Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1708 i lydelse enligt SFS 2022:61
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

/Upphör att gälla U: 2022-03-01/

1 §  I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige.

Med EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden avses i denna lag EU:s förordningar om

 1. stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, och
 2. stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Lag (2015:267).

/Träder i kraft I: 2022-03-01/

1 §  Denna lag kompletterar sådana EU-förordningar som innehåller bestämmelser om stöd från

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden,
 2. Europeiska socialfonden,
 3. Europeiska socialfonden+,
 4. Fonden för en rättvis omställning, och
 5. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

[S2]Regeringen ska i tillkännage vilka grundförordningar som avses. Lag (2022:61).

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen anges att det i lagen ges bestämmelser som behövs för att EG:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige. Genom ändringen ersätts i andra stycket första punkten strukturfonderna med Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Undantaget för Fonden för fiskets utveckling stryks. I denna punkt stryks även gemenskapsinitiativ och andra av gemenskapen prioriterade mål. I andra punkten ersätts Europeiska utvecklings- ...

Prop. 2021/22:48: I första stycket ersätts hänvisningen till EU:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden med en upplysning om att lagen kompletterar sådana EU-förordningar som innehåller bestämmelser om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska socialfonden+, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tillsyn och kontroll

/Upphör att gälla U: 2022-03-01/

2 §  Tillsyn och annan kontroll över att reglerna i EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits. Lag (2015:267).

/Träder i kraft I: 2022-03-01/

2 §  Tillsyn och annan kontroll över att de EU-förordningar som lagen kompletterar följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

[S3]Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits. Lag (2022:61).

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen anges att regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som utövar tillsyn och kontroll över att reglerna i de nämnda EU-förordningarna följs. Uttrycket EG:s förordningar ändras i första stycket till EU:s förordningar Det görs även andra redaktionella ändringar. I tredje stycket ändras ordet skall till ska.

3 §  För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produkter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna bedrivas.

[S3]Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen. Lag (2015:267).

3 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion. Lag (2021:892).

4 §  Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första meningen gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer som är utsedda av dessa institutioner. Lag (2015:267).

Prop. 2014/15:89: Bestämmelsen innebär att flera av de befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt 3 § även gäller för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer. Paragrafen ändras på så sätt att EG:s institutioner byts ut till Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2.

4 a §  Bestämmelserna i 3 och 4 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Lag (2017:245).

Prop. 2016/17:56: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 9.2.

Av bestämmelsen framgår att regleringen om platskontroll i lagen om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden inte ska tillämpas vid Olafs platskontroller. I stället tillämpas reglerna i den föreslagna lagen om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Bestämmelsen har utformats ...

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas. Lag (2015:267).

Prop. 2014/15:89: Genom bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas. Paragrafen ändras språkligt genom att ordet skall ändras till ska.

Ränta

/Upphör att gälla U: 2022-03-01/

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp enligt EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas. Lag (2015:267).

/Träder i kraft I: 2022-03-01/

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på stödbelopp som lämnats ur de fonder som anges i 1 § första stycket, om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas. Lag (2022:61).

Prop. 2014/15:89: Genom bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om ränta på belopp som ska återbetalas. Paragrafen ändras redaktionellt och språkligt genom att uttrycket EG:s

förordningar ändras till EU:s förordningar och ordet skall ändras till ska. Utformningen av bemyndigandet i paragrafen ändras redaktionellt.

Prop. 2021/22:48: Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp som ska återbetalas. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Avgifter

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt denna lag. Lag (2015:267).

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt lagen. Genom ändringen stryks den del av bemyndigandet som avser avgifter för kartor som tillhandahålls i ärenden om stöd enligt EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden. Sådana avgifter tas inte längre ut. Utformningen av bemyndigandet i paragrafen ändras redaktionellt. De närmare övervägandena har redovisats ...

Överklagande

8 §  En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (1997:105).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:126, Prop. 1994/95:75, Bet. 1994/95:JoU7
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1997:105) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:157, Prop. 1996/97:48, Bet. 1996/97:JoU7
  Omfattning
  nuvarande 7 § betecknas 8 §, rubr. närmast före 7 § sätts närmast före den nya 8 §; ändr. 3 §; ny 7 §, rubr. närmast före nya 7 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Lag (1998:564) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:1316) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:91, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:MJU2
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2015:267) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Förarbeten
Rskr. 2014/15:193, Prop. 2014/15:89, Bet. 2014/15:NU19
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:245) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:188, Prop. 2016/17:56, Bet. 2016/17:JuU22
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2021:892) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Förarbeten
Rskr. 2021/22:5, Prop. 2020/21:187, Bet. 2021/22:MJU3
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:61) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Förarbeten
Rskr. 2021/22:130, Prop. 2021/22:48, Bet. 2021/22:NU7
Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2022-03-01