SJVFS 2001:60

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns och kycklingar samt vallarealer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersök-

ning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns

och kycklingar samt vallarealer;

beslutade den 29 maj 2001

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 § förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken, följande.

SJVFS 2001:60

Utkom från trycket

den 31 maj 2001

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen skall på begäran lämnas

till Statistiska centralbyrån (SCB) av

1. den näringsidkare som brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar

åkermark och innehar nötkreatur, svin, får, höns eller kycklingar, eller

2. den näringsidkare som äger en djurbesättning som någon gång

under innevarande år omfattat minst 50 kor, eller minst 250 nötkreatur,

eller minst 50 suggor, eller minst 250 svin, eller minst 50 tackor, eller

minst 1 000 höns inklusive kycklingar.

2 § De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketten ”Djurräkning

den 14 juni 2001” som utgör bilaga till denna författning och skall avse

näringsidkarens innehav av djur och vallarealer per den 14 juni 2001.

Uppgifterna skall ha kommit in till SCB senast den 21 juni 2001.

Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk besluta att

uppgifterna lämnas vid ett senare tillfälle.

-------------------------

1

Jfr rådets direktiv 93/23/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 1, Celex 31993L0023), rådets

direktiv 93/24/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 5, Celex 31993L0024) , rådets direktiv

93/25/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 10, Celex 31993L0025 senast ändrade genom

rådets direktiv 97/77/EG (EGT 010, 16.1.1998, s. 28, Celex 31997L0077).

SJVFS 2001:60

2

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Per Eklund

(Statistikenheten)

SJVFS 2001:60

3

Bilaga