SJVFS 2001:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur

och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

och till Norge;

beslutade den 2 maj 2001

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§

förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin

till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge att 1, 5,

10 och 12 §§ samt rubriken till föreskrifterna skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2001:50

Saknr J 136

Utkom från trycket

den 15 maj 2001

Omtryck

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av nötkreatur

och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt

till Andorra, Färöarna och Norge; (SJVFS 2001:50).

1 Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar

handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977, Celex

31964L0432), ändrat genom bl.a. rådets direktiv 98/46/EG (EGT L 198, 15.7.1998, s. 22,

Celex 31998L0046) och rådets direktiv 98/99/EG (EGT L 358, 31.12.1998, s. 107, Celex

31998L0099), rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och

avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med

sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, Celex

31999L0425), kommissionens beslut 1999/465/EG av den 13 juli 1999 om fastställande av

att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från

enzootisk bovin leukos (EGT L 181, 16.7.1999, s. 32, Celex 31999D0465), senast ändrat

genom kommissionens beslut 2001/28/EG (EGT L 6, 11.1.2001, s. 21, Celex 32001D0028),

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I

(Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1,

Celex 21999D0624(1)), beslut nr 2/1999 av Gemensamma kommittén för EG-Andorra av

den 22 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för det den 15 maj 1997 i Bryssel

undertecknade tilläggsprotokollet om veterinära frågor till avtalet genom skriftväxling

mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Furstendömet Andorra (EGT L 31,

5.2.2000, s. 84, Celex 22000D0205(1)) samt beslut nr 1/2001 av Gemensamma kommittén

EG-Färöarna av den 31 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsprotokollet om

veterinära frågor till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks

regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan (EGT L 46, 16.2.2001, s. 24, Celex

22001D0216(1)).

SJVFS 2001:50

Saknr J 136

2

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser utförsel av nötkreatur och svin till länder som

ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge.

Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och svin som skall delta i

kultur- eller sportevenemang. Föreskrifterna gäller inte heller vildsvin.

(SJVFS 2001:50).

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemi-

ologisk enhet; om flera besättningar hålls i en och samma anläggning

skall de bilda en enhet som har samma hälsostatus,

handelsanläggning: anläggning, godkänd av Statens jordbruksverk,

som får användas endast av en handlare i dennes verksamhet vid handel

mellan länder inom EU,

nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur inklu-

sive bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som är

avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

nötkreatur avsedda för slakt: nötkreatur inklusive bison (bison bison)

och vattenbuffel (bubalus bubalus) avsedda för omedelbar slakt,

svin avsedda för avel eller produktion: andra svin än vildsvin och svin

som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

svin avsedda för slakt: svin, utom vildsvin, avsedda för omedelbar

slakt,

uppsamlingsplats: varje plats inklusive anläggningar, uppsamlings-

stationer och marknader som godkänts av Jordbruksverket, dock inte

handelsanläggningar, där nötkreatur eller svin som kommer från olika

besättningar samlas för att utgöra sändningar av djur avsedda för handel,

samt

vildsvin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning

inom- eller utomhus.

Registrering

3 § En exportör skall vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om

registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade utförseltillfället. Regist-

reringen gäller under ett år.

Transport m.m.

4 § Regler om hur djur skall lastas och transporteras samt om rengöring

och desinfektion m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:105) om transport av levande djur.

2Blankett (D 92) rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2001:50

Saknr J 136

3

Uppsamling av djur

5 § Djur som kommer från olika anläggningar och som är avsedda för

utförsel till länder inom EU eller till Andorra, Färöarna och Norge får

endast samlas på en uppsamlingsplats eller en handelsanläggning. En

uppsamlingsplats får vara belägen i Sverige, annat land inom EU,

Andorra, Färöarna eller Norge.

Bestämmelser om uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:71) om uppsamlingsplatser för nötkreatur och

svin avsedda för utförsel.

Bestämmelser om djur som förs via en handelsanläggning finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:72) om handlare som

bedriver handel med nötkreatur och svin avsedda för in- eller utförsel

m.m. (SJVFS 2001:50).

Hälsointyg m.m.

6 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utformat enligt ett

av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär för

1. nötkreatur avsedda för avel, produktion eller slakt3, eller

2. svin avsedda för avel, produktion eller slakt.4

Intyget skall utfärdas av en officiell veterinär. Intyget skall vara ut-

färdat samma dag som en klinisk undersökning av djuren utförs och inom

24 timmar före avsändandet. Denna undersökning får utföras i

avsändarbesättningen eller på en godkänd uppsamlingsplats. Den offi-

ciella veterinären skall även kontrollera djurens identitet samt att even-

tuella krav på tilläggsgarantier enligt gemenskapslagstiftningen är upp-

fyllda.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

destinationsorten. Om sändningen är avsedd för flera mottagare skall

varje djur eller djurgrupp åtföljas av ett hälsointyg. Hälsointyget skall

vara utfärdat på svenska och på minst ett i mottagarlandet officiellt språk.

Det skall ha ett löpnummer och bestå av ett enda ark eller vara utformat

så att varje sidpar bildar en odelbar enhet.

7 § För djur som transporteras via en godkänd uppsamlingsplats skall den

officiella veterinär som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen utfärda

sådant hälsointyg som avses i 6 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den

officiella veterinären som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 6 §, där avsnitt A och B har ifyllts och

undertecknats av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbe-

sättningen.

3Blankett E9.7 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4Blankett E9.9 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2001:50

Saknr J 136

4

Exportpass m.m.

8 § Nötkreatur skall åtföljas av exportpass. Deras förflyttning skall ha

rapporterats till den centrala djurdatabasen (CDB) i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registre-

ring av nötkreatur.

Härstamningsbevis

9 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av härstamningsbevis i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som

används till avel och verkets föreskrifter (SJVFS 1994:79) om svin som

används i avel.

Djurhälsovillkor m.m.

Allmänt

10 § Djuren

1. skall vara märkta i enlighet med med Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymptom vid en klinisk under-

sökning utförd av officiell veterinär inom 24 timmar före avsändandet,

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för smittsam sjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under

djurhälsorestriktioner,

5. skall även vara fria från sjukdomar som mottagarlandet har rätt att

kräva frihet från enligt gemenskapslagstiftningen, och

6. skall härröra från något land inom EU, Andorra, Färöarna eller

Norge eller ha importerats från ett annat av EU godkänt tredje land.

(SJVFS 2001:50).

Nötkreatur för avel eller produktion

11 § Djuren skall på avsändningsdagen ha befunnit sig i avsändar-

besättningen i minst 30 dagar eller i ursprungsbesättningen sedan födseln

om djuren är yngre än 30 dagar.

12 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion skall komma från en

besättning som är

1. officiellt fri från brucellos,

2. officiellt fri från, bovin tuberkulos och

3. officiellt fri från enzootisk bovin leukos (EBL). (SJVFS 2001:50)

Nötkreatur avsedda för slakt

13 § Nötkreatur avsedda för s lakt skall komma från en besättning som är

officiellt fri från brucellos, bovin tuberkulos och EBL.

SJVFS 2001:50

Saknr J 136

5

Svin avsedda för avel eller produktion

14 § Djuren skall på avsändningsdagen ha befunnit sig i avsändarbesätt-

ningen i minst 30 dagar eller i ursprungsbesättningen sedan födseln om

djuren är yngre än 30 dagar.

Övriga bestämmelser

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 26 juli 1999, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:5) om utförsel av tamdjur av nöt-

kreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till

Norge skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 15 maj 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)

5

SJVFS 1999:77.

6

SJVFS 2001:50.