SJVFS 2002:11

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksve rk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som

ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge;

beslutade den 27 februari 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§ i för-

ordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., att 7 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som

ingår i Europeiska unionen (EU)2skall upphöra att gälla.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2002:11

Saknr J 137

Utkom från trycket

den 13 mars 2002

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

slaktdjur: får eller getter som är avsedda att överföras direkt till ett

slakteri, och

djur för avel och uppfödning för slakt: övriga får och getter.

2 § Exportören skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett3 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade exporttillfället.

Registreringen gäller under ett år.

1

Jfr rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med

får och getter inom gemenskapen (Celex 31991L0068) senast ändrad genom

Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/10/EG av den 22 maj 2001 om ändring av

rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller scrapie (EGT nr L 147, 31.05.2001, s. 41 Celex

32001L0010).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:22.

3 Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2002:11

Saknr J 137

2

Hälsointyg

3 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg4 utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fas tställt formulär. Intyget

skall utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget skall vara utfärdat inom 48 timmar före lastningen.

Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja djurtransporten till

gränskontrollstationen eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på

svenska och på minst ett i mottagarlandet officiellt språk och bestå av ett

enda ark.

Av intyget skall framgå att djuren uppfyller de hälsokrav som anges i

dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:22).

Djurhälsokrav m.m.

4 § Djuren skall vara födda och ha befunnit sig i något land inom EU

eller i Norge sedan födelsen, eller härröra från ett land utanför EU som är

godkänt för import till EU. (SJVFS 2000:22).

5 § Djuren

1. skall vara märkta så att de kan identifieras och komma från en av

Jordbruksverket registrerad besättning,

2. får inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid undersökning

utförd inom 48 timmar före lastningen,

3. får inte härröra från anläggning som står under restriktioner av

djurhälsoskäl eller ha varit i kontakt med djur från sådan anläggning,

4. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för någon av de smittsamma sjukdomar som finns angivna i bilaga 2 till

dessa föreskrifter, samt

5. skall även vara fria från ytterligare sjukdomar om mottagarlandet

har rätt att kräva detta.

Vidare får utförsel inte ske av djur som av hälsoskäl inte får mark-

nadsföras i Sverige.

Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt

5 a § Djur avsedda för avel eller uppfödning för slakt skall härröra från

en anläggning som är officiellt brucellosfri (Brucella melitensis) eller

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

2. inte vara vaccinerade mot brucellos under de senaste två åren med

undantag av hondjur som är äldre än två år, som får ha vaccinerats före

sju månaders ålder, samt

4 Blanketter för slakt (E9.4) uppfödning för slakt (gödning) (E9.5) samt för avelsdjur (E9.6)

rekvireras från Jordbruksverket av officiell veterinär.

SJVFS 2002:11

Saknr J 137

3

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden

ha genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med nega-

tivt resultat. (SJVFS 2000:22

).

Avelsdjur

6 § Avelsdjur skall komma från en anläggning där kliniska fall av föl-

jande sjukdomar inte diagnosticerats.

1. Smittsam agalakti (M. agalactie, M. capricolum, M. mycoides var.

mycoides, typ LC) under de senaste sex månaderna.

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de

senaste tolv månaderna.

3. Pulmonär adenomatos, Maedi/Visna och kaprin artrit och encefalit

(CAE) under de senaste tre åren. Vad gäller Maedi/Visna samt kaprin

artrit och encefalit (CAE) kan denna tidsperiod reduceras till tolv månader

under förutsättning att samtliga infekterade djur slaktats ut och åter-

stående d jur har reagerat negativt på två tester avseende dessa sjukdomar.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning

som inte uppfyller kraven i första stycket.

Vidare skall ägaren till den anläggning djuren kommer från skrift li-

gen, till den officielle veterinären, försäkra att det inte förekommit om-

ständigheter som tyder på att sjukdomar som anges i första stycket har

förekommit.

7 § har upphävts genom (SJVFS 2002:11).

8 § Baggar skall

1. härröra från en besättning i vilken inga fall av smittsam epididymit

(Brucella ovis) har diagnosticerats de senaste 12 månaderna,

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet,

samt

3. högst 30 dagar före avsändandet ha genomgått en serologisk test

med negativt resultat.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 10 januari 1995. Genom författ-

ningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:116) om

utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

-------------------------

5 SJVFS 1995:8.

SJVFS 2002:11

Saknr J 137

4

Denna författning6 träder i kraft den 1 april 2000.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 1 april 2002.

MATS PERSSON

Peter Fomin

(Smittskyddsenheten)

6 SJVFS 2000:22.

7

SJVFS 2002:11.

SJVFS 2002:11

Saknr J 137

5

Bilaga 2

Smittsamma sjukdomar

Mul- och klövsjuka (FMD)

Boskapspest

Pest hos mindre idisslare (PPR)

Vesikulär stomatit (VS)

Blue tongue

Afrikansk hästpest (AHS)

Koppor hos får och get

Lumpy skin disease

Rift valley fever

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Brucellos (Brucella melitensis)

Smittsam epididymit (Brucella ovis)

Mjältbrand

Rabies