SJVFS 2001:76

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla naturoch kulturmiljöer i renskötselområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur-

och kulturmiljöer i renskötselområdet

;

beslutade den 3 juli 2001

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 9 och 22 §§

förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder samt efter samråd med Same tinget, Riksantikvarieämbetet och

Statens naturvårdsverk, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet

dels att 6 och 12 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 5, 8-11, 13, 17, 18 och 21 §§ samt rubrikerna närmast

före 5, 9, 12 a och 13 §§ skall ha följande lydelse, samt

dels att det i föreskrifterna skall införas tre nya paragrafer, 12 a, 13 a

och 13 b §§, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2001:76

Utkom från trycket

den 13 juli 2001

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd

från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa

förordningar1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 av den 23 juli 1999

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/99 om

stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

(EUGFJ) till utveckling av landsbygden2,

3. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och struktur-

stöd, samt

4. förordningen (2000:577) om stöd för miljö - och landsbygdsutveck-

lingsåtgärder (LBU-förordningen),

1 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).

2 EGT L 214, 13.8.1999, s. 31 (Celex 31999R1750).

SJVFS 2001:76

2

5. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 o m

ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem

inom gemenskapen3, samt

6. kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december

1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade

administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stöd-

system4 (IAKS-förordningen). (SJVFS 2001:76).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

förna: dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin

struktur och ännu inte brutits ned,

kräva skötsel för att behålla sina värden: marken har sådan växtlighet

att årlig skötsel krävs för att hindra att markvegetationen bildar förna,

landskapselement: landskapselement som krävs för att kvalificera

renvall som stödobjekt och som uppfyller förutsättningarna i 19 §,

renvall: renvallar som uppfyller förutsättningarna i 17 §,

renhägn: renhägn som uppfyller förutsättningarna i 18 §,

skadlig ansamling av förna: en ansamling av förna som kan leda till

uppluckring av grässvålen eller på annat sätt skada markens natur-

eller kulturmiljövärden,

stödobjekt: renvallar och renhägn,

traditionell: huvudsakligen uppförd före motoriseringen av rensköt-

seln, d.v.s. före 1960,

träd och buskar av igenväxningskaraktär: träd och buskar som kunnat

etablera sig p.g.a. att renvallen/renhägnet inte längre används vid ren-

skötsel och/eller som kan skada natur- och kulturmiljövärden; hit räk-

nas varken de träd och buskar som haft en funktion i den traditionella

renskötseln eller deras ersättningsträd, samt

öppen mark: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av

skugga eller annan konkurrens från träd och buskar. (SJVFS 2001:76).

Allmänt om ansökningar m.m.

3 § En ansökan, redovisning eller anmälan skall göras skriftligen på det

sätt, inlämnas inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av

EG:s regler, LBU-förordningen, dessa föreskrifter eller den blankett på

vilken uppgifterna skall lämnas. Detsamma gäller uppgifter som senare

ändras eller tillförs en ansökan, redovisning eller anmälan.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stöd

får dock lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.

3 EGT L 355, 05.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).

4 EGT L 391, 31.12.1992, s. 36 (Celex 31992R3887).

SJVFS 2001:76

3

En ansökan, redovisning eller anmälan skall ges in i original och vara

undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

4 § Av 1 kap. 9 § LBU-förordningen framgår att om en ansökan om ut-

betalning av stöd lämnas in för sent skall reglerna i IAKS-förord ningen

om för sen ansökan tillämpas. Detsamma skall gälla komp letteringar och

ändringar som skall vara inkomna senast vid den tidpunkt som anges i

10 §. Avdraget skall när det gäller kompletteringar och ändringar beräk-

nas på de stödobjekt som berörs av ändringen.

Ansökan om godkännande av åtagande för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet (ansökan om stödåta-

gande) (SJVFS 2001:76).

5 § Stödperioden börjar löpa den 1 oktober och omfattar en period av fem

år. (SJVFS 2001:76).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

7 § Är den sökande annan än berörd sameby skall den berörda samebyn

genom länsstyrelsens fö rsorg ges möjlighet att yttra sig över den sökandes

lämplighet att genomföra åtagandet.

8 § Ansökan om stödåtagande med början 2001 skall göras på Jord -

bruksverkets blankett ”Ansökan om stöd för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2001”. Blanketten skall ha

kommit in till länsstyrelsen senast den 30 augusti 2001 och då innehålla

tydliga uppgifter om:

1. Vem som ansöker om stödåtagande.

2. Varje stödobjekts typ.

3. Läget för varje stödobjekt enligt rikets nät. En kopia av original-

karta från Lantmäteriverket på vilken varje renvall och renhägn som

ingår i ansökan markerats skall bifogas ansökan. Skalan skall vara sådan

att läget av enskilda stödobjekt framträder tydligt.

4. Varje stödobjekts omfattning.

5. För renvallar beteckning på de kartskisser som skall fogas till ansö-

kan enligt fjärde stycket.

6. För renvallar det landskapselement som gör att varje renvall som

ingår i ansökan kvalificerar sig för stöd.

Läget på varje stödobjekts mittpunkt skall anges med minst femsiff-

riga x- och y -koordinater enligt rikets nät.

Omfattningen av renvallar skall anges i hektar med två decimalers

noggrannhet. Redovisning av renvallar skall ske med varje renvalls areal

projicerad i ett horisontalplan. Utebliven decimal i redovisningen av ren-

vallar skall betraktas som en nolla. Omfattningen av renhägn skall anges i

löpmeter.

SJVFS 2001:76

4

För varje renvall som ingår i ansökan om stödåtagande skall en kart -

skiss bifogas som visar renvallens gränser och landskapselementens läge

inom vallen. Skissen skall vara ett fullgott stöd för att återfinna de gränser

som enligt 15 § skall ha markerats i terrängen.

Är den särskilda blanketten inte inkommen och villkoren i punkterna

1-3 inte uppfyllda senast den 24 september 2001 kan ett åtagande med

början år 2001 inte godkännas.

Komplettering med uppgifter som avses i punkterna 4-6 får göras

inom den tid som framgår av 10 §.

Komplettering med andra uppgifter än de som avses i punkterna ovan

får ske inom den tid som länsstyrelsen begär dock alltid innan länsstyrel-

sen har lämnat besked om resultat av administrativa kontroller eller om att

fältkontroll av sökandens stödobjekt kommer att ske. (SJVFS 2001:76).

Ansökan om utbetalning av stöd (SJVFS 2001:76).

9 § Ansökan om utbetalning av stöd för år 2001 skall göras på Jord -

bruksverkets blankett ”Ansökan om stöd för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2001”. Blanketten skall ha

kommit in till länsstyrelsen senast den 30 augusti 2001 och då innehålla

tydliga uppgifter om:

1. Vem som ansöker om utbetalning av stöd.

2. Vilka stödobjekt som ansökan om ut betalning avser.

3. Stödobjektens omfattning.

En handling som givits in till länsstyrelsen, och som den 30 augusti

2001 inte uppfyller de ovan nämnda kraven i punkt 1 och 2, skall be-

handlas som en ansökan om utbetalning av stöd först vid den tidpunkt då

handlingen har kompletterats så att dessa krav är uppfyllda.

Komplettering med uppgifter som avses i punkten 3 får göras inom

den tid som framgår av 10 §.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länssty-

relsen begär dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultat

av administrativa kontroller eller om att fältkontroll av sökandens stöd-

objekt kommer att ske. (SJVFS 2001:76).

Kompletteringar och ändringar av ansökan

10 § Kompletteringar och ändringar får, om ingenting annat framgår av

denna författning, ges in till länsstyrelsen senast den 24 oktober 2001.

Inkommer komplettering eller ändring senare skall avdrag för sen kom-

plettering eller ändring göras enligt 4 §. (SJVFS 2001:76).

11 § Det är tillåtet att dra tillbaka stödobjekt, eller minska stödobjektens

omfattning, från en ansökan om stödåtagande eller en ansökan om ut-

betalning av stöd. En sådan ändring skall göras skriftligen innan länssty-

SJVFS 2001:76

5

relsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller av de

aktuella uppgifterna eller att kontrollbesök kommer att ske. (SJVFS

2001:76).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

Anpassning av befintligt stödåtagande (SJVFS 2001:76).

12 a § Om det vid kontroll eller på annat sätt fastställs av länsstyrelsen att

ett åtagandes omfattning skiljer sig från den omfattning sökanden angivit

i sin ansökan om stödåtagande får länsstyrelsen anpassa åtagandets om-

fattning till de av länsstyrelsen fastställda uppgifterna. I de fall länsstyrel-

sen fastställer en större omfattning än den omfattning sökanden angivit i

sin ansökan om stödåtagande får länsstyrelsen anpassa åtagandet först

efter överenskommelse med sökanden. Anpassningen skall vara berätti-

gad med hänsyn till syftet med åtagandet. (SJVFS 2001:76).

Ansökan om övertagande av stödåtagande m.m. (SJVFS 2001:76).

13 § Sameby eller medlem av sameby får helt eller delvis överta en an-

nan samebys eller samebymedlems ansökan om ett stödåtagande, beslut

om stödåtagande eller ansökan om utbetalning av stöd.

Ansökan om ett sådant övertagande skall göras på Jordbruksverkets

blankett ”Ansökan om övertagande av stöd för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2001”. (SJVFS 2001:76).

13 a § Vid överlåtelse av företaget i dess helhet, enligt artikel 14 a i

IAKS- förordningen, skall blanketten enligt 13 § ha kommit in till

länsstyrelsen senast en månad efter det att överlåtelsen har skett och då

innehålla tydliga uppgifter om

1. vem som överlåtit företaget och till vem överlåtelsen har skett,

samt

2. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats till länsstyrelsen och som vid ovan nämnda

tidpunkt inte uppfyller de ovan och de i 13 § redovisade kraven på form

och innehåll utgör och behandlas som en ansökan om övertagande först

vid den tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är upp-

fyllda. (SJVFS 2001:76).

13 b § Om överlåtelsen omfattar annat än överlåtelse av företaget i dess

helhet skall blanketten, enligt 13 §, ha kommit in till länsstyrelsen senast

den 24 september 2001 och då innehålla tydliga och fullständiga uppgifter

om

1. vem som överlåtit och vem som övertagit hela eller delar av en an-

sökan om ett stödåtagande, ett beslut om stödåtagande eller en ansökan

om utbetalning av stöd,

SJVFS 2001:76

6

2. överlåtelsens omfattning, samt

3. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats in till länsstyrelsen och som vid den tid-

punkt som anges i 10 § inte uppfyller de i första stycket och i 13 § redovi-

sade kraven på form och innehåll, utgör och skall behandlas som en ansö-

kan om övertagande först vid den tidpunkt då handlingen har komplette-

rats så att kraven är uppfyllda. Föreligger endast brister i fråga om redo-

visning av överlåtelsens omfattning och ingen komplettering i dessa avse-

enden sker omfattar ansökan endast de uppgifter som redovisats på före -

skrivet sätt.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länssty-

relsen begär dock alltid in nan länsstyrelsen lämnat besked om resultaten

av administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske.

(SJVFS 2001:76).

14 § Är övertagaren annan än berörd sameby skall genom länsstyrelsens

försorg den berörda samebyn ges möjlighet att yttra sig över övertagarens

lämplighet att genomföra åtagandet.

Markering av stödobjekt i terrängen

15 § Gränserna för varje enskilt stödobjekt skall tydligt framgå i ter-

rängen genom markering eller på något annat likvärdigt sätt. För marke -

ringar gäller skötselvillkor enligt 20 § under hela stödperioden.

Kontroll

16 § För varje kontrollbesök skall den rapport som avses i artikel 7 a i

IAKS-förordningen innehålla uppgifter om vilka stödobjekt, skötselvill-

kor och andra villkor som kontrollerats samt resultatet av kontrollerna.

För renvallar skall därtill anges vilka typer av värdefulla landskapsele-

ment enligt 19 § som förekommer inom stödobjektet.

Kvalificering av stödobjekt

17 § För att en traditionell renvall skall vara stödberättigande skall den

uppfylla följande krav:

1. Marken och markvegetationen inom hela vallen skall visa på lång-

varig renskötsel.

2. Vallen skall kräva skötsel för att behålla sina natur- och kultur-

värden.

3. Minst en fjärdedel av vallen skall bestå av öppen mark.

4. Inom eller i nära anslutning till vallen skall det förekomma minst ett

värdefullt landskapselement av de typer som anges i 19 §.

Till renvall får även anslutande viste räknas. (SJVFS 2001:76).

SJVFS 2001:76

7

18 § För att ett traditionellt renhägn skall vara stödberättigande skall det

uppfylla följande krav:

1. Hägnet skall ha använts för renskötsel.

2. Hägnet skall vara uppfört av naturmaterial motsvarande naturmiljön

på platsen.

Till hägn får även anslutande fångstarmar räknas. (SJVFS 2001:76).

19 § Följande värdefulla landskapselement kan användas för kvalifice-

ring av renvallar enligt 17 § under förutsättning att elementen är fullt

synliga ovan mark och används eller har använts i samband med ren-

skötsel:

1. Hägn som uppfyller kraven enligt 18 § eller rester av sådant hägn.

2. Bostadskåta av traditionell typ eller rester av sådan kåta.

3. Bod eller förrådsställning eller rester av sådana anläggningar.

4. Jordkällare eller mjölkgrop eller rester av sådana anläggningar.

5. Härd eller rökhärd.

6. Träd som bär tydliga spår av att ha använts i samband med ren-

skötsel.

Ett enskilt värdefullt landskapselement får inte användas för kvalifice-

ring av mer än en renvall.

Skötselvillkor

20 § Stödmottagaren är skyldig att inom hela renvallen eller renhägnet

tillse att:

1. Träd och buskar av igenväxningskaraktär är borttagna vid slutet av

stödperiodens första år.

2. Ingen skadlig ansamling av grenar och kvistar eller förna från gräs,

örter, löv och skott förekommer på marken.

3. Värdefulla landskapselement av de typer som räknas upp i 19 § inte

skadas eller tas bort.

Om en renvall vid tillfället för ansökan om åtagande i väsentlig om-

fattning är bevuxen med träd och buskar av igenväxningskaraktär får

borttagandet skjutas upp till slutet av stödperiodens andra år.

21 § Skötselvillkor enligt 20 § gäller för en zon om fem meters bredd på

vardera sidan om renhägn inklusive eventuella anslutande fångstarmar.

För renhägn gäller utöver skötselvillkoren i 20 § att stödmottagaren är

skyldig att underhålla renhägnet på sådant sätt att det är funktionsdugligt

eller skulle ha varit det om hägnet oms lutit hela renhagen. Hägnet skall

underhållas med naturmaterial motsvarande naturmiljön på platsen.

(SJVFS 2001:76).

SJVFS 2001:76

8

Undantag

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge en sökande

undantag från bestämmelserna i 1-16 §§ i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 21 augusti 2000, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:27) om miljöstöd för bevarande av

värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet skall upphöra att

gälla.

I fråga om stöd som avser stödår före stödåret med början den 1

oktober 2000 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 15 juli 2001. I fråga om stöd som

avser stödår före stödåret med början den 1 oktober 2001 gäller äldre

författningar.

MATS PERSSON

Helena Busk

(Miljö - och regionalstödsenheten)

5

SJVFS 2000:126.

6

SJVFS 2001:76.