SJVFS 2002:101

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produktersom förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som

förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge

och, vad avser fiskprodukter, Island;

beslutade den 23 december 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 § förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. att 1 § verkets föreskrifter

(SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in

från tredje land till Europeiska Unionen (EU), Norge och, vad avser

fiskprodukter, Island skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då författningen träder i kraft.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

Utkom från trycket

den 23 december 2002

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser veterinära kontroller m.m. av produkter som

förs in från tredje land och som omfattas av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:13) om införsel av produkter av animaliskt

ursprung m.m., Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om

införsel av djur, sperma, ägg och embryon, Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1996:59) om införsel av embryon och sperma från nöt-

1 Jfr rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av

veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT nr L 24,

30.1.1998, s. 9, Celex 31997L0078), kommissionens beslut 92/525/EEG av den 3 november

1992 om villkor för godkännande av gemenskapens gränskontrollstationer som ansvarar för

veterinära kontroller av produkter som importeras från tredje land (EGT nr L 331,

17.11.1992, s. 16, Celex 31992D0525), kommissionens beslut 93/13/EEG av den 22

december 1992 om veterinära kontroller vid gemenskapens gränskontrollställen av

produkter från tredje land (EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 33, Celex 31993D0013),

kommissionens beslut 93/14/EEG av den 23 december 1992 om veterinära kontroller av

produkter från tredje land i frilager, frizoner och i tullager samt under transport från ett

tredje land till ett annat via gemenskapen (EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 42, Celex

31993D0014), kommissionens beslut 94/360/EEG av den 20 maj 1994 om den minskning av

frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för

vissa varupartier från tredje land (EGT nr L 158, 25.6.1994, s. 41, Celex 31994D0360),

kommissionens beslut 02/4873/EG om tillfälliga skyddsbestämmelser för import av

animaliska produkter för privat konsumtion) samt gemensamma EES-kommitténs beslut nr

69/98 (EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1).

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

2

kreatur samt sperma från svin eller Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och pro-

dukter därav.

Föreskrifter om veterinära kontroller av produkter avsedda som

livsmedel utfärdas av Statens livsmedelsverk. I dessa föreskrifter finns

dock undantag från kravet på veterinärkontroller avseende livsmedel av

animaliskt ursprung och övriga produkter som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur. Veterinärkontroller skall inte utföras på följande

produkter:

1. Animalis ka produkter för livsmedelsändamål, som inte har sitt

ursprung i kött eller mjölk, och som inte överstiger 1 kg. Produk-

terna skall vara avsedda för förbrukning i enskilt hushåll och

komma från ett tredje land eller del av ett tredje land varifrån

import är tillåten.

2. Produkter, som inte överstiger 1 kg, av fisk, blötdjur och kräftdjur

för livsmedelsändamål och förbrukning i enskilt hushåll och som

kommer från ett tredje land eller del av ett tredje land varifrån

import är tillåten. Införd fisk skall vara rensad och urtagen.

3. Animaliska produkter för livsmedelsändamål, som inte har sitt

ursprung i kött eller mjölk och som inte överstiger 1 kg.

Produkter, för livsmedelsändamål, av fisk som är rensad och

urtagen, blötdjur och kräftdjur upp till 1 kg. Införsel utan

veterinärkontroll får ske under förutsättning att produkterna

konserverats genom värmebehandling i en hermetiskt tillsluten

behållare med ett F

o

-värde på minst 3,00. Produkterna skall vara

avsedda för förbrukning i enskilt hushåll.

4. Modersmjölksersättning i pulverform, barnmat och specialmat

som krävs av medicinska skäl och som är avsedda för förbrukning

i enskilt hushåll. Införsel utan veterinärkontroll får ske under

förutsättning att produkten inte måste kylas före konsumtion, att

det rör sig om förpackad märkesvara för direkt försäljning till

slutkonsumenten och att förpackningen inte brutits.

5. Kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter, för

livsmedelsändamål, från Grönland, Färöarna, Island, Andorra,

San Marino, Liechtenstein, Schweiz, Estland, Litauen, Lettland,

Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Rumänien,

Bulgarien, Malta och Cypern. Införsel utan veterinärkontroll får

ske under förutsättning att produkten tas med av resenärer i

handen eller i bagaget och att dess beskaffenhet och mängd är

rimlig för vad som kan tänkas konsumeras av en enskild individ.

6. Produkter som befinner sig ombord på ett transportmedel i inter-

nationell trafik och är avsedda att konsumeras av besättningen

och passagerarna, förutsatt att produkterna inte skall föras in till

EU, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island. Om dessa

produkter eller köksavfall från dem förs i land, skall de destrueras

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

3

i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1998:34) om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall

eller under tullkontroll överföras direkt till ett annat

transportmedel i internationell trafik.

7. Produkter som skickas som varuprover och produkter som är

avsedda för utställningar, förutsatt att de inte skall saluföras och

att införselvillkoren enligt Jordbruksverkets föreskrifter är

uppfyllda.

8. Produkter som är avsedda att genomgå särskilda undersökningar

eller analyser, förutsatt att införselvillkoren enligt

Jordbruksverkets föreskrifter är uppfyllda.

Produkter enligt punkterna 7 och 8 skall, efter det att utställningen är

avslutad eller de särskilda undersökningarna eller analyserna har utförts,

destrueras eller återsändas enligt villkor meddelade av Jordbruksverket.

(SJVFS 2003:101 ).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat, i

Sverige Jordbruksverket, som har behörighet att utföra veterinärkontroller

eller den myndighet till vilken den centrala myndigheten har delegerat

sådan behörighet,

dokumentkontroll: kontroll av de veterinärintyg eller motsvarande

dokument som åtföljer en sändning,

EU: medlemsstaternas i Europeiska unionen territorier enligt bilaga 1,

fysisk kontroll: undersökning och kontroll av själva produkten, even-

tuellt med kontroll av förpackning och temperatur samt provtagning och

laboratorietest,

godkänd tullbehandling:

a) att en sändning hänförs till ett tullförfarande,

b) att varor förs till en frizon eller ett frilager,

c) att varor återexporteras från gemenskapens tullområde,

d) att varor förstörs eller

e) att varor överlåts till statskassan,

gränskontrollstation: en av Europeiska kommissionen godkänd station

för veterinära kontroller av produkter som från tredje land skall föras in

till EU, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island,

gränskontrollveterinär: av den behöriga myndigheten förordnad offi-

ciell veterinär vid en gränskontrollstation,

harmoniserade importvillkor: av Europeiska kommissionen fastställd

mall för veterinärintyg eller motsvarande dokument,

identitetskontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att uppgifterna i

veterinärintyg eller andra dokument stämmer överens med produkten,

import: införsel för övergång till fri omsättning inom EU, Norge eller,

vad avser fiskprodukter, Island,

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

4

lastansvarig: fysisk eller juridisk person, eller dennes ombud, som är

ansvarig för sändningen,

patogener: mikroorganismer, såsom virus och bakterier, parasiter eller

annan sjukdomsalstrande faktor som kan sprida smittsamma sjukdomar

till djur,

produkt: vara som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,

sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av

samma veterinärintyg eller andra dokument, befordras med samma

transportmedel och kommer från samma tredje land eller samma del av

tredje land,

transitering: sändningar med produkter från tredje land som under

tullkontroll transporteras genom EU, Norge eller, vad avser fiskpro dukter,

Island och är avsedda för ett annat tredje land.

Gränskontrollstationer

3 § Införsel får endast ske över en av Europeiska kommissionen godkänd

gränskontrollstation.

En gränskontrollstation skall uppfylla kraven enligt bilaga 2. God-

kända gränskontrollstationer i Sverige finns förtecknade i bilaga 3.

Anmälan om införsel

4 § Den lastansvarige skall med hjälp av ett intyg enligt bilaga 4 punkt 1

minst en arbetsdag i förväg underrätta gränskontrollveterinären vid den

gränskontrollstation där sändningen skall föras in om sändningens an-

komst. Alternativt kan uppgifterna i intyget, efter överenskommelse med

den behöriga myndigheten, översändas per telefax eller elektronisk post.

Intyget skall bestå av ett original och tre kopior och vara utformat på

minst ett av de officiella språken vid införselortens gränskontrollstation

samt på ett av de officiella språken i mottagarlandet.

Den lastansvarige skall

1. sända en kopia till tullkontoret vid gränskontrollstationen samt

2. sända originalet och två kopior till gränskontrollveterinären vid

gränskontrollstationen.

Veterinärkontroller

5 § Kontroller enligt dessa föreskrifter skall utföras av en gränskontroll-

veterinär på en gränskontrollstation.

6 § Gränskontrollveterinären skall ha tillgång till lastningsmanifest från

fartyg eller flygplan för att kunna kontrollera dessas överensstämmelse

med anmälan enligt 4 § och de dokument som åtföljer sändningarna.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

5

7 § Varje sändning skall genomgå dokumentkontroll i enlighet med

bilaga 5. Veterinärintyg eller andra dokument skall i original åtfölja

sändningen till gränskontrollstationen.

8 § Varje sändning skall genomgå identitetskontroll. Med undantag för

produkter i lös vikt skall identitetskontrollen utföras i enlighet med bilaga

6.

9 § Varje sändning skall genomgå fysisk kontroll i enlighet med bilaga 7.

Fysisk kontroll av produkter för vilka importvillkoren är harmoniserade

skall utföras stickprovsmässigt med de frekvenser som anges i bilaga 8.

I de fall ett likvärdighetsavtal, som slutits mellan EU och ett tredje

land, innefattar att fysisk kontroll skall utföras med särskilda frekvenser

skall dessa tillämpas.

Gränskontrollveterinären får efter egen bedömning eller enligt in-

struktioner från Jordbruksverket ta prover från en sändning för laborato-

rieanalys.

10 § Gränskontrollveterinären skall under punkt 2 i det intyg som avses i

4 § intyga resultatet av kontrollerna.

Originalet överlämnas till tullkontoret vid gränskontrollstationen, en

kopia överlämnas till den lastansvarige och en kopia behålls på gräns-

kontrollstationen.

11 § Det intyg som avses i 10 § skall åtfölja sändningen så länge som den

står under tullövervakning och innehålla en hänvisning till tulldoku-

mentet.

Vid import skall intyget åtfölja sändningen till mottagaren.

Om sändningen är uppdelad i flera delar gäller det som föreskrivs i

första och andra styckena för varje del av sändningen.

12 § Om sändningen uppfyller importvillkoren skall gränskontroll-

veterinären överlämna bestyrkta kopior av originalintygen eller original-

dokumenten till den lastansvarige.

Arkivering och registrering

13 § För sändningar som importeras skall originalintygen eller mot-

svarande originaldokument och den intygskopia som avses i 10 § andra

stycket förvaras på gränskontrollstationen i minst tre år.

14 § Gränskontrollveterinären skall upprätta register med uppgifter om

samtliga kontrollerade sändningar i enlighet med Jordbruksverkets in-

struktioner.

Registren skall bevaras på gränskontrollstationen i minst 18 månader

efter kontrolldagen.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

6

Uppgifterna i registren skall senast den femte i varje månad rappor-

teras till Jordbruksverket.

Särskild import

15 § Om

- en produkt är avsedd för ett land eller ett område inom EU, Norge

eller, vad avser fiskprodukter, Island, som ställer särskilda krav vid

import,

- provtagningar har gjorts, men resultatet ännu inte är känt när trans-

portmedlet lämnar gränskontrollstationen, eller

- importen har godkänts endast för särskilda ändamål,

skall kompletterande uppgifter lämnas via Animo -nätet till bestämmelse-

ortens behöriga myndighet.

16 § Varje sändning med produkter enligt 15 § första och tredje streck-

satserna och som är avsedda för ett annat EU-land, Norge eller, vad avser

fiskprodukter, Island skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll

och fysisk kontroll enligt 7-9 §§ vid den gränskontrollstation där pro-

dukterna förs in till EU, Norge respektive Island. Det skall särskilt kon-

trolleras att produkterna uppfyller särskilda krav som ställs i bestämmel-

selandet eller bestämmelseområdet.

17 § För produkter som avses i 16 § och andra produkter som skall

övervakas under transporten från gränskontrollstationen till den motta-

gande anläggningen gäller följande:

1. Transport skall ske i fordon eller behållare som är läckagefria och

har förseglats av den behöriga myndigheten. Produkter som avses i 15 §

tredje strecksatsen skall dessutom stå under tullkontroll i enlighet med

förfarande T5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli

1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92

om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen2.

2. Gränskontrollveterinären skall via Animo -nätet underrätta be-

stämmelseortens behöriga myndighet om produkternas ursprung och den

mottagande anläggningen.

3. Senast 15 dagar därefter skall den officiella veterinären på be-

stämmelseorten, efter information från den som är ansvarig för den

mottagande anläggningen, meddela gränskontrollveterinären på införsel-

orten att sändningen anlänt.

Den officiella veterinären skall utföra regelbundna kontroller av

framför allt registren över sändningar som anlänt till sådana anläggningar.

4. Om det framkommer att en sändning inte har anlänt till bestäm-

melseorten skall den behöriga myndigheten vid införselortens gränskon-

trollstation anmäla den lastansvarige till tullkontoret.

2

EGT nr 253, 11.10.1993, s. 1, Celex 393R2454.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

7

Sjö- och lufttransport

18 § Sändningar som anländer till en gränskontrollstation, men som är

avsedda att importeras via en annan gränskontrollstation i Sverige eller i

ett annat EU-land, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island skall

genomgå identitetskontroll och fysisk kontroll enligt 8-9 §§ vid bestäm-

melseortens gränskontrollstation, förutsatt att transporten sker sjö- eller

luftvägen.

Vid införselortens gränskontrollstation skall följande gälla.

1. Vid omlastning från ett flygplan till ett annat eller från ett fartyg till

ett annat inom tullplatsen för samma hamn eller flygplats, direkt eller

efter lossning på kaj eller terminal, skall den lastansvarige underrätta

gränskontrollveterinären därom. Om fara för djurs hälsa föreligger, får

dokumentkontroll enligt 7 § utföras.

2. I övriga fall då sändningen lossas skall den förvaras under gräns-

kontrollveterinärens kontroll inom den tullplats där hamnen eller flyg-

platsen är belägen i avvaktan på transport sjö- eller luftvägen till en annan

gränskontrollstation. Gränskontrollveterinären skall utföra en

dokumentkontroll enligt 7 §. Identitetskontroll och fysisk kontroll enligt

8-9 §§ får i undantagsfall utföras om gränskontrollveterinären bedömer att

fara för djurs hälsa föreligger.

Transitering

19 § Gränskontrollveterinären vid den gränskontrollstation där sänd-

ningen först förs in till EU, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island

skall tillåta transitering, på alla de länders vägnar genom vilka transite-

ringen kommer att ske, under följande förutsättningar.

1. Sändningen kommer från ett tredje land från vilket produkten i

fråga får föra s in till EU, Norge och Island. Undantag från detta krav kan

medges för sändningar som endast omlastas från ett flygplan till ett annat

eller från ett fartyg till ett annat inom tullplatsen för samma hamn eller

flygplats, för att sändas vidare utan ytterligare uppehåll inom EU, Norge

eller Island.

2. Den lastansvarige har i förväg förbundit sig att, i det fall sändningen

avvisas av tredje land, återta sändningen för att återsända den till

ursprungslandet eller förstöra den i enlighet med 41 § 2.

20 § Under transitering skall veterinärintygen eller dokumenten i original

medfölja sändningen samt, om så behövs, bestyrkta översättningar av

dessa handlingar.

21 § Dokument- och identitetskontroll enligt 7-8 §§ skall utföras vid den

gränskontrollstation där sändningen anmäls för transitering.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

8

Undantag från första stycket kan medges vid sjö - och lufttransport

under förutsättning att

- sändningen inte lossas, i vilket fall dokumentkontrollen ersätts av

kontroll av lastningsmanifest enligt 6 §,

- sändningen omlastas från ett flygplan till ett annat eller från ett

fartyg till ett annat inom tullplatsen för samma hamn eller flygplats.

22 § Vid transitering skall fysisk kontroll enligt 9 § utföras i undantags -

fall, då fara för djurs hälsa eller misstanke om oegentligheter föreligger.

23 § Vid transitering på väg, järnväg eller inre vattenvägar gäller föl-

jande.

1. Transiteringen skall ske under tullkontroll i enlighet med förfa rande

T1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

2. Ett intyg enligt bilaga 4, där utförselortens gränskontrollstation

anges, skall utfärdas och följa med sändningen.

3. Sändningen transporteras i förseglat fordon eller i förseglad be-

hållare eller container, varvid ingen hantering av produkterna skall vara

tillåten under transporten.

4. Sändningen skall lämna EU, Norge eller, vad avser fiskprodukter,

Island inom 30 dagar efter att ha lämnat införselortens gränskontroll-

station.

24 § Den gränskontrollveterinär som gett tillstånd till transiteringen skall

via Animo -nätet underrätta gränskontrollveterinären vid utförselortens

gränskontrollstation om sändningen.

Gränskontrollveterinären vid utförselortens gränskontrollstation skall

på det intyg som avses i bilaga 4 intyga att sändningen lämnat EU, Norge

eller Island och per telefax eller på annat sätt sända en kopia av intyget till

införselortens gränskontrollstation.

25 § Om gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen på inför-

selorten inte har fått bekräftelse på att sändningen har lämnat EU, Norge

eller Island inom den tid som föreskrivs i 23 § skall detta förhållande

anmälas till tullkontoret vid införselorten.

Frizoner, frilager och tullager

26 § En sändning får läggas upp i en frizon, ett frilager eller ett tullager

endast om den lastansvarige i förväg angett om ändamålet med produk-

terna är att fritt omsättas inom EU, Norge och, vad avser fiskprodukter,

Island eller vilket annat ändamål som avses, samt om produkterna upp-

fyller importvillkoren eller ej.

Saknas exakt uppgift om avsikten med sändningen skall den betraktas

som avsedd för sådan fri omsättning som avses i första stycket.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

9

27 § En sändning enligt 26 § skall genomgå dokumentkontroll, identi-

tetskontroll och fysisk kontroll enligt 7-9 §§ vid införselortens gräns-

kontrollstation.

Om det av dokumentkontrollen fra mgår att produkterna i fråga inte

uppfyller importvillkoren får undantag från fysisk kontroll medges i de

fall det inte finns en väl grundad misstanke om fara för djurs hälsa.

28 § Den behöriga myndigheten som tillåter transporten till frizonen,

frilagret eller tullagret skall underrätta den behöriga myndigheten för det

mottagande lagret via Animo -nätet om sändningens ankomst.

Produkter som uppfyller importvillkoren

29 § När kontrollerna enligt 27 § visar att importvillkoren är uppfyllda

skall gränskontrollveterinären i intyget enligt bilaga 4 förklara produk-

terna från veterinär synpunkt godkända för fri omsättning samt bevilja

tillträde till en frizon, ett frilager eller ett tullager.

Transporten skall ske under tullkontroll i ett transportmedel som är

förseglat.

Produkter som inte uppfyller importvillkoren

30 § När kontrollerna enligt 27 § visar att importvillkoren inte är upp-

fyllda kan gränskontrollveterinären i intyget enligt bilaga 4 bevilja till-

träde till en frizon, ett frilager eller ett tullager endast under följande

förutsättningar.

1. Produkterna kommer från ett tredje land från vilket produkterna i

fråga får föras in till EU, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

2. Frizonen, frilagret eller tullagret är godkänt för förvaring av pro-

dukterna i fråga av den behöriga myndigheten, i enlighet med bilaga 9.

3. Den lastansvarige kan styrka att den behöriga myndigheten för

frilagret, frizonen eller tullagret inte motsätter sig införseln.

31 § Transport enligt 30 § skall ske under tullkontroll i fordon eller

behållare som är läckagefria och har förseglats av gränskontrollveteri-

nären. Transportmedlet skall tvättas och desinficeras efter användning.

32 § För sändningar som inte uppfyller importvillkoren skall veteri-

närintygen eller dokumenten i original samt, om det behövs, bestyrkta

översättningar medfölja sändningen till frizonen, frilagret eller tullagret.

33 § Gränskontrollveterinären eller annan officiell veterinär skall regel-

bundet kontrollera att av Jordbruksverket godkända lager alltjämt upp-

fyller villkoren för godkännande.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

10

34 § Gränskontrollveterinären får, med hänvisning till fara för djurs

hälsa, besluta att en sändning med produkter som inte uppfyller import-

villkoren inte får läggas upp i en frizon, ett frilager eller ett tullager.

35 § Sändningar som förs in i en frizon, ett frilager eller ett tullager skall

vara försedda med tullförsegling.

36 § Sändningar enligt 30 § får inte vara föremål för någon hantering där

originalförpackningen bryts, utom den som är nödvändig för lagring eller

uppdelning av sändningen.

37 § Sändningar som inte uppfyller importvillkoren får lämna en frizon,

ett frilager eller ett tullager endast för att sändas till tredje land eller för att

destrueras.

Vid transport till tredje land gäller bestämmelserna i 19 § 2 samt 23-

25 §§ i tillämpliga delar.

Före destruktion i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och annat animaliskt

avfall skall produkterna göras odugliga för sitt ändamål enligt instruktio -

ner från Jordbruksverket.

38 § Sändningar enligt 37 § skall transporteras i fordon eller behållare

som är läckagefria och har förseglats av den behöriga myndigheten.

39 § En sändning får inte flyttas mellan frizoner, frilager och tullager.

Återinförsel av produkter som avvisats av tredje land

40 § Gränskontrollveterinären skall tillåta återinförsel av en sändning

som har avvisats av tredje land och som har sitt ursprung i EU, Norge

eller, vad avser fiskprodukter, Island endast under följande förutsätt-

ningar.

1. Sändningen åtföljs av originalintyget eller en bestyrkt kopia utfärdat

av den behöriga myndigheten. Skälen till avvisningen skall vara angivna

tillsammans med en försäkran om att lagrings- och transportvillkoren har

uppfyllts och att produkterna inte har bearbetats. Förseglade behållare

skall dessutom åtföljas av ett intyg där transportföretaget garanterar att

innehållet inte har bearbetats eller lossats.

2. Den behöriga myndigheten som har utfärdat originalintyget har

godkänt återtagandet av sändningen.

3. Dokument- och identitetskontroll samt, i de fall som föreskrivs i 45

§, fysisk kontroll har givit tillfredsställande resultat.

4. Sändningen återsänds direkt till ursprungsanläggningen i enlighet

med bestämmelserna i 17 §.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

11

Åtgärder avseende produkter som ej godkänns för införsel

41 § Om kontrollerna vid en gränskontrollstation visar att en sändning

inte uppfyller importvillkoren, eller om kontrollerna avslöjar oegentlig-

heter, skall gränskontrollveterinären efter samråd med den lastansvarige

besluta om någon av följande åtgärder.

1. Återsändning inom högst 60 dagar från samma gränskontrollstation

med samma transportmedel till en bestämmelseort i tredje land som

avtalas med den lastansvarige, under förutsättning att resultaten från

veterinärkontrollen medger det. Gränskontrollveterinären skall därutöver

a) förmedla information om sändningen enligt instruktioner från

Jordbruksverket,

b) ogiltigförklara veterinärintyg och eventuella andra dokument som

medföljer sändningen, enligt instruktioner från Jordbruksverket.

2. Om återsändning inte kan ske eller om tidsfristen enligt 1 har löpt ut

eller om den lastansvarige omedelbart ger sitt samtycke, skall sändningen

destrueras i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1998:34) om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall.

42 § Under förutsättning att det inte föreligger någon risk för djurs hälsa

får Jordbruksverket besluta att en sändning som avses i 41 § får användas

i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om

hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall.

43 § Om en sändning förts in till Sverige utan att ha underkastats vete-

rinärkontroller enligt dessa föreskrifter eller om kontrollerna avslöjar

oegentligheter, skall åtgärder enligt 41 § vidtas i tillämpliga delar.

44 § I avvaktan på återsändning skall sändningen förvaras under gräns-

kontrollveterinärens kontroll.

Utökade kontroller

45 § Gränskontrollveterinären får utföra alla de ytterligare kontroller som

är nödvändiga när det föreligger tveksamhet om en sändnings identitet,

den egentliga bestämmelseorten, huruvida villkoren för införsel är

uppfyllda eller efterlevnaden av de garantier om djurhälsa som lämnats av

aktuellt tredje land.

46 § En sändning enligt 45 § skall förvaras under gränskontroll-

veterinärens kontroll tills resultaten av undersökningarna erhållits.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

12

Skyddsåtgärder

47 § Om kontroller enligt dessa föreskrifter visar att en sändning kan

utgöra fara för djurs hälsa skall gränskontrollveterinären omedelbart

omhänderta och låta destruera sändningen.

Gränskontrollveterinären skall omgående informera Jordbruksverket,

de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsländer, Norge och, vad

avser fiskprodukter, Island samt kommissionen om vad man funnit och

om produkternas ursprung.

Övriga bestämmelser

48 § Om kontroller enligt dessa föreskrifter avslöjar en allvarlig över-

trädelse eller upprepade överträdelser av villkoren för införsel skall

gränskontrollveterinären snarast informera Jordbruksverket om detta

förhållande.

49 § Den lastansvarige skall stå för alla avgifter för veterinärkontroller

och andra kostnader som uppkommer i samband med kontroller eller

andra förfaranden enligt dessa föreskrifter utan ersättning från Jord-

bruksverket.

50 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

--------------------------

Denna författning3 träder i kraft den dag den kommer från trycket.

--------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2003.

MATS PERSSON

Robert ter Horst

(Smittskyddsenheten)

3

SJVFS 1999:135.

4

SJVFS 2002:101.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

13

Bilaga 1

EU:s område

1. Belgiens territorium

2. Danmarks territorium med undantag för Färöarna och Grönland

3. Tysklands territorium

4. Spaniens territorium med undantag för Ceuta och Melilla

5. Greklands territorium

6. Frankrikes territorium

7. Irlands territorium

8. Italiens territorium

9. Luxemburgs territorium

10. Nederländernas territorium i Europa

11. Portugals territorium

12. Storbritannien och Nordirlands territorium

13. Österrikes territorium

14. Finlands territorium

15. Sveriges territorium

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

14

Bilaga 2

Villkor för godkännande av en gränskontrollstation

1. Allmänna villkor

En gränskontrollstation

- skall vara belägen i omedelbar närhet av platsen för införsel till EU,

Norge eller Island och på en av tullkontoret anvisad plats,

- skall ha tillräckligt antal gränskontrollveterinärer och särskilt utbil-

dad assisterande personal i förhållande till de kontroller som skall utfö ras.

- skall ledas av en gränskontrollveterinär som skall finnas på gräns-

kontrollstationen när veterinära kontroller utförs och som skall fatta alla

beslut i samband med kontrollerna,

- skall ha tillräckligt stora lokaler för personalen,

- skall ha lämpliga hygieniska lokaler samt utrustning för provtagning

och undersökning,

- skall ha utrustning för rengöring och desinfektion,

- skall ha tillräckligt stora lagerutrymmen,

- skall ha utrustning som medger snabbt utbyte av information, särskilt

med andra gränskontrollstationer,

- kan bestå av flera kontrollcentrum som vart och ett har tillräckligt

med personal, utrustning, undersöknings- och lagerlokaler i förhållande

till de kontroller som skall utföras,

- skall underhållas,

- skall ha tillgång till ett laboratorium för analys av uttagna prover,

- skall ha tillgång till anläggning för hantering av animaliskt avfall

som avses i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om

hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall,

- skall ha tillräcklig arkiveringskapacitet för att lagra information om

kontroller av produkter i minst tre år.

2. Arbetsmetoder

1. Försiktighetsåtgärder skall vidtas för att förhindra att smitta sprids

mellan produkter eller att produkter förorenas.

2. Hänsyn skall tas till de temperaturförhållanden som produkterna

transporteras under.

3. Hygienen skall vara sådan att den inte kan påverka resultaten av

kontrollerna.

4. Upplysningar om returnerade sändningar skall sändas till Jordbruks -

verket som vidarebefordrar upplysningarna till övriga gränskontrollsta-

tioner i Sverige och andra medlemsstater, Norge och, vad avser fiskpro-

dukter, Island samt till kommissionen.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

15

3. Dokument som skall finnas på gränskontrollstationen

1. En aktuell förteckning över de tredje länder eller delar av tredje

länder som tillåts exportera produkter till EU, Norge och, vad avser

fiskprodukter, Island, eller i tillämpliga fall, till vissa medlemsstater.

2. Kopior av varje beslut från EU om förbud eller begränsning av

import av produkter till EU, Norge och Island.

3. Kopior av EU:s, medlemsstaternas, Norges eller Islands olika beslut

eller tillstånd som anger hur veterinärintyg eller andra dokument som

skall åtfölja sändningen skall se ut.

4. En aktuell förteckning över av kommissionen godkända gränskon-

trollstationer samt relevant information om dem, särskilt avseende deras

kommunikationsutrustning.

5. En aktuell förteckning över de anläggningar i tredje land som har

tillstånd att sända produkter till EU, Norge och, vad avser fiskprodukter,

Island i de fall en sådan förteckning finns för en särskild produkt.

6. Aktuella upplysningar om sändningar som inte godkänts för införsel

eller import till EU, Norge och Island och som har returnerats.

7. En översikt över de kontroller av produkter från tredje land som

utförts inom EU, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island och som inte

har givit tillfredsställande resultat.

8. En aktuell förteckning över de sändningar som har returnerats,

destruerats eller godkänts för annat ändamål vid gränskontrollstationen.

9. En förteckning över alla provtagningar för laboratorieundersök-

ningar som har utförts vid gränskontrollstationen tillsammans med re-

sultaten av dessa.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

16

Bilaga 3

Gränskontrollstationer för produkter i Sverige

Göteborg-Landvetter (flygplats)

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Göteborg (hamn)

Helsingborg (hamn)

Karlskrona (hamn)

Varberg (hamn)

Wallhamn (hamn)

Ystad (hamn)

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

17

Bilaga 4

INTYG OM VETERINÄRA KONTROLLER AV PRODUKTER SOM IMPORTERAS TILL EU FRÅN

TREDJE LAND (ANNEX B)5

Alla ändringar eller raderingar som inte är attesterade av en behörig person gör dokumentet ogiltigt.

1. Upplysningar om den uppvisade sändningen(1 )

Gränskontrollstation där de veterinära kontrollerna utförs:............................................................................

Ursprungsland:........................................................................................................................................

Avsändarland:..........................................................................................................................................

Avsändare:.............................................................................................................................................

Importör:.................................................................................................................................................

Bestämmelseort inom EU..........................................................................................................................

(Land, företag, adress)

Godkänd tullbehandling:...........................................................................................................................

Transportmedel

Flyg: Avgångsnummer...........................................................................................................................

Land: Registreringsnummer.....................................................................................................................

Båt:

Fartygsnamn och containernummer.................................................................................................

Förseglingens nummer:.............................................................................................................................

(1) Fylls i av importören eller dennes ombud.

5 Blankett E9.23 kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

18

2. Beslut om partiet( 1 )

Referensnummer:..................................................................................................................

Den officiella myndighetens förseglingsnummer:

Behörig myndighet på bestämmelseorten:

(1) Kryssa för lämpligt alternativ och stryk de övriga.

(2)

Ifylls av officiell veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen

.

Släpp s till fri omsättning inom EU

Införs till EU under tullkontroll

• godkänt för konsumtion som livsmedel

• vidarebefordrade till ett annat tredje land

• godkänt som djurfoder till:

Landet…………………………………………………..

……………………………………………….

• lagras i frizon eller i frilager

(land och företag)

Namn och adress:

……………………………………………………………

• godkänt för farmaceutiskt bruk till:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(land och företag)

• lagras i tullager

Namn och adress

• otjänligt för konsumtion som livsmedel eller djurföda

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

• avsett att underkastas annan teknisk behandling

(ange vilken) med………………………………………

• annan användning (ange vilken)................................................................

• vidarebefordrade till en medlemsstat med särskilda

krav (ange land och företag)…………………………

i enlighet med beslut.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Avvisat parti:

Orsak:

Åtgärd: återsänds före:

förstörs före:

bearbetas i enlighet me d artikel 4 i

beslut 93/13/EEG

Namn och adress på företag:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Gränskontrollstationens fullständiga

namn och stämpel

Datum

Officiell veterinär:

................................................................

(underskrift)

................................................................

Namnförtydligande(2)

Anmär kningar

Genomförda kontroller: Dokumentkontroll

Identitetskontroll

Fysisk kontroll

Genomförda laboratorieprov:

Resultat:

Laboratorieprov under analys:

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

19

Bilaga 5

Dokumentkontroll

1. Kontroll av vilken godkänd tullbehandling sändningen är anmäld

till.

2. De veterinärintyg eller andra dokument som medföljer en sändning

granskas för att kontrollera att:

a) det är ett originalintyg eller originaldokument,

b) ursprungslandet är ett tredje land eller del av ett tredje land som är

godkänt för export till EU, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island

eller om det gäller produkter för vilka reglerna inte är harmoniserade, till

det berörda landet,

c) form och innehåll överensstämmer med den förebild som har

fastställts för gällande produkt och tredje land,

d) det består av ett enda ark,

e) det är fullständigt ifyllt,

f) datum för utfärdande överensstämmer med det datum då pro -

dukterna lastades för att sändas till EU, Norge eller, vad avser fiskpro-

dukter, Island,

g) det är utställt till en enda mottagare,

h) det avser en anläggning som är godkänd för export till EU, Norge

eller, vad avser fiskprodukter, Island eller om det gäller produkter för

vilka reglerna inte har harmoniserats, till det berörda landet,

i) det har upprättats på svenska,

j) det är undertecknat av den officiella veterinären eller, i före -

kommande fall, av en representant för de officiella myndigheterna och att

namnteckningen är läslig och namn och tjänsteställning angivits i

versaler, samt att tredje landets officiella stämpel har en färg som avviker

från övrig skrift på intyget,

k) den information som lämnas i intyget överensstämmer med den

information som skall lämnas enligt 4 §.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

20

Bilaga 6

Identitetskontroll

1. Kontroll av transportmedlets eller behållarens försegling i d e fall en

sådan är föreskriven och att den är utförd av en officiell veterinär.

2. I de fall försegling inte är föreskriven skall, i tillämpliga fall,

kontrolleras att det finns officiella stämplar eller märken som identifierar

ursprungsland och ursprungs anläggningar och att de överensstämmer med

dem som finns på intyget eller dokumentet.

3. Produkter som är emballerade eller förpackade skall dessutom

kontrolleras med avseende på den särskilda märkning som föreskrivs för

införsel från tredje land av produkten i fråga.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

21

Bilaga 7

Fysisk kontroll

1. Fysisk kontroll skall utföras under förhållanden som medger att

undersökning och provtagning kan utföras på ett tillfredsställande sätt.

2. Den fysiska kontrollen skall säkerställa att produkterna överens-

stämmer med vad som intygats av tredje land i medföljande veterinärin tyg

eller dokument och att de kan användas för det ändamål som angivits.

3. Kontroll av att transporten inte har förändrat produktens ur-

sprungliga skick skall också utföras enligt följande.

a) Sensoriska kontroller: t.ex. lukt, färg, konsistens eller smak.

b) Enklare fysiska eller kemiska tester.

c) Laboratorietester för att upptäcka restsubstanser, föroreningar,

patogener eller andra förändringar hos produkten.

4. Följande åtgärder skall vidtas avseende samtliga produkttyper.

a) Kontroll av att förhållandena under transporten varit de som krävs

för produkten i fråga, t.ex. kontroll av att kylkedjan inte har brutits och

kontroll av att föreskriven temperatur hållits under transporten.

b) Sändningens verkliga vikt skall jämföras med den vikt som an ges

på veterinärintyget eller dokumentet. Vid behov skall hela sändningen

vägas.

c) Kontroll av att förpackningsmaterial och märken (stämplar,

etiketter) uppfyller kraven i tillämpliga föreskrifter.

d) Sensorisk kontroll skall utföras på 1 % av produkterna eller för-

packningarna i sändningen, dock minst två och högst tio produk-

ter/förpackningar. Vid kontroll av produkter i lös vikt skall minst fem

prov tas från olika delar av sändningen.

Fysiska och kemiska tester och laboratorietester skall utföras på

prover som tagits från olika delar av sändningen. Vid behov får pro -

dukterna delvis lossas för att säkerställa att alla delar av sändningen kan

nås. Beroende på omständigheterna och art av produkt kan mer omfat-

tande kontroller utföras.

e) När laboratorietester utförs i form av stickprovskontroll och ingen

fara för djurs hälsa bedöms föreligga får sändningen släppas fri, även om

resultaten av testerna ännu inte erhållits.

När laboratorietester utförs på grund av misstanke om oegentligheter

eller om tidigare tester givit positivt resultat skall sändningen hållas kvar

på gränskontrollstationen till dess att negativa testresultat erhållits.

f) Endast i följande fall skall ett transportmedel lossas helt och hållet:

- lastning har gjorts på ett sådant sätt att hela sändningen inte kan

nås genom att endast lossa en del av den,

- stickprovskontroll visar på oegentligheter,

- föregående sändning har uppvisat oegentligheter eller

- den officiella veterinären misstänker att oegentligheter föreligger.

g) Efter avslutad kontroll skall gränskontrollveterinären intyga att

kontroll har utförts genom att återförsluta alla öppnade förpackningar och

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

22

förse dem med en officiell veterinärstämpel, gränskontrollstationens

stämpel samt en förseglingsetikett. Öppnade behållare skall återförseglas.

Numret på förseglingen skall anges på intyget enligt bilaga 4.

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

23

Bilaga 8

Frekvens fysiska kontroller som skall utföras på

sändningar med harmoniserade importvillkor

Produktgrupper

Frekvens

fysiska kontroller

Kategori 1

1. Färskt kött, även slaktbiprodukter och produkter av de nötkreatur, får,

getter, svin och hästdjur som anges i rådets direktiv 92/5/EEG

2. Färsk och fryst fisk, torkade eller saltade fiskeriprodukter samt

fiskeriprodukter i sådana hermetiskt slutna behållare att de är oberoende av

omgivande temperaturer

20 %

3. Hela ägg

4. Ister och utsmälta fetter

5. Djurtarmar

6. Kläckägg

Kategori 2

1. -

2. -

3. -

4. Äggprodukter

50 %

5. -

6. Andra fiskeriprodukter än de som nämns under kategorierna 1 och 2

samt tvåskaliga mollusker

7. Honung

Kategori 3

1. Sperma

2. Embryon

3. Gödsel

4. Mjölk och mjölkprodukter (inte för konsumtion)

5. Gelatin

6. -

7. Ben och benprodukter

8. Hudar och skinn

Min 1 %

9. Borst, ull, hår, fjädrar

Max 10 %

10. Horn, hornprodukter, hovar och klövar samt produkter därav

11. Biodlingsprodukter

12. Jakttroféer

13. Bearbetat foder till sällskapsdjur

14. Råvaror för framställning av foder till sällskapsdjur

15. Råvaror, blod, blodprodukter, körtlar och organ för farmaceutiskt bruk

16. Blodprodukter för tekniskt bruk

17. Patogener

18. Hö och halm

SJVFS 2002:101

Saknr J 35

24

Bilaga 9

Villkor för godk ännande av frizoner, frilager och tullager avsedda

för lagring av produkter som inte uppfyller importvillkoren

1. Området skall vara slutet. In - och utfart skall vara under ständig

övervakning av den som är ansvarig för lagret.

För frizoner gäller att hela zonen skall vara inhägnad och vara under

ständig övervakning av tullkontoret.

2. Lagret skall uppfylla de särskilda krav som den behöriga myndig-

heten ställer vid förvaring av produkterna i fråga.

3. Det skall finnas ett journalsystem som för varje dag anger alla

sändningar som förs in eller tas ut från lagret. För varje sändning skall

anges produkttyp, kvantitet samt mottagarens namn och adress. Journal-

uppgifterna skall bevaras i minst tre år.

4. Det skall finnas separata lager och/eller kylutrymmen för förva ring

av dessa produkter.

5. När det gäller befintliga lager får den behöriga myndigheten tillåta

att produkterna lagras separat i ett låsbart utrymme i samma lokal som

produkter som uppfyller importvillkoren.

6. Det skall finnas särskilda utrymmen för personalen som utför

veterinärkontrollerna.