SJVFS 2001:98

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersök-

ning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin;

beslutade den 14 november 2001

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken, följande1.

SJVFS 2001:98

Utkom från trycket

den 19 november 2001

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares inne-

hav av nötkreatur och svin skall på begäran lämnas till Statistiska central-

byrån (SCB) av

1. den näringsidkare som brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åker-

mark och innehar nötkreatur eller svin, eller

2. den näringsidkare som äger en djurbesättning som någon gång

under innevarande år omfattat minst 50 kor, eller minst 250 nötkreatur,

eller minst 50 suggor, eller minst 250 svin.

2 § De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketten ”Djurräkning

den 3 december 2001” som utgör bilaga till denna författning och skall

avse näringsidkarens innehav av nötkreatur och svin per den 3 december

2001. Uppgifterna skall ha inkommit till SCB senast den 12 december

2001.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgif-

terna skall lämnas vid ett senare tillfälle.

--------------------------

Denna författning träder i kraft den 26 november 2001.

MATS PERSSON

Per Eklund

(Statistikenheten)

1

Jfr rådets direktiv 93/23/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 1, Celex 31993L0023), rådets

direktiv 93/24/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 5, Celex 31993L0024), senast ändrade genom

rådets direktiv 97/77/EG (EGT 010, 16.1.1998, s. 28, Celex 31997L0077).

SJVFS 2001:98

2

Bilaga