsäde av släkten och arter i bilaga 2 samt om att en leverantör får utföra sådana kontroller.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska dokumenteras och om hur denna dokumentation ska sparas.

[S3]Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner. Förordning (2016:1181).

Publikation och överföring av personuppgifter

24 c §  Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan ska föras in i en publikation som ges ut av Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen om att en sort förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av denna lista. Förordning (2016:1181).

24 d §  Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 c §. Förordning (2017:1120).

Tillsyn

25 §  Jordbruksverket utövar tillsyn över att denna förordning och de föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll och saluföring av utsäde som har meddelats med stöd av förordningen följs. Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298).

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn. Förordning (2021:1194).

 • SJVFS 2010:79: Statens jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2009:66: Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2016:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2001:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje - och fiberväxter

Överklagande m.m.

26 §  Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:992).

27 §  Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. Förordning (2005:1225).

 • SJVFS 2007:64: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för utsädeskontroll
 • SJVFS 2011:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden
 • SJVFS 2008:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i växtsortärenden
 • SJVFS 2010:7: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden

28 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225).

 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2016:44: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2020:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2002:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2009:66: Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
 • SJVFS 2018:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter
 • SJVFS 2017:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2016:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)
 • SJVFS 2018:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan
 • SJVFS 2016:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2016:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2014:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2013:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2011:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2011:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2010:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2007:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:90: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2005:89: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2005:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter
 • SJVFS 2005:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2005:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd
 • SJVFS 2004:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

Bilaga 1

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Lantbruksväxter

Stråsäd
Nakenhavre Havre och rödhavreAvena nuda L. Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)
Purrhavre Korn Ris RågAvena strigosa Schreb. Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Secale cereale L.
SorghumSorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
Hybrider mellan Sorghum bicolor subsp. bicolor och Sorghum bicolor subsp. drummondiiSorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
SudangräsSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Rågvete (hybrider mellan Triticum och Secale)x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
VeteTriticum aestivum L. subsp. aestivum
DurumveteTriticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
SpeltveteTriticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
KanariegräsPhalaris canariensis L.
Majs utom puffmajs (popcorn) och sockermajsZea mays L. med undantag av convar microsperma Koern. och convar. sacchata Koern.
Foderväxter
1. Gräs
Brunven Rödven Storven Krypven Ängskavle KnylhavreAgrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Plattlosta Alaskagräs Bermudagräs Hundäxing Rörsvingel Finsvingel Fårsvingel Ängssvingel Rödsvingel HårdsvingelBromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.
Rajsvingel (hybrider mellan Festuca och Lolium) Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Engelskt rajgräs Hybridrajgräs Knölflen Turftimotej, Vildtimotej Timotej Vitgröe Lundgröe Sengröe Ängsgröe Kärrgröe Gullhavrex Festulolium Asch. & Graebn. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x hybridum Hausskn Phalaris aquatica L. Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
2. Baljväxter
SågväpplingBiserrula pelecinus L.
FodergetrutaGalega orientalis Lam.
RosenväpplingHedysarum coronarium L.
RödvialLathyrus cicera L.
KäringtandLotus corniculatus L.
VitlupinLupinus albus L.
BlålupinLupinus angustifolius L.
GullupinLupinus luteus L.
PigglusernMedicago doliata Carmign.
SkivlusernMedicago italica (Mill.) Fiori
MattlusernMedicago littoralis Rohde ex Loisel.
HumlelusernMedicago lupulina L.
KlotlusernMedicago murex Willd.
TagglusernMedicago polymorpha L.
RynklusernMedicago rugosa Desr.
BlålusernMedicago sativa L.
SnäcklusernMedicago scutellata (L.) Mill.
TornlusernMedicago truncatula Gaertn.
MellanlusernMedicago x varia T. Martyn Sand
EsparsettOnobrychis viciifolia Scop.
GulserradellaOrnithopus compressus L.
SerradellaOrnithopus sativus Brot.
Foderärt, KokärtPisum sativum L. (partim)
AlexandrinerklöverTrifolium alexandrinum L.
SmultronklöverTrifolium fragiferum L.
GlandelklöverTrifolium glanduliferum Boiss.
RosenklöverTrifolium hirtum All.
AlsikeklöverTrifolium hybridum L.
BlodklöverTrifolium incarnatum L.
SaltklöverTrifolium isthmocarpum Brot.
SumpklöverTrifolium michelianum Savi
RödklöverTrifolium pratense L.
VitklöverTrifolium repens L.
DoftklöverTrifolium resupinatum L.
SpärrklöverTrifolium squarrosum L.
GrävklöverTrifolium subterraneum L.
PilbladsklöverTrifolium vesiculosum Savi
BockhornsklöverTrigonella foenum-graecum L.
PurpurvickerVicia benghalensis L.
ÅkerbönaVicia faba L.
Ungersk vickerVicia pannonica Crantz
FodervickerVicia sativa L.
LuddvickerVicia villosa Roth
3. Övriga arter
KålrotBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
FodermärgkålBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Honungsört Svartkämpar OljerättikaPhacelia tanacetifolia Benth. Plantago lanceolata L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Betor
FoderbetaBeta vulgaris L. var. crassa Mansf.
SockerbetaBeta vulgaris L. var. altissima Döll
Olje- och fiberväxter
Jordnöt Sareptasenap Raps Svartsenap RybsArachis hypogaea L. Brassica juncea (L.) Czern. Brassica napus L. (partim) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Hampa Safflor Kummin Sojaböna Bomull Solros Oljelin, Spånadslin Vallmo, Opievallmo VitsenapCannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Papaver somniferum L. Sinapis alba L.
Potatis
PotatisSolanum tuberosum L.
Köksväxter
Allium cepa L.
Lök Schalottenlök- Cepa-gruppen - Aggregatum-gruppen
PiplökAllium fistulosum L.
PurjolökAllium porrum L.
VitlökAllium sativum L.
GräslökAllium schoenoprasum L.
Dansk körvelAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Blekselleri Rotselleri- Dulce-gruppen - Rapaceum-gruppen
SparrisAsparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta) Mangold- Rödbeta-gruppen - Mangold-gruppen
Brassica oleracea L.
Grönkål Blomkål Huvudkål (rödkål och vitkål) Brysselkål Kålrabbi Savojkål Broccoli Palmkål Portugisisk kål- Sabellica-gruppen - Botrytis-gruppen - Capitata-gruppen - Gemmifera-gruppen - Gongylodes-gruppen - Sabauda-gruppen - Italica-gruppen - Palmifolia-gruppen - Tronchuda-gruppen
Brassica rapa L.
Salladskål Rova- Pekinensis-gruppen - Rapifera-gruppen
Chilipeppar, paprika FriséesallatCapsicum annuum L. Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Cikoriasallat Sallatscikoria Rotcikoria- Foliosum-gruppen - Sallatscikoria-gruppen - Sativum-gruppen
VattenmelonCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
MelonCucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Slanggurka Druvgurka- Slanggurka-gruppen - Druvgurka-gruppen
Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)Cucurbita maxima Duchesne
Pumpa, squashCucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Kronärtskocka Kardon- Scolymus-gruppen - Kardon-gruppen
MorotDaucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Sötfänkål- Azoricum-gruppen
SallatLactuca sativa L.
TomatSolanum lycopersicum L.
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
Bladpersilja Rotpersilja- Foliosum-gruppen - Tuberosum-gruppen
BlomsterbönaPhaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Buskböna Störböna- Buskböna-gruppen - Störböna-gruppen
Pisum sativum L.
Märgärt Sockerärt Spritärt- Märgärt-gruppen - Sockerärt-gruppen - Spritärt-gruppen
Raphanus sativus L.
Rädisa Rättika- Rädisa-gruppen - Rättika-gruppen
RabarberRheum rhabarbarum L.
SvartrotScorzonera hispanica L.
Aubergin, äggplantaSolanum melongena L.
SpenatSpinacia oleracea L.
VintersallatValerianella locusta (L.) Laterr.
BondbönaVicia faba L.
Zea mays L.
Popmajs Sockermajs Förordning (2021:1194).- Microsperma-gruppen - Saccharata-gruppen

Bilaga 2

Förteckning som avses i 2 § andra stycket

Artbenämning
Äkta kastanjCastanea sativa Mill.
CitronsläktetCitrus
HasselCorylus avellana L.
KvittenCydonia oblonga Mill.
FikonFicus carica L.
KumquatsläktetFortunella
SmultronsläktetFragaria
ValnötJuglans regia L.
ÄpplesläktetMalus
OlivOlea europaea L.
PistaschmandelPistacia vera L.
CitrontörnePoncirus
MandelPrunus amygdalus Batsch
AprikosPrunus armeniaca L.
SötkörsbärPrunus avium L.
SurkörsbärPrunus cerasus L.
PlommonPrunus domestica L.
PersikaPrunus persica (L.) Batsch
Japanskt plommonPrunus salicina Lindley
PäronsläktetPyrus
VinbärssläktetRibes
HallonsläktetRubus
BlåbärssläktetVaccinium
Förordning (2004:749).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utsädesförordning (2000:1330)

CELEX-nr
31998L0096
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:339) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8, 22 §§
Ikraftträder
2002-06-15

Förordning (2003:72) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-03-15

Förordning (2004:749) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 26 §, bil. 1, 2
CELEX-nr
32004L0055
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2005:1225) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28 §§; nya 19 a, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a, 24 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:315) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32006L0124
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:809) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32007L0072
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:920) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008L0062
Ikraftträder
2009-09-15

Förordning (2010:189) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 18 §
CELEX-nr
32008L0090
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:476) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32009L0074
Ikraftträder
2010-06-30

Förordning (2010:1488) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32009L0145
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:292) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:82) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32013L0045
Ikraftträder
2014-03-31

Förordning (2016:1181) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
nuvarande 13, 24 b, 24 c §§ betecknas 13 a, 24 c, 24 d §§; ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19 a, 20, 21, 23, 24 a, den nya 24 c §, rubr. närmast före 20, 22, 24 a §§, rubr. närmast före nuvarande 24 b § sätts närmast före den nya 24 c §; nya 9 a, 10 a, 13, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 b §§
Ikraftträder
2016-12-31

Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:383) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 20 c §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:280) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 i fråga om bilaga 1 och i övrigt den 31 maj 2020.
Omfattning
ändr. 2, 20, 20 a, 20 b, 21, 24 a §§, bil. 1
Ikraftträder
2020-05-31

Förordning (2021:1194) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Omfattning
ändr. 2, 25 §§, bil. 1
Ikraftträder
2022-01-01